งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 117
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    รักษ์คีรีเขต
2. นายสุรชัย    หยกพณิชกิจ
3. นางสาวมาริสา    ทะนันชัย
1. นางสาวชุตินธร    เหล่าโกศลวัฒน์
2. นางสาวฌิลลี    ศรีนุ
2 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายธนากรณ์    สุวรรณเลิศ
2. นายวสันต์    มหาพรม
3. นายอภิสิทธิ์    ด้วงนา
1. นางระพีพรรณ    สมลังกา
2. นายวุฒิกร    ปงคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................