รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำปาง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงชาลิสา  กาวงศ์
 
1. นางสุเรียม  วงศ์ฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัตรา  พรรณอำไพ
 
1. นางทับทิม  ตันประเสริฐ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมชัย
2. เด็กหญิงสุวดี  อุตบัววงศ์
 
1. นางสาวพลอยไพริน  ขุมเงิน
2. นางสาวสุพรรณี  จิตเมตตาบริสุทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิยา   ยะหัวฝาย
 
1. นางสาวว่านศิณา   นาต๊ะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงธิภารักษ์  บริรักษ์
2. เด็กหญิงปาณิตา  กาวิโล
 
1. นายวิจักษณ์  ปันสีมา
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  ไชยานนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีวิชัยแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ทิพย์แก้ว
3. เด็กหญิงวรดา  ป้อชุมภู
 
1. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
2. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายณวพัฒน์  วงศ์เมืองแก่น
2. เด็กชายทวีวุฒิ  ฝั้นเครือ
3. เด็กชายศิริลักษณ์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางพัชราภรณ์  อินทรีย์สังวร
2. นายวัลลพ  ใจรักษา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงณญาดา  ป้อชุมภู
3. เด็กชายณัฐชนน  หุยากรณ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือบุญ
5. เด็กหญิงทวีพร  ปิงธิ
6. เด็กชายธนกฤต  เครือชัยแก้ว
7. เด็กหญิงบุศย์รินทร์  อินทร์นวล
8. เด็กหญิงปทิตตา  มนทาน้อย
9. เด็กชายปรีชาณรงค์  วงศ์ปิง
10. เด็กชายพงศภัค  กันทะวงศ์
11. เด็กหญิงพิมพิศา  เครือแก้ว
12. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วเรือง
13. เด็กชายพีรดนย์  ป้อชุมภู
14. เด็กชายภูเวท  กัญญาสาย
15. เด็กหญิงวิชานาถ  นามวงศ์
16. เด็กชายศราวิน  จูบรรจง
17. เด็กชายศุภกิตต์  วงศ์ปิง
18. เด็กหญิงอินอร  อินศรีธัญ
19. เด็กชายอิสระ  อินต๊ะพันธ์
20. เด็กหญิงเอมฤดี  อ่อนพูล
 
1. นางสาวบัวจันทร์  บุญสม
2. นางสาวสำลี  มิ่งเชื่อ
3. นางทัศนีย์  ปันวารินทร์
4. นางสาวชไมพร  แข่นจันทร์หลวง
5. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เครือโลมา
2. เด็กหญิงจิราพร  คำปวง
3. เด็กหญิงชลดา  จองบุญ
4. เด็กชายนนทภัทร  คำตา
5. เด็กหญิงนิราภา  แก้วอินัง
6. เด็กหญิงภาวิณีย์  บุญแปง
7. เด็กชายศุภฤกษ์  เป็นอัน
 
1. นายสงัด  แก้วพรมงาม
2. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
3. นางสังวาลย์  เคร่งครัด
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กหญิงจีรรัตน์  นิกรสุข
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญลอง
3. เด็กชายธนภูมิ  อินต๊ะยศ
4. เด็กชายธนวัต  คำเขื่อน
5. เด็กหญิงปิยาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงรสกร  ณ มา
7. เด็กชายรัชพล   คำปวง
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เครือวงศ์เมืองคำ
9. เด็กหญิงศิริกัญญา  โกสุโท
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขะ
 
1. นายสงัด  แก้วพรมงาม
2. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
3. นางทิพย์สุนันท์  จันทร์กระจาย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทัดเจริญ
2. เด็กหญิงโชติรส  ตาอุด
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นายทวีศักดิ์  สมพมิตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นายวุฒิชัย  ชัยตา
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กันทะสอน
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกรวลัย  ขันดำ
2. เด็กหญิงชญาดา  อินตาสาย
3. นางสาวชลลธร  ติ๊บกันเงิน
4. เด็กชายทรงพล  อุตดิต
5. เด็กหญิงธัญสินี  จารณะ
6. นางสาวนฤมล  ทิพย์แก้ว
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ภิญโญ
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  อินต๊ะปัด
9. เด็กหญิงรุจิรดา  เสมอคำ
10. เด็กหญิงวันสิริ  ทาหลี
11. เด็กหญิงหยกผกา  ใสยาพรม
12. เด็กหญิงอัญติญา  ชื่นบาล
 
1. นายณัฐเดช  กิ่งก้ำ
2. นายสุเทพ  สุนันทะ
3. นางสาวสุภัทรา  กาวินา
4. นางสาวยุวธิดา  ใหม่กันทะ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายชลวัฒน์  พูลเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์หาญ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สริจันทร์
4. เด็กชายธนกร  ชัยชุ่ม
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ   วงศ์หาญ
6. เด็กหญิงรัตนา  หอมสมบัติ
7. เด็กชายรุ่งรดิส  จันทร์หอม
8. เด็กชายวิศรุต  สวนไธสง
9. เด็กหญิงสุภาวดี   ปิยะรัฐ
10. เด็กชายเมธัส  เสรีวงศ์
 
1. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
2. นางนันท์นรี  แก้วดำ
3. นางจิราภร  แก้วอ้น
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มูลน้อย
2. เด็กหญิงสุวนันท์   สีทน
 
1. นางสาวณปภัช  คิดอ่าน
2. นางสุบิน  อินตา
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงชนพรรณ  ทะนันชัย
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอัจฉริญา  ทิพย์คำเพย
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนประเสริฐ
2. เด็กหญิงนีรภา  อินพิรุด
3. เด็กชายปฤษฎาวัตร  สุเม็ง
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายณวรรตน์  อุดทาคำ
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ก๋าแก๋น
3. เด็กหญิงศรันย์ภัทร์  จันทร์ตา
 
1. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ศิริป้อ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทิวัง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เคลือแก้ว
 
1. นางเทียมจันทร์  ชัยสมพร
2. นางสุพรรณ  วงศ์คินี
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายกิตติยุต  มาตรา
 
1. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย