ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรปัญญานุกูล 39 4 0 1 43
2 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 36 2 0 0 38
3 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 34 2 0 0 36
4 กาวิละอนุกูล 33 4 2 1 39
5 น่านปัญญานุกูล 29 6 2 0 37
6 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 29 5 1 1 35
7 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 28 1 1 0 30
8 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 25 13 2 1 40
9 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 24 11 4 2 39
10 พิษณุโลกปัญญานุกูล 21 6 1 0 28
11 โสตศึกษาจังหวัดตาก 19 2 0 0 21
12 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 16 5 2 0 23
13 เชียงรายปัญญานุกูล 13 0 2 0 15
14 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 11 3 1 1 15
15 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 2 0 0 0 2
รวม 359 64 18 7 441