รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันพนาคีรี
2. เด็กหญิงนงนุช  รวิพรรณพงศ์
3. เด็กหญิงพรธิดา  รุ้งโอบดอย
4. เด็กหญิงวาสิตา  สัตยมิ่งมงคล
5. เด็กหญิงศรุตยา  สังวรศิลปชัย
 
1. นายเชิด  กันชูลี
2. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ศินี  โชคอำนวยสกุล
2. เด็กหญิงจิตรสินี  ธารสุขชลาลัย
3. เด็กหญิงชนาภา  รุ้งโอบดอย
4. เด็กหญิงพรชิตา  เขียวขจีไพร
5. เด็กหญิงพิมพ์พา  คีรีวนาศรม
6. เด็กหญิงสริตา  แสงดวงเดือน
7. เด็กหญิงสุดาพร  พงศ์ชัยปัญญา
8. เด็กหญิงสุดาภรณ์  วนาวัลลภ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ตกแต่งพงไพร
10. เด็กหญิงแป้ง  ขวัญหล้าวิจิตร
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางสาววิภาวรรณ  ตาดทองดีเด่น
3. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สวรรค์คีรีเขต
2. เด็กหญิงทิพานัน  ไพรพุทโธ
3. เด็กหญิงทิพานันท์  คีรีกถินเทศ
4. เด็กหญิงนารี  วังสะพรั่ง
5. เด็กหญิงนารีรัตน์   วนาเฉลิมเขต
6. เด็กหญิงนุตประวีณ์  คีรีกอบสิณ
7. เด็กหญิงปราณี   ห้วยกาเหว่า
8. เด็กหญิงปาลิดา   ศิริกรพนา
9. เด็กหญิงพิมพิศา  บวรวัฒนวุฒิ
10. เด็กหญิงภัทรสุดา   กระทิงไพร
11. เด็กหญิงมัสยา  เพียงพิสมัย
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  วังกระจุก
13. เด็กหญิงรศนา  นิมิตรชัย
14. เด็กหญิงละวา   เวียงไพรทอง
15. เด็กหญิงวัชรี  ไพรสราญเลิศ
16. เด็กหญิงศิริขวัญ  ฟ้ากุศล
17. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกูรไพร
18. เด็กชายสุรชัย  คงคา
19. เด็กหญิงสุวนันท์   ธารสุขวิไล
20. เด็กหญิงอรินยุพา  ทะนุศีลธรรม
 
1. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
2. นางศุภกัญจน์  ผ่องศรีใส
3. นายจีระพงษ์  สนิท
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงลักษิกา  คำหล้า
2. เด็กหญิงอมริสา   วันดี
 
1. นางวนิดา   ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์   ยาทองคำ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กหญิงดลนภา  เสน่ห์ทรัพย์ทอง
2. เด็กหญิงสิริกร   ปัญญามี
3. เด็กชายสุเมธ   คำสนิท
 
1. นางกาญจนา   รัตนพันธ์
2. นางวิภาวรรณ   ชลชวลิต
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  นันธิ
 
1. นางสาวชนิกานต์  กันทาทรัพย์
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนัท  วรการกุศลไพร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  อภิธาเสนาะ