รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  วรรณทะนะ
 
1. นายสุริยา  ยาวิปา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  กรักกระโทก
3. เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ
 
1. นางสาววาสนา  ไชยชมภู
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจิรประภา  บุตรใจ
2. นางสาวชนัญชิดา  องอาจ
3. เด็กหญิงเยาวภรณ์  เสนาธรรม
 
1. นายประณพ  สุจิรังกุล
2. นางสาวพุทธพร  สารจินดาพงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  แสงงาม
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  กันเดช
2. นางเพ็ญพัชร  ชัยลอม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ   เทพจันทร์
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงกันยา  กาศโอสถ
2. เด็กหญิงกาญจนา  กาวีวน
3. เด็กชายภาณุพล  มะลิวัน
 
1. นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา
2. นางปนัดดา  ศรีชัยศักดิ์
 
7 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  กันอินทร์
2. เด็กชายจักราช  จักรเงิน
 
1. นางเกษชฎาภรณ์  อากาศเมฆ
2. นายเสน่ห์  แปงใจ
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีกาศ
 
1. นางสาววิจิตรา  ทองด่านตก