งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 115
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายไชยา    ประวิง
2. นายพิชิตชัย    ภูกัณฑ์
3. นายวิศรุต    อินทรชิต
1. นางสาวรสสุมาลย์    สุบินตัน
2. นางสาวเจนจิรา    กล้ารบ
2 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาววรัชยา    วงค์เขื่อน
2. นางสาวอานุบ    เชอหมื่อ
3. นางสาวนารี    เบียงแลภู่
1. นางสาวพัชริน    นันไชย
2. นางสาวเบญจพร    สุประการ
3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวเจนจิรา    เหลาเหล็ก
2. นางสาวธัญญา    โพธิ์ภักดิ์
3. นายบุญหลง    ศรีสงคราม
1. นางกิตติมา    เผ่าพันธุ์เหนือ
2. นางสาวปนัดดา    ปัญญานะ
4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงศิริลักษ์    ขาวละมูล
2. นางสาวนภัสรา    เรืองบุญญา
3. เด็กหญิงนุชสรา    หอมสะอาด
1. นางสาวภัคศรัญย์    มีเง้า
2. นางสาวศศิธร    เฉยศร
5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายวุฒิชัย    เมืองสอน
2. เด็กชายกุมภา    แซ่ปั้ง
3. นางสาวกนกวรรณ    บุญเรือง
1. นางสุภา    เหลาธรรม
2. นางสุุภาพร    น้อยเอี่ยม
6 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวชลนิชา    วรรณภา
2. นายธนกฤต    ฟองสุภา
3. นางสาวพาพร    คะนองไพรวัลย์
1. นางพยุงศรี    ทองคำกูล
2. นางละเอียด    จันทร์สกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................