รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำปาง เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  งามพิง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วางมือ
3. เด็กชายสรายุทธ  สัตย์มาก
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สายพรหม
5. เด็กหญิงอิสริยา  เนวะลา
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มีธรรม
2. เด็กหญิงภัทรศยา  โลมากุล
3. เด็กหญิงสิรภัทร  นันทยา
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
2. นางสาวอรษา  ขาวอ้วน
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สารขาว
2. เด็กชายพสิษฐ์  ประวรรณ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อบกลิ่น
 
1. นางสาวอัลิปรียา  ปัญญาดี
2. นายสาคร  ทิพย์เนตร
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  เป็งกิจ
2. เด็กหญิงปาณวัล  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงเกวริน  การดี
 
1. นางสาวศศิวิมล  ประสม
2. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ทำนา
2. เด็กหญิงกัลย์ลภัส  จันทร์คง
3. เด็กหญิงตระการตา   สมร่าง
 
1. นางนิตยา   วิ่งเร็ว
2. นางสาวภัณฑิรา   จอมวงศ์
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐนนท์   หงษ์ทวี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวิรัลยา  อ้วนเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์  ใสแจ่ม
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางสาว้เมธินี  บัวบน