งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 111
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวสุตาภัทร    เยอเบาะ
2. นางสาวปฏิญญา    ละวงศ์เยอ
3. นางสาวอรนภา    ดีหมั่น
1. นางณัฐชนา    ลาวัลยกุล
2. นางสาวอังคณา    ดาวเรือง
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวธันยพร    สนิทผล
2. นางสาวกุลณัฐ    บูญเหมือน
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    แสนนา
1. นางสาวธนะรัชต์    ศรีเสมอ
2. นางสาวพรหมภัสสร์    ดีเจ้ยวาระ
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายวิเวช    กรองทอง
2. นางสาวรดา    ชัยทาน
3. นางสาวเนาวรัตน์    อาชาวัฒนกุล
1. นางผ่องศรี    อยู่ม่วง
2. นางสุภาณี    สุขภาเนตร์
4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวปฎิมา    สุขสถาน
2. นางสาวปาวีณา    หงษ์ดำเนิน
3. นายพงษธร    แก้วทับทิม
1. นางกิตติมา    เผ่าพันธุ์เหนือ
2. นางสาววรรณรัตน์    พวงมาลัย
5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวศรุตยา    ด้วงนิ่ม
2. นางสาวสุภาพักตร์    เพ็งพูล
3. เด็กหญิงอภิชญา    พุทธา
1. นางณิชกานต์    แป้นเกิด
2. นางประภาศิริ    บัวชุม
6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวเสาวลักษณ์    บุญคง
2. นางสาวธนิตฐา    แช่มชื่น
3. นางสาวศิรดา    บุญสง่า
1. นางสาวสายชล    ดำแลลิบ
2. นางสาวเบญจรัตน์    นามโก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................