รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุโขทัย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน
 
1. นางวราภรณ์  ออมสิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงรัตตินันทน์  ปานทุ่ง
 
1. นายเทียม  จรวุฒิพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำปาน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  หมื่นมะโน
3. เด็กชายภูริณัฐ  ชูเที่ยง
4. เด็กหญิงมธรส  จันทร์ทุ่ง
5. เด็กชายอัศณะ  ปัญญาโชติ
 
1. นางอรทัย  จินดาประสาน
2. นางปราณี  จิ๋วนารายณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1. เด็กหญิงปานทิพย์  อุมา
 
1. นางเกตุกนก  รุกขชาติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกนกอร  เกตุเถื่อน
2. เด็กหญิงญาณิกา  บุญคล่ำ
3. เด็กหญิงณกมล  ชนแก้วพลอย
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  ปัญทะนา
5. เด็กหญิงรัฐติกา  กลิ่นทอง
6. เด็กหญิงสุธิตา  โตเอี่ยม
7. เด็กหญิงสุนันทา  บุญอิน
8. เด็กหญิงสุภัสสร  มั่นเหมาะ
9. เด็กหญิงอรัญญา  ภู่หนู
10. เด็กหญิงเทพสุดา  บุญมี
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางสาวนพรัตน์  กระหล่ำทอง
3. นางสาวธนาภรณ์  แสงทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสมัชญา  แก้วเนย
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์มาลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงชลดา  อ่ำวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  สารผล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปรีปาน
3. เด็กหญิงสโรชา  พรมวงศ์
 
1. นางอรพินท์  คล่ำคง
2. นายสุวิทย์  คล่ำคง
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญดี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงอารียา  ทายัง
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายกิตติภณ  คงรอด
 
1. นางนิพา  ดีแท้
 
13 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชยภรณ์  อินทร์ปรางค์
2. เด็กหญิงนันทิญา  สงครามรอด
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เขียวขาว
 
1. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายณฐพัฒน์  ศรัทธานนท์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปานทุ่ง
3. เด็กชายอนุเดช  นิลกรณ์
 
1. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน
2. นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธนกร  ปวงประชัง
2. เด็กชายวัชรพล  สีสด
3. เด็กชายเดชดำรง  เทศธรรม
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง