ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 36 0 0 36 34 2 0 0 36
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 25 2 3 30 28 1 1 0 30
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 22 9 3 34 36 2 0 0 38
4 กาวิละอนุกูล 14 6 5 25 33 4 2 1 39
5 พิจิตรปัญญานุกูล 10 12 8 30 39 4 0 1 43
6 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 9 3 11 23 24 11 4 2 39
7 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 12 9 28 29 5 1 1 35
8 น่านปัญญานุกูล 6 5 12 23 29 6 2 0 37
9 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 4 12 7 23 16 5 2 0 23
10 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 4 10 5 19 25 13 2 1 40
11 เชียงรายปัญญานุกูล 4 4 1 9 13 0 2 0 15
12 โสตศึกษาจังหวัดตาก 3 8 3 14 19 2 0 0 21
13 พิษณุโลกปัญญานุกูล 3 5 7 15 21 6 1 0 28
14 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 1 13 2 16 11 3 1 1 15
15 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
รวม 149 101 77 327 359 64 18 7 441