รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขชื่น
 
1. นายอัครเดช  ดีวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายพรเทพ  เทียมจันทร์
2. เด็กชายวรุตม์  สุวรรณคาม
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  ขันกสิกรรม
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมรินทร์
2. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงอาชิรญาณ์  นิลารักษ์
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   โทนมี
 
1. นายธนวัฒน์  สุมาลี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกรชนก  จันทร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เชิญทอง
3. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ว่องวิกย์การ
 
1. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวนิดาวรรณ  บุญอินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดีดสี
2. เด็กชายศุภกิจ  สถิตย์พงษ์
 
1. นายมิตร์  จันทร์เงิน
2. นายกฤษณะ  คล้ายบุรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เปรมจิตต์
 
1. นางวัลลภา  เปรมกิจพรพัฒนา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายศุภกฤต  ถีระพงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  บุญนิล
 
1. นางสาวชลธิชา  นรสิงห์
2. นางนันท์นภัส  วราหะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คล้ายสนิท
 
1. นายศฐา  ใจโพธา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายกฤษฎา  บุราคร
2. เด็กหญิงจันทรัช  อยู่โพธิ์
3. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
4. เด็กชายณัฐเนตร  เกตุโต
5. เด็กหญิงธนัตดา  สิทธิกสิกรรม
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์   เกียรติปรากฎ
7. เด็กหญิงวาสนา  หนองคาย
8. เด็กหญิงศรสวรรค์  จินามูล
9. เด็กหญิงสุชานันท์  สดุดี
 
1. นางสาวนิตยา   พึ่งพรหม
2. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
3. นางนิชธาวัลย์   หนูกลัด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤตพล  ตันติวิมงคล
2. เด็กชายจักรพงศ์  วงษ์สมาน
3. เด็กชายฐิติกร  กลัดเจริญ
4. เด็กหญิงธนพร  อุ้ยสิงห์
5. เด็กชายธัญเทพ  กุลชี
6. เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีฉ่ำ
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิชัย
8. เด็กหญิงพิชามญช์  ฤทธิชัย
9. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
10. เด็กหญิงสู่ฝัน  วัฒนวิกย์กรรม
11. เด็กชายเสฎฐพงศ์  แสงไกร
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นายอนุสรณ์  พันธุ์ยี่
3. นายชัยวัฒน์  ขำศรี
4. นายไพรวัลย์  เขตจำนันท์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงกนกพร   จันทรา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    พูลเพียร
3. เด็กหญิงกมลทิพย์   แม่นศร
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ลอยล่อง
5. เด็กหญิงกัลยากร   โคตรสุมาตย์
6. เด็กหญิงชนิดา   สุทธินันท์
7. เด็กหญิงชาริดา   สุขจันทร์
8. เด็กชายธีระพงษ์   อร่ำคำ
9. เด็กหญิงนิรุชา   บุญโพด
10. เด็กชายบุลิน   แม่นศร
11. เด็กชายพงศ์เทพ    ถึงกล้า
12. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   อรรถพันธุ์
13. เด็กชายพีรพัฒน์   กลายสุข
14. เด็กชายสหณัฐ   บุษวดี
15. เด็กหญิงสิริญญา   พิมพ์ศรี
16. เด็กหญิงสุกานดา   กะระวะสุ
17. เด็กชายสุรเชษฐ์   ศรีสิงห์
18. เด็กหญิงสุวรรณา   อินทสิทธิ์
19. เด็กหญิงอนัญญา   คำงาม
20. เด็กหญิงเจนจิรา   สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิลาวรรณ  รู้อยู่
2. นายวงกต  ชื่นดอนกลอย
3. นางสาวรจนา  ดีเทียน
4. นางอุไร  วงษ์นาค
5. นายบัณฑิต  เครือยิหวา
6. นายวิเชียร  ประกายสกุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายวทัญญู  หัฐบูรณ์
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญจนภร  รุจิชัย
2. เด็กหญิงฐิติชญา  เอ้บสูงเนิน
3. เด็กหญิงฐิติพร  ภารพงษ์
4. เด็กหญิงณัฐชญานี  บัวสาย
5. เด็กหญิงนนทวัน  มากหมู่
6. เด็กหญิงปราณรักษ์  หลวงชัย
7. เด็กหญิงปริชญา  ปรีชพันธ์
8. เด็กหญิงศรันยพร  หุ่นธานี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางวัชรี  จำเรียง
3. นางสาวศศิญา  ชลาภิรมย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายนันทกร  นาอุดม
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  โสภารัตน์
 
1. นางสง่า  เดี่ยวตระกูล
2. นายมาโนช  กลำภักตร์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนกอน
2. เด็กชายนพรุจ  ไทยขำ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญยัง
4. เด็กชายศุภกร  วารีนิล
5. เด็กหญิงสุชาดา  พลายนาค
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เถกิงผล
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
3. นางธัญย์สิตา  สถิตย์ธนโภคิน
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนกร  นิลใจพงษ์
2. เด็กหญิงมนัสสา  พิรา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์โอสถ
 
1. นางธนภร  วรรณภาคย์
2. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงณัฐพร  เวชกรณ์
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์นอก
 
1. นายบรรจง  จูรัตน์
2. นางธนภร  วรรณภาคย์
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฉิมมาทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองไซ
3. เด็กหญิงวันดี  โพธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายธีรเดช  มะลิปล้อง
2. เด็กชายมาโนชญ์  ภู่เทศ
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์กิตติสิน
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายขวัญมนัส  มาขุน
2. เด็กชายนที  ไวกสิกรณ์
3. เด็กชายอิณทนญฐ์  ยศเจริญ
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายถวิล  พูลกสิกรณ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงอนันญา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงอรสา  บุญทา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุ่มประดิษฐ์
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายสุเทพ  วาดพันธ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปิยมาศ  เพียรไม่คลาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งฟ้า
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีกิจ
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์