รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำพูน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายเดชสิทธิ์  พันธ์สุทธิ
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตจะถา
2. เด็กชายคำอ่อง  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายนพกร  กันทากาศ
 
1. นางสุชาดา  ศรีติ๊บ
2. นางสาวชลธิชา  บุรีรัตน์ศรีสกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงณิชากมล  มหาไม้
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทนุปาน
3. เด็กหญิงพรณัชชา  ทองสกุล
4. เด็กหญิงอรณัญช์  กิ่งสวัสดิ์
5. เด็กชายอิงครัตน์  สายเกิด
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นางสายฝน   สายเกิด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงกิ่ง  จินต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐวรา  แดงแสน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สุภายอง
4. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
5. เด็กหญิงวรนันทร์  จุ้มเขียว
6. เด็กหญิงศศิกานต์  กุลไพศาล
7. เด็กหญิงศิภาพรรณ  จันทร์ทะวัง
8. เด็กหญิงศิภาภรณ์  จันทร์ทะวัง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จุ้มเขียว
10. เด็กหญิงสุภัทรา  อนุมะ
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
3. นายศรัณย์นภัทร  ทาระเบียบ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงลลนา  เล่าสกุล
 
1. นายอดิเรก  อุดแจ่ม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรษา  ภูดอนตอง
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  รชตะไพโรจน์
 
1. Mrs.Ma.Theresa  Gentugao Villa