งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายอาหล่อง    เฌอหมื่อ
2. นายซามูเอล    กิตติคุณพิทักษ์
3. นายนิติเทพ    เชอหมื่อ
1. นางสาวกรรณิกา    เมืองมูล
2. นางสาวธัญญาภรณ์    ปาสำลี
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายรังสิมันต์    มาตย์ผดุง
2. นางสาวเจนจิรา    อินจันทร์
3. นางสาวลลิดา    ชัยสุระ
1. นางชรัญญา    หาญคำ
2. นางสุธิตา    ราชพรม
3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายแก้ง    แซ่วื้อ
2. นายชัชวาล    กรธนสกุล
3. นายทวีศักดิ์    แซ่ม้า
1. นางสุพรรณิกา    วิชาเป็ง
2. นางอัมพร    ชุ่มวงศ์
4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอินทิรา    เลิศล้ำวงค์ษา
2. นายยุทธศาสตร์    แซ่โซ้ง
3. เด็กชายณภัทร    อยู่นิ่ม
1. นางสาวจุฑามาศ    แฮดฟองคำ
2. นางศุภมาส    บุญเกิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................