งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายอนุสรณ์    ระตะวงค์
2. นางสาวสุดารัตน์    วงศ์ทอง
3. เด็กชายคุณากร    แซ่อึ้ง
1. นางสาวศศิวิมล    บุญเทพ
2. นางสาวสุรีรัตน์    ชาวส้าน
2 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายเนติพงษ์    พวงพั่ว
2. นายวีรศักดิ์    แซ่ตั้ง
3. นางสาวศันสนีย์    แซ่ย่าง
1. นางสาวณัฐณิชา    เขียวอ่อน
2. นางสาวปิยธิดา    หล่ายน้ำไหล
3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพลกฤต    แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงจิรพรรณ    สุกันทะ
3. นายสุกฤษ์ฎิ์    แซ่ผ่าน
1. นางสาวจันทร์สิมา    ตุ้ยยวง
2. นางมาติกา    ศรีอ่อน
4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวสุวกุล    จิตรโสภา
2. นางสาวสุมาลี    รุ่งแสง
3. นางสาวสุชาดา    มาทอง
1. นางสาวจรรยา    โตกำแพง
2. นางสาวสุพรรษา    ใจทน
5 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวจีราวรรณ    สิงห์ใจ
2. นายศุภวัฒน์    แปงชมภู
3. นางสาววชิราพร    ปาคำน้อย
1. นางสาวสุภาพร    ทากลม
2. นางเฉลิมศรี    คำจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................