งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ขาวละมูลกิจ
2. เด็กชายยศกร    มณีทิพย์
1. นางน้ำผึ้ง    ศรีแย้มวงศ์
2. นางสุกัญญา    ตรงต่อกิจ
2 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ภูมิดวง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญทอง
1. นางสุภัสสร    อินสูนย์
2. นางสาวเนตรนภา    ใจยืน
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายวรเมธ    กลัยาประสิทธิ์
2. เด็กชายศักดิ์พัฒน์    ขันทอง
1. นางชวนพิศ    เรืองน้อย
2. นายวณิสิทธิ์    เกษศรีไพร
4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    อินต๊ะนน
2. นายฐิติพงค์    เทพนามวงค์
1. นางสาวประชารัตน์    เต็งสุวรรณ
2. นางสาวศุภรัตน์    เลิศมโนกุล
5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์    หนองกาวี
2. นายภราดร    มูลศรี
1. นางสาวขนิษฐา    ดวงแก้ว
2. นางจิราวรรณ    น้อยจ้อย
6 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวนารี    เบียงแลกู่
2. นางสาววันวิสาข์    มาเยอ
1. นางสาวกรรณิกา    เมืองมูล
2. นางสาวรำพัน    คำขา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................