รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณคำ
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงชญานี  ฤทธิ์เม่น
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ถนอม
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางอัมพร  จันทราศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์   คำฝอย
3. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลดงนอก
2. เด็กชายกิตติกมล  สาขะสิงห์
3. เด็กชายชิษณุพงษ์   คัมภีระยศ
4. เด็กหญิงฌะกามาศ  ดัดประดิษฐ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  บุญมี
6. เด็กหญิงณัฐธิสา  อ้นภา
7. เด็กหญิงปนัฐดา  อำคา
8. เด็กชายพงศภัค  อ่วมปาน
9. เด็กหญิงภคพร  อนุสุริยา
10. เด็กชายภัทรพล  รวมญาต
11. เด็กหญิงมนัชญา  ว่างเว้น
12. เด็กชายวชิรญภัสร  ศรีระวัตร
13. เด็กชายวรวิช  โรงอ่อน
14. เด็กชายศุภกร  ชูรัตน์
15. เด็กหญิงสุภัสสร  สีเหลี่ยม
16. เด็กชายอณุวัตร  กิรัมย์
17. เด็กชายอานนท์  กลิ่นถือศิล
18. เด็กชายเจนวิทย์  ศาสนะ
19. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฮ้วนสูงเนิน
20. เด็กชายเอกพล  บุรัสการ
 
1. นายดิเรก  แก้วบัวดี
2. นางสาวลำภู  พันคง
3. นางสาวสมจิตร  เขาแก้ว
4. นางสาวสุนารี  แช่มช้อย
5. นางสาวกัญญารัตน์  ทองคงอ่วม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มั่นเด็ดวิทย์
2. เด็กหญิงณัฐรดา  มะวงศ์
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ทองตัน
4. เด็กหญิงนพรัตน์  คงดอนทอง
5. เด็กหญิงนภัทร  ม่วงมา
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  กุลโพธิ์
7. เด็กหญิงพัชรพร  เจนไธสง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ภู่เลื่อนลม
9. เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นก้อน
10. เด็กหญิงเยาวพา  คงเจริญ
 
1. นางอนุรักษ์  สมัครเขตรการ
2. นายสุชาติ  จันทร์บ้านโต้น
3. นางสาวหยาดฝน  เผียนอก
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  โยธชัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พ่วงเอี่ยม
3. เด็กหญิงกันต์ธิดา  แก้วสะแสน
4. เด็กหญิงธนิษฐา  สุขแก้ว
5. เด็กหญิงนภสร  ปรึกษา
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สนสุพรรณ
7. เด็กหญิงวิติกาญจน์  วิชาพร
8. เด็กหญิงศศิธร  หมวยนอก
9. เด็กหญิงสุประวีณ์  นิพนต์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  ละออ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รอดไพรี
2. นางสาวอัจารี  อ้นโต
3. นางละเมียด  อินอ่อน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายจิรายุส  กุลีพันธ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันทะจร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจันทร์วิมล  สีสมัย
2. เด็กหญิงจีรชาตา  แตงพรม
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พัดนาค
4. เด็กชายชลารักษ์  นราเลิศ
5. เด็กชายณัฐกานต์  จวงสาคร
6. เด็กชายณัฐดนัย  สกิดเกิด
7. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์สุวรรณ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สกิดเกิด
9. เด็กหญิงณัฐสินี  มูลเหลา
10. เด็กหญิงดวงพร  มีมุข
11. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ชัยพัฒน์
12. เด็กชายธนทัต  มีมุข
13. เด็กหญิงธนพร  บุญลือ
14. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีกอง
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัดนาค
16. เด็กหญิงนภัสสร  เกตุสุวรรณ
17. เด็กหญิงนฤมล  บุญจันทร์
18. เด็กชายนิธิพร  ศิริโสภณ
19. เด็กหญิงนุชนาต  เกตุพัด
20. เด็กหญิงบุญยนุช  ปานเขียว
21. เด็กหญิงประสิตา  ประดับบุญ
22. เด็กหญิงปารวี  สุดใจ
23. เด็กชายปิยะ  ศรีสัตย์
24. เด็กชายพสิษฐ์  อิ่มสิน
25. เด็กหญิงพัชราภา  พรมแว่น
26. เด็กหญิงพิยดา  ทศวัฒน์
27. เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่โพธิ์
28. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดีฉนวน
29. เด็กหญิงวรรณา  มีมาก
30. เด็กหญิงวิชญาดา  เชื่อรอด
31. เด็กหญิงวิภา  เชื้อรอด
32. เด็กหญิงวิไลพร  สีมาก
33. เด็กหญิงศิรินภา  โรจน์บุญถึง
34. เด็กหญิงศืรืพร  นอกไธสง
35. เด็กหญิงสายพิณ  ชมภูนุช
36. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศรีรอด
37. เด็กชายสุริยา  กวางแก้ว
38. เด็กชายสุวิทย์  นิลรัตน์
39. เด็กหญิงเพชรลดา  ม่วงสิมมา
40. เด็กชายเอกพล  สุขหา
 
1. นายวิทูร  สวัสดิ์นที
2. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
3. นางทัศวรรณ  มณีกุล
4. นางสาววาสนา  สีบุญ
5. นางสาวฐิตาภัทร์  เกิดแก้ว
6. นางพิมพ์ใจ  เจริญเวชรักษ์
7. นายอนุรักษ์  ผาริโน
8. นายประสิทธิ์  ทรัพย์แพ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กชายอรรถชัย  คะระนันท์
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุขแจ่มจันทร์
 
1. นายกวี  อิทธิวัฒนะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ์  ใจมั่น
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บ่อคำ
2. เด็กชายปิยังกูร  สกุลทองพัฒนา
3. เด็กชายพงศธร  จรูญศรี
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  เสาวนิจ
5. เด็กหญิงรดา  เอี่ยมเจริญจิตต์
6. เด็กชายสิทธินนท์  คำค้อม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แหลมเนียม
2. นางสาวสุภาวิณี  พัวงามประเสริฐ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธินนท์  ห้อยพรมราช
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกลอยใจ  อ่อนน้อมดี
2. เด็กหญิงกัญจนพร  สุขแซม
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  รอดพลัด
4. เด็กหญิงบัวชมภู  มนพิสุทธิ์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  พิลึก
6. เด็กหญิงมั่งมีสุข  มโนมัย
7. เด็กหญิงวรรณิศา  แสงทอง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  จิตชัยเจริญกุล
9. เด็กหญิงอารียา  แซ่เติ๋น
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธงฉิมพลี
 
1. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
2. ดร.ทัศณรงค์  จารุเมธีชน
3. นางสาวภัทรา  สมนึก
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤษดา  ดาหา
2. เด็กหญิงจริยา  แสนสะอาด
3. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณสน
4. เด็กชายชัชวาลย์  กิงขุนทด
5. เด็กชายชายแดน  จบปาน
6. เด็กชายปรเมษฐ์  อินทะจิต
7. เด็กหญิงมธุรส  ปิ่นทิม
8. เด็กหญิงยุวดี  เกตุสุวรรณ์
9. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์ปัญญา
10. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนทะจัน
 
1. นายเอนก  บุตรสิงห์
2. นายสนอง  โพธิ์ทอง
3. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  วิมลวชิรเมธี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำภิรานนท์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ชัยดี
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวศศิภา  อ่อนเขียว
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจวงศ์ก้อน
2. เด็กหญิงลภัส  สุวรรณโชติ
 
1. นางสุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางจุลนัฎ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงพัชรา  เภตรา
2. เด็กชายอนุวัตร  จันโนนแซง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวภัณฑิรา  บุญลี
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงพชรพร  ชาปัญญา
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางมัจฉา  โครวัตร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงปริม  สัตตวงค์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คำสมบัติ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุริวัน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เสนาริน
2. เด็กหญิงปรียา  ผิวคำ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางทองอยู่  อันทะราสี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงชญาดา  ชาวดร
2. เด็กหญิงนัยน์ภัค  อินทะนี
3. เด็กหญิงอริศา  จั้นกระโทก
 
1. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
2. นางเมธิวรรณ  ถ้วยอิ่ม
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สะเอียบคง
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หัสดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำแร่
 
1. นางสินีนาฎ  ชาญธัญกรรม
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  หมื่นราช
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปราณีตพลกรัง
3. เด็กชายอนุชิต  มากไธสง
 
1. นางเกษร  แซ่เจียม
2. นางรำจวน  ยอดเกตุ
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวบัวสาย  แก้วเมืองมูล
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายชลชาติ  บัวแพง
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ย่านสากล
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายวรวุฒิ  ด้วงเอก
 
1. นายจิรวัตน์  ทับจาต
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนกร  ต้นสาย
 
1. นางนิภาภรณ์  ยอดคำ