รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำปาง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
2. เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เตจ๊ะมัง
2. นางสาวพิชญาภา  ไข่ทา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ยาลังกา
2. เด็กชายอภินันท์  ปันทนา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางสาวกาญจนา  ชัยวุฒิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี
2. เด็กชายศตวรรษ  รังสรรค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางสาวกาญจนา  ชัยวุฒิ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลภา  คงสิน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร
3. เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา
4. เด็กหญิงวริศรา   ใจพูม
5. เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด
 
1. นางธนิตา  ปงลังกา
2. นางสาวพิมพ์พร  สมทราย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  สุรเดช
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย
3. เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิเรศรัศมี
5. เด็กหญิงเป็นพร  ตั้งพระกิตติคุณ
 
1. นางสาวเตือนใจ  ณ ลำปาง
2. นางสาวตรีสุคนธ์  สอนสุด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1. เด็กหญิงกชกร  งามงอน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำวาส
3. เด็กชายกันตพงษ์  เกี๋ยงแก้ว
4. เด็กชายณัฐพล  สีสด
5. เด็กหญิงณิชาพัชร  โนชัย
6. เด็กหญิงธีรนันท์  คำเรือง
7. เด็กหญิงปานรวี  ตากล้า
8. เด็กหญิงพิริยะ  ธรรมลังกา
9. เด็กชายภาณุพงษ์  วงศ์มณีวรรณ
10. เด็กชายเจ้าพระยา  ปวงโท๊ะ
 
1. นางสาวกนิษฐา  ใจยะทิ
2. นางบุญรัตน์  ทองสิริมณีรัตน์
3. นางสาวเเสงจันทร์  มาหลวง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนาพร  พวงมาลัย
 
1. นายรณชัย  พรมวิชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  โยธิน
2. เด็กหญิงชนัณทร  ปันทะนา
3. เด็กหญิงนภษร  นันทวงค์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทิปิง
5. เด็กหญิงพิยดา  ธิรินทอง
6. เด็กหญิงภรภัทร  อภิรมยานนท์
7. เด็กหญิงมาติกา  สลับสี
8. เด็กหญิงศรินพรัตน์  ศิริโรจเศรษฐ์
9. เด็กหญิงสุชานรี  บานงาม
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชุ่มมูล
 
1. นางสาววัลลี  แซ่พาน
2. นายสมชาย  ใจตรง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชพร  อารมณ์
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  ปินตาวงค์
3. เด็กชายกัมปนาท  ถาน้อย
4. เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่
5. เด็กหญิงขวัญมนัส  คันธวังอินทร์
6. เด็กชายจักรภัทร  ตันตระกูล
7. เด็กหญิงฉันทกานต์  นิลเขต
8. เด็กชายณชพล  ศิริชา
9. เด็กหญิงณัชชา  โตสงวน
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล
11. เด็กชายณัฐพัฒน์  เรืองวัฒนานนท์
12. เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย
13. เด็กหญิงณิรัฐธิดา  แก้วศรีงาม
14. เด็กชายธนภัทร  ยาสมร
15. เด็กหญิงธนัสพร  จันทร์สุริยะ
16. เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  มีชั้น
17. เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย
18. เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม
19. เด็กหญิงปองการ  สิทธิกูลนะ
20. เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล
21. เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์
22. เด็กหญิงภัทรลภา  ธิดา
23. เด็กหญิงลภาพร  สุพจนานุรักษ์
24. เด็กชายวรรธนัย  ใจการ
25. เด็กชายศตายุ  คำใส
26. เด็กชายศุภเศรษฐ์  สุวรรณชีวะศิริ
27. เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์
28. เด็กชายสิทธิภาคย์  ดิ๊กซอน
29. เด็กหญิงสุนิสา  เล็กจุฬา
30. เด็กชายสุรกานต์  เณรแก้ว
31. เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์
32. เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร
33. เด็กหญิงอาภาพิสิฐ  พงศ์พาสิน
34. เด็กชายเจมส์  เพรลย์
35. เด็กชายเดชพนต์  วงศ์พานิช
36. เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม
 
1. นายกิตติ  ผดุงภักดีกุล
2. นางสาววชิรฎาว  แสงบุญเรือง
3. นางสาวพรประภา  จันตาวงศ์
4. นางสาวแพรวพวง  โยวะผุย
5. นางสาวนภาลัย  คำกาละ
6. นางสาวอัญชลี  ทองคำ
7. นางสาวสุนีรัตน์  ณ ประเสริฐ
8. นางชุติกาญจน์  นวลอนงค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม
 
1. นางสาวพิสมัย  สาธิ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงค์มี
 
1. MissHermelyn  Silve Marcelino
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายณฐกร  ไวประเสริฐ
2. เด็กชายนะโม  วงค์ดาว
3. เด็กชายเตชินท์  ศีรีบุรุษ
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
2. นายพลชญาสิทธิ์  อกผาย
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสิริยากร  วงสาร
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกตัญญู  กันทะตั๋น
2. เด็กชายธันวา  กันทะวงศ์
3. เด็กชายเวชวิชิต  อินต๊ะเสน
 
1. นายพัฒนพงษ์  ฟูใจ
2. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา