งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 158
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายอุกฤษย์    ไชยสิงห์
1. นายธีรพงษ์    มาทอง
2 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายปิยวัฒน์    บุญหล้า
1. นายภานุ    ชุ่มใจ
3 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายนันทภัทร์    ชมศิลป์
1. นายนิติ    ญานะ
4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายเจษฎาภรณ์    ใจยวน
1. นางจิราวรรณ    น้อยจ้อย
5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายนิธิชัย    คำฟูเพ็ญ
1. นางสาวนาตยา    คุ้ยจุ่น
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงลลิดา    ชัยสุระ
1. นายไมตรี    ชมภูศรี
7 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกฤษฎากร    สุทธเสน
1. นางสาวพรวจี    อภัยโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................