งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 152
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายพีรยุทธ    นรการ
1. นายมนตรี    มณีใส
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายกิตติโชค    วิชาธรรม
1. นายมงคล    จิตรอาษา
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายราเชนย์    สารสมุทร
1. นางรุ้งลาวัลย์    ทะนีวงค์
4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายวันเฉลิม    วงค์แพทย์
1. นางอทิตยา    ราชดี
5 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวชลธิชา    ฟองคำ
1. นางกรรณิการ์    สีนวลตา
6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายนพพร    จุลมุสิก
1. นายปฏิวัติ    ขยันการ
7 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงจิดาภา    แซ่เฮ้อ
1. นางสาวผกามาศ    กุลหนาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................