รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายธีรเดช  มั่นประสงค์
2. เด็กชายภูมิภัทร  แสนเกิด
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรดี
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญคง
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายสุธี  หอมบุบผา
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร
 
1. นายพายัพ  รู้สมัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กหญิงวรัทยาพร  ค้าไม้
 
1. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคแก้ว
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงน้ำอิง  สิมศิริ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ชะยันโต
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิยะพร  สาระรักษ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
5. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสงคราม
7. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
9. เด็กชายเอกรัตน์  นนทประศาสน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายณัฐพงษ์  พลมาก
3. นางวิมลพรรณ  พวงแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายกฤตเมธ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงดวงพร  ระเริง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ชัยชนะ
4. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
5. เด็กหญิงปาลิตา  อาจสูงเนิน
6. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
7. เด็กหญิงพันทิวา  แก้วสาสุข
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
10. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
11. เด็กหญิงวาสนา  นาใจนึก
12. เด็กชายสุธี  หอมบุบผา
13. เด็กชายสุริยา  บุญยอม
14. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตองอ่อน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายภูฤทธิ์  อิ่มเทศ
3. นายสมชาย  แก้วเกตุ
4. นางสาวอรณิชา  กองเพิ่่มพูล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงจิฬศิกาญน์  หลากจิตร์
2. เด็กชายณัฎฐกร  เอมอิ่ม
3. เด็กชายตรัยรัตน์  ทิพย์แก้ว
4. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
5. เด็กชายนัทธพงศ์  พันแจ่ม
6. เด็กชายนิรุต  สุขสวรรค์
7. เด็กชายบุญประเสริฐ  สุวรรณวิจิตร
8. เด็กชายภัทรวิช  รู้สมัย
9. เด็กชายวรากร  ทับตรา
10. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
11. นายสุธน  ไต่ถาม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
2. นางสาวจีรพรรณ  เอื้อสุขพันธ์ปราณี
3. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
4. นายธนภัฏ  รู้สมัย
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. นายณัฐพนธิ์  ทองริต
2. นายศรราม  หมื่นสิน
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. นายนพรัตน์  สท้านวัตร
2. นายบูรพา  เปียภา
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆพุฒ
2. เด็กหญิงนิศาชล  อินปรางค์
3. เด็กหญิงเดือนแรม  พรมสอน
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวปนัดดา  เดชแฟง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วรรณทิพย์
2. เด็กหญิงณัชชาวีย์  บัวเข็ม
3. เด็กหญิงนริศรา  มั่นคง
4. เด็กหญิงวิภาดา  อินเลื่อม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุข
6. เด็กหญิงเณศรา  สวัสดิ์มงคล
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
3. นางรัชฎา  ยิ่งนิยม
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชนาธิป  จงแจ่มฟ้า
2. เด็กหญิงธีรดา  บุญเมือง
3. เด็กชายลัทธพล   พลูลาภ
4. เด็กชายวงษ์สวรรค์  ฟักเถื่อน
5. เด็กชายเอกราช  พระสิงห์
6. เด็กชายโยธิน  บุญชู
 
1. นายดิเรก  นันทโชติ
2. นางเจริญ  ทองแท้
3. นางชบา  ยิ้มประดิษฐ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง
2. เด็กชายนภรัตน์  จงสอน
3. เด็กหญิงนัสการต์  ทองเพียร
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายจรัลชัย  เขียวสี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นงค์พาน
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจารุชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงภควดี  เกิดสิน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวป้อม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว
2. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากสาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อานา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สั่งสอน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ลาโพ
 
1. นายสว่าง  บุษรา
2. นายประพล  คำทอง