รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงจันทร์มณี  พิราบพารา
2. เด็กหญิงดวงเดือน  โรจน์ประทุมศร
3. เด็กหญิงนวพร  หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ไพรธรฤทธิ์
2. นางศุมารินทร์  ไชยประโคม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  กุนทีธรรมชาติ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ปู่แก้ว
3. เด็กหญิงสายชล  -
4. เด็กหญิงสุจารี  บุญหนุนวงศ์
5. เด็กหญิงแคทรียา  สมพรสุขสม
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  รักสวนสัก
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. นางสาวชญาพอ  -
2. นายเอกรัตน์  พนาโกเมน
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายกิตติธัช  สมบัติพนา
2. นายสุขแก้ว  กุญจนาทไพศาล
3. เด็กชายเจมภพ  เจริญจิตนิรันดร์
 
1. นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ
2. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กชายบุญคำ   วนาแสงสิริ
2. เด็กชายยุทธพล  ลักขณจันทร์
3. เด็กชายวีรพล   อำรุงสาคร
4. เด็กหญิงสุเพียงพร   พงศาวิมาน
5. เด็กชายอติชาติ   ลักขณจันทร์
6. เด็กชายเดชวิทย์   สุจริตขวัญเมือง
 
1. นายชลชาติ   กิตติวิลาวัณย์
2. นายวุฒิพันธ์  เทพวงสา
3. นายธนวัฒน์  พงศ์ไพรภูมิ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายธารา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสีดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีราภรณ์  ตุ้ยเต็มวงค์
2. นายธนาคม  นะกาลัง
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นางสาวกัญรักษ์  คงสำเร็จผล
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายจักรี  อิงประวัติการณ์
2. เด็กชายชนกชนม์  ทรงอาจหาญ
3. เด็กชายธีรเมท  วังมัน
 
1. นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์
2. นายเอกพจน์  พรมเลิศ