รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงพชรศิริ  เจริญศิลป์
 
1. นางทัศนา  กาเชียงราย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน
 
1. นางสาวนิตยา  รักพ่วง
2. นางดลณภา  มิ่งใย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1. เด็กชายยุทธนา  รักษ์สิงห์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงจุ้ย
 
1. นายจักรินทร์  ขันเปี้ย
2. นางสาวสุพัตรา  ดอกบัว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันแดง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสงเอี่ยม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุ่มใย
 
1. นางนภัสสร  พัชนี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกชนันท์  พรหมวิหาร
2. เด็กหญิงจนาพร  ชัยพิทักษ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุวงษ์
 
1. นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่
2. นางนุชนาถ  หอมยก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร  ศิริพรม
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  สุขแสง
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ภูสีดิน
 
1. นายกฤษณะ  เสมพงษ์
2. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สมบุญโพธิ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อ้นอินทร์
 
1. นางสาววารุณี  หอมเชย
2. นายสุเทพ  มั่นไกล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงญาณาธิป   แจ่มใส
2. เด็กหญิงนภัสสร  พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงปิ่นวาท  คำมุ้ย
4. เด็กหญิงเนรุตา  สาระบัน
5. เด็กหญิงไอริสา  สร้อยศรี
 
1. นางสาวมัณฑนา  คำใส
2. นางสาววรรณพร  บัวพ่วง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงกชกร   อินแดง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    กล้าการนา
3. เด็กชายกรกฤษณ์    ทองอินทร์
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    เชิญขวัญ
5. เด็กชายชาญชัย    ไก่แก้ว
6. เด็กชายณภคพล    คล่องณรงค์
7. เด็กชายดนุพร    บูชาบุญ
8. เด็กชายธีรชัยกูลย์    ปลั่งประโคน
9. เด็กหญิงพิยดา    ทฤษฏี
10. เด็กหญิงพิริสา    ทับพุ่ม
11. เด็กชายภานุพงษ์    เอี่ยมวรรณ
12. เด็กชายวีรภัทร    พูลทอง
13. เด็กชายวีระพงษ์    เกากลางดอน
14. เด็กหญิงศิรินดา    สุขจุ้ย
15. เด็กหญิงสุจิราวดี   สุขจุ้ย
16. เด็กหญิงสุปรียา    ศรีสิทธิ์
17. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีสังข์
18. เด็กหญิงอรปรีดา    ภูสมจิตร
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์    จักสาร
20. เด็กชายโอเว่น   ทอย
 
1. นายอนุวัฒน์    โลหะการก
2. นางสาวพัชรี   อิ่มเนย
3. นางสาวปณิตา    ทิพย์หทัย
4. นางสาวจุตติมา    กาญจนะจันทร์
5. นางศิริกัญญา    โคตรภักดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชนาภา   คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  พิมพ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส   ข่ายทอง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  มาน้อย
5. เด็กหญิงประภาพรรณ   ศรีบุบผา
6. เด็กหญิงภัครมัย  ทองจันทร์
7. นางสาวรัตนาภรณ์  ขอนทอง
8. เด็กหญิงศศิธร  ยายอด
9. เด็กหญิงสาธิตา  สุขผล
10. เด็กหญิงสุพัตรา   กุเบน
 
1. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
2. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
3. นางทับทิม  สังคง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุเทศ
2. เด็กหญิงขนิษฐา   การะเวก
3. เด็กหญิงนำ้ทอง  ภูแม่น้ำ
4. เด็กหญิงสราญจิต  ไสยวัน
5. เด็กชายสราวุธ  ใจกล้า
6. เด็กหญิงสินิทรา  ถมทอง
7. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
8. เด็กหญิงสุมิตรา   ดีผ่อน
9. เด็กหญิงอรทัย  นุ่มเกลี้ยง
10. เด็กหญิงเกศินี  อัชรา
 
1. นางสาวสุภาพร  ถมทอง
2. นางสาวนิตยา  ขอนทอง
3. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขน้อย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายดัสกร  พรมลา
2. เด็กชายพิธิพัฒน์  กองเลิศ
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ทองพล
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
2. นายไพรโรจน์  สำลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา  หนูเครือ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพานุช
 
1. นางสาวรัฐติยา  ชลันธร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   กรงทอง
 
1. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กรงทอง
2. เด็กชายก่อเกียรติ  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงจันจิรา   พูนพิทักษ์
4. เด็กชายธงชัย  จิตรกลาง
5. เด็กชายธนกฤต  อ่อนบุรี
6. เด็กหญิงธัญรดา  สงวนลานนท์
7. เด็กหญิงนันท์ณิภัค  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงปวรรัตน์  มาแก้ว
9. เด็กหญิงศุภรดา  แก้วคุ้มภัย
10. เด็กชายสุรธิพงษ์  สังข์กัน
11. เด็กชายอนัน  ศรีวิบูลย์รัตนา
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นายเอกชัย  ก๋าวงค์วิน
2. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
3. นายมงคล  รอพันธ์
4. นายบรรณวิชญ์  โยมป้อม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงกันต์กวินตรา  ราหุระ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  พิริยายน
4. เด็กหญิงชลิศา  เพ็งศิริ
5. เด็กหญิงฐิติชญา  ศิริวาโภ
6. เด็กหญิงณัฐนรี  ป้อมภา
7. เด็กหญิงณัฐนิชย์  พัฒนมหกุล
8. เด็กหญิงณิชาภา  จิตรถาวรกุล
9. เด็กชายทัพพ์เทพ  ฤกษ์ดีทวีกุล
10. เด็กหญิงธนกร  มหบุญพาชัย
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ   รัตนะ
12. เด็กหญิงนลิญา  นาคศรีสุข
13. เด็กหญิงนันทกานต์  เอมศิริ
14. เด็กหญิงนาถต์อิงอร  บงกชจินดา
15. เด็กหญิงนิชาภัทร  กุลทองวัฒนา
16. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  พุทธแก้ว
18. เด็กหญิงพัธทนันท์  พรมมาก
19. เด็กหญิงภรทิพย์  หวังเจริญวงศา
20. เด็กหญิงภรภัทร  กองทรง
21. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูวิชิต
22. เด็กหญิงมินิลธารา  บุตโรบล
23. เด็กหญิงฤทธิภรณ์  นารอด
24. เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ
25. เด็กหญิงวิชญาดา  พลทิม
26. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนมหกุล
27. เด็กหญิงศุทธหทัย  ฤกษ์ดีทวีกุล
28. เด็กหญิงศุภิสรา   งามประเสริฐ
29. เด็กหญิงสิริสุภางค์  สายตา
30. เด็กหญิงสุชัญญา  มั่นปาน
31. เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุราษฎร์มณี
32. เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร
33. เด็กหญิงอมลวรรณ  เรืองกุล
34. เด็กหญิงอารดา  หังษา
35. เด็กหญิงเกวลิน   จันทัน
36. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกยูรวิเชียร
37. เด็กหญิงเพชรลดา  สุขสำราญ
38. เด็กหญิงไอสวรรค์  ทรงรุ่งเรือง
 
1. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
2. นายเอกลักษณ์  กุลบุตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุญปล้อง
3. เด็กชายกิตติพล  ศรีภุมมา
4. เด็กหญิงคุณัญญา  รวงพันธ์
5. เด็กหญิงจุฑามณี  รักษาญาติ
6. เด็กชายชวาลวิช  เพชรรัตน์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  วงค์สุพรรณ
8. เด็กหญิงณีรนุช  คุณแพ
9. เด็กหญิงธาวินี  สุริยะเลิศ
10. เด็กชายธีรเดช  แสนคำ
11. เด็กหญิงนันธกานต์  สัตตะนาโค
12. เด็กหญิงปภาวี  ไทยกล้า
13. เด็กชายพลลือชัย  นาคคุ้ม
14. เด็กหญิงพัชชา  จบหิมเวศน์
15. เด็กหญิงพิยดา  เกตุกลมเกลา
16. เด็กชายรติพงษ์  สืบมี
17. เด็กหญิงวิลมณี  ท้วมทอง
18. เด็กหญิงศศิธร  อู๋เถื่อน
19. เด็กหญิงศิรินภา  คีรีทศ
20. เด็กหญิงศุจิดา  ชูสัมฤทธิ์
21. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีบาง
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งน้ำคำ
23. เด็กหญิงสุนันดา  พูลคุ้ม
24. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสนั่น
25. เด็กหญิงสุพัชชา  ชมสน
26. เด็กชายสุภกิตย์  กล่อมยัง
27. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญเจริญ
28. เด็กหญิงอนิสา  จันทร์ศิริ
29. เด็กหญิงอัครมณี  เพ็ชรพิจิตร
30. เด็กหญิงอังข์คณา  สมพงศ์
31. เด็กชายเจษฎา  จันทร
32. เด็กหญิงเอื้องผื้ง  ดารา
 
1. นายพิชิต  เอมศิริ
2. นางสาวสุภารัตน์  ช่วงบัญญัติ
3. นายภาณุวัฒน์  วัฒนนารถ
4. นางสาวสมพร  หงษ์ยิ้ม
5. นายธวัชชัย  พิลาทอง
6. นางสาวอนุสรา  โพฤทธิ์
7. นางสาวอัญชลี  คงเมือง
8. นายณัฎฐ์กร   สวยเกษร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 86.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิทักษ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น
 
1. MissXinying  Yin
2. MissXiaoshan  Ouyang
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จ้อยม่วง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้วมุง
 
1. นายเสรี  ก้อนพันธ์
2. นางสาวสายสมร  ส่งศรี
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ส่องแสง
2. เด็กชายรพีพัฒน์  บุญแก้ว
3. เด็กชายรัชชานนท์  พนิกร
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางสินีนาฎ  หอมมาลา
 
25 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โกธรรม
2. เด็กชายรุ่งเพชร  สีรัก
3. เด็กชายอานนท์  พลอยงาม
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
2. นางสุธรรมมา  วงศ์ธนบัตร
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายนพคุณ    บัวป้อม
 
1. นางสาวสุพัตรา    โตนาค
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพริริยาพร  เรืองตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่