งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวณิชารีย์    พุกดวง
2. นายไกรฤกษ์    ผลเจริญ
3. นายปัญจพล    เขียนเขียว
1. นางสำเนียง    เขม้นกิจ
2. นางเสาวนีย์    ทาอุปรงค์
2 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายสุรชาติ    แซ่วะ
2. นายนภเกตต์    เข็มขาว
3. นายนิธิพงษ์    ดวงจินะ
1. นางสาวนิตยา    เมฆอุส่าห์
2. นางพัทริน    ขุนห้วย
3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายสิทธิโชค    จิตรทรัพย์
2. นายธวัชชัย    สมสร้าง
3. นายบุญมา    กสิการ
1. นางสาวกานต์รวี    พุ่มทอง
2. นายวราวุธ    คำพันธ์
4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายชัยพล    มั่นคง
2. นายธนาธิป    ศรีทอง
3. นายวันชัย    จันทร์ฤทธิ์
1. นางน้ำผึ้ง    ศรีแย้มวงศ์
2. นายสมเกียรติ    ศรีแย้มวงศ์
5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายวีรลักษณ์    แซ่ท้าว
2. เด็กชายอดิศร    บริบูรณ์
3. เด็กชายธีรยุทธ    แซ่ผ่าน
1. นางวราภรณ์    ศิริเลิศ
2. นางวิมาลา    มาแสน
6 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายนิกร    เชอหมื่อ
2. นายดนุสรณ์    ไชยวงศ์
3. นายบุญธรรม    มาเยอะ
1. นางสาวจีระภา    โพธิ์สาขา
2. นางสาวฐิติชญา    ศรีแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................