งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงกชกร    ดอกกุหลาบ
1. นางสาวจุฑามาศ    เครือสาร
2 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายอำนาจ    ลุงห่าน
1. นางกรรณิการ์    สีนวลตา
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงวิลาสินี    แซ่ว่าง
1. นายไมตรี    ชมภูศรี
4 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายอนุภัทร    ดวงแก้ว
1. นางสาวนาตยา    คุ้ยจุ่น
5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายชลวีร์    ศิริพุฒ
1. นายบุญทวี    พูพวงจันทร์
6 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงวรินทร์    จันทร
1. นายทรงยศ    พลอี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................