งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายสุพร    สุทธิชัย
2. เด็กหญิงวันวิสา    กลิ่นขจร
3. นางสาวเสาวภา    วัฒนกิจ
1. นางกรองทอง    อยู่ใจ
2. นางเสาวนีย์    ทาอุปรงค์
2 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายทักษ์ดนัย    รัตนพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐชัย    ยศปัญญา
3. นายพีรยุทธ    นรการ
1. นายบดินทร์    พงศ์จันทร์เพ็ญ
2. นายวราวุธ    คำพันธ์
3 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายณัฐวุฒิ    โฉมแดง
2. เด็กหญิงณธวัฒน์    เมฆยิ้ม
3. นางสาวถิรพร    เสนานุช
1. นางน้ำผึ้ง    ศรีแย้มวงศ์
2. นายสมเกียรติ    ศรีแย้มวงศ์
4 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายเอกภพ    วุฒิวงค์วอ
2. นายสมรักษ์    เลาซางเปลีย
3. นายพชร    วงศ์ษา
1. นางณัฐชนา    ลาวัณยกุล
2. นายไพรเดช    บุลกุล
5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงชลดา    หนูประเสริฐ
2. เด็กหญิงเบญญา    เตชะวัฒนสกุล
3. เด็กหญิงเกวรินทร์    ธวัชชัยสมบัติ
1. นางวราภรณ์    ศิริเลิศ
2. นางวิมาลา    มาแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................