รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกรรกวี   วรายุทธโยติกุล
 
1. นางกันต์ฤทัย  สุปิณะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คีรีทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  คีรีทรัพย์ทวี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นฤมิตธิติ
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนกุลวิทย์
5. เด็กหญิงแจแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงนะแหง่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงมีเรีย  พัฒนกุลวิทย์
3. เด็กหญิงรินรดา  มาพรชัย
4. เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนกุลวิทย์
5. เด็กหญิงโนรี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายธนกร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนัชชา  ใจหมู
3. เด็กชายภีมวัศ  น้อยวงศ์
4. เด็กหญิงศศิพิมล  ฟองคำ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายมุทเทียน    อุ่นเมือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เลาหมี่
2. เด็กหญิงณัฐชไม  แซ่ยั้ง
3. เด็กชายสมเกียรติ  สุขทองใบ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุรา
5. เด็กหญิงสุนารี  ไมตรีจิตสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
2. นายสิรวิชญ์  วรฤทธิ์พิทยากุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอแปง 1. เด็กหญิงนวลหอม  กอจ่าย
 
1. นางวราภรณ์  ธงภักดิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา
2. เด็กชายพิพัฒน์  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
3. เด็กชายสุพิรัตน์  ซอจิ่ง
 
1. นายชวลิต  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พงศ์ปัญญาธร
2. เด็กหญิงมนทกานต์  ชนะชัยยะสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรลิกา  โสภณกิตติวงศ์
 
1. นางกาญจนา  มูลคำ
2. นางสาวสุภาวดี  คำฟู
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  กรพาโชค
 
1. นางสาวณรัตน์   สิงห์แก้ว
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  -
 
1. นางสาวศิรินภา  เตียงศรี