รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุทัยธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สิทธิเขตรกรณ์
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นทุน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำอิ่ม
3. เด็กหญิงปณิดา   ชื่นรำพันธ์
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงพศิกา  กันทะ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  พรหมสิทธิ์
 
1. นางสาวโชษิตา  เสตานุตร์
2. นางจิราภร  คำอินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จงเขตการ
2. เด็กหญิงกานต์รวี  เข็มเงิน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่หว่อง
4. เด็กหญิงจริยา   แสงเทียนตระกูล
5. เด็กชายชาญรพี  แก้วสุวรรณ
6. เด็กหญิงญานภา   ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์ไสว
8. เด็กหญิงณัฏฐพัฒน์  เชื้ออภัย
9. เด็กหญิงทิพย์สุคนธิ์  สุขสุทธิ์
10. เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์โต
11. เด็กหญิงผกามาศ  พึ่งพวก
12. เด็กหญิงพีรชยา  พุ่มทอง
13. เด็กหญิงรักษิณา  เทพรักษ์
14. เด็กชายวรโชติ  คราดกระโทก
15. เด็กหญิงศรินทร์พร  อู่สิน
16. เด็กชายสิทธิกร  โตชม
17. เด็กชายอธิชา  หมวกทอง
18. เด็กหญิงอภิญญา  ภูมมา
19. เด็กชายอาณัติ  บุกเนียม
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
3. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
4. นางพิมพ์พา  คันธภูมิ
5. นายกิตติศักดิ์  จันทร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ปินโก
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกิตติธัช  เรืองรอง
2. เด็กชายธรรมนูญ  คงคูเขียว
3. เด็กชายนิรันดร์  ศรีจันทร์
4. เด็กชายปวริศ  วินัยพานิช
5. เด็กชายปวเรศ  วินัยพานิช
6. เด็กชายภูภัฎ  พัฒนวรเวคิน
7. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
8. เด็กชายอนุชา  ปิยะศรี
9. เด็กชายอนุภัทร  ขุนทอง
10. เด็กชายอัครวินท์  หู้โลหะ
 
1. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกาหลง  แจ้งอุบล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ดีเทียน
3. เด็กหญิงนัชชา  สมการ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ดีเทียน
5. เด็กหญิงวรัญญา  การสมพิศ
6. เด็กหญิงวรารัตน์  อ่อนอุทัย
7. เด็กหญิงศรัญญา  สุขขาวันดี
8. เด็กหญิงศศิธร  สมการ
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  จำนงค์สังข์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ระดมเล็ก
 
1. นายนิรันด์  รอดสำเภา
2. ว่าที่ร้อยตรีนิดา  เปี้ยวงค์
3. นางสาวสิริวรรณ์  แย้มหนองเต่า
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นายมงคล  ว่องวิกย์การ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พางาม
 
1. นายธีรพัฒน์  เพชรศรีจันทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิศักดิ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคอำนวย
3. เด็กชายฐานันดร  บุญวรนุช
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างจิตร์
5. เด็กชายธงทอง  สุรมาตย์
6. เด็กชายธนภัทร  เบญจประเสริฐ
7. เด็กชายอนุรักษ์  แข็งเขตรการณ์
8. เด็กหญิงอรทา  จาทา
9. เด็กชายอานนท์  ไตรยงค์
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แถมพยัฆ
11. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
2. นายบุรินทร์  ดำสนิท
3. นางสาวทัศนีย์  วิรุณบตร
4. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสรวง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เลิศสมพงษ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นนราเดช
3. เด็กหญิงชลญานันท์  ศีลแดนจันทร์
4. เด็กหญิงญาณภา  โพธิพิทักษ์
5. เด็กหญิงดลวรรณ  พุทธซ้อน
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  แว่นแก้ว
7. เด็กหญิงนฤมล  กะระวะสุ
8. เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธแก้ว
9. เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์ปาน
10. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์สมบูรณ์
11. เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด
 
1. นางสาวพัชรพรรณ   ปรากริม
2. นางสาวธัญชนก  เมืองจันทร์
3. นางสาวพิชญฎา  จุลพันธุ์
4. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หาญเชิงชัย
2. เด็กหญิงจิราภัทร  กลิ่นจันทร์
3. เด็กชายธนบดี  สมานกสิกรณ์
4. เด็กชายธนาพล  จันทวงค์
5. เด็กหญิงธันยพร  ป้องไทสง
6. เด็กหญิงธิญาดา   บัวละภา
7. เด็กชายธีรพงษ์  ซ่อนกลิ่น
8. เด็กหญิงปาริชาติ  วิเทศน์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  มะโหฬาร
10. เด็กหญิงวาสนา  รอดสาย
11. เด็กหญิงศศิกานต์  นารอด
12. เด็กชายสิทธิพร  มาสม
13. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ธัญญเจริญ
15. เด็กหญิงอิทธิพร  ทองจุน
16. เด็กหญิงเมษา  ไทยขำ
 
1. นายชนัทนันต์  จินดาเลิศ
2. นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ
3. นางสาวกมลชนก  โคกทอง
4. นางสาวศศิธร  ผันผ่อน
5. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายกิตติรวี  จิรารักษ์วัฒนกุล
2. เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มทอง
4. เด็กหญิงศรินย์พร  อู่สิน
5. เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์รอด
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายนันทกานต์  จันทร์จอม
2. เด็กชายภูริช  โตสงคราม
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พันทะ
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงชลดา  ภูเหม็น
2. นางสาวชิดชนก  ภูเหม็น
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ลงทอง
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  หัสแดง
2. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงลัลนา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลอยชื่น
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  เรืองกสิกรณ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  ทรงวารี
2. นางปรางแก้ว  คำมี
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอัธพล  คะลา
 
1. นายอภิวุฒิ  สงฆ์โนนเหล็ก
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายพีรภาส  พราหมสกุล
 
1. นางสมทรง  เหล่าลูกอินทร์
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมละออ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายพิสุทธิ์  โพธิ์มี
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ก๋ากาศ
 
1. นางสาววันทนา  ทิมเขียว
2. นางบังเอิญ  ปานแม้น