งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 159
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายสุทัศน์    มาสวัสดิ์
1. นายมงคล    จิตรอาษา
2 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายประเสริฐ    ภารพงษ์
1. นางสาวรัฐญา    อิ่มจันทร์
3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายอติรุจ    ไชยรัตน์
1. นางสาวจุฑามาศ    เครือสาร
4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายจาฏุดล    วชิราวงศ์
1. นางสาววันทนีย์    เรียงไรสวัสดิ์
5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายสุวรรณ    แซ่เฮ้อ
1. นายวสิษฐ์พล    มหานิล
6 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายซามูเอล    กิตติคุณพิทักษ์
1. นางสาวอภิรมย์    เศรษฐสินธ์
7 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายจารุเดช    อินแผง
1. นายอภิรักษ์    ทองดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................