งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 212
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายรังสิมันต์    มาตย์ผดุง
2. นางสาวเจนจริา    อินจันทร์
1. นางสาวทวี    แสนนนท์
2. นายวชิรวิทย์    พิมพาพันธ์
2 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายนวมินทร์    เกิดทรัพย์
2. นายชิษณุพงษ์    ทองวัฒน์
1. นายธีรพงษ์    มาทอง
2. นายนพดล    ศรีแก้ว
3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวกชพร    สินเมือง
2. นายจักรภัทร    สกุลกสิกร
1. นางสาวประภากร    พึ่งสลุด
2. นายลิขิต    ถาวร
4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายพิสิษฐ์    ไชยยอง
2. นางสาวศิริภิญญา    ถายะนา
1. นายณัฎฐ์ธวัฒน์    ศรีมะลิ
2. นางสาวสุพิชญ์นันท์    ชัยมงคล
5 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวสุนีย์    เบเจกู่
2. นางสาววรัชยา    วงค์เขื่อน
1. นางสาวพัชริน    นันไชย
2. นางสาวเบญจพร    สุประการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................