งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 214
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายนัทภูมิ    โคนโท
2. เด็กชายชยากร    ยอดสุภา
3. เด็กชายดุลยวัติ    อุตส่าห์
1. นางสาวอนุสรา    แก้วทะวัน
2. นายเฉลิมวุฒิ    จิโน
2 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายธนกฤต    อภิธนัง
2. เด็กชายศิวกร    แซ่ฟ้า
3. เด็กชายกษิดิ์เดช    ติ๊บประสอน
1. นางนงนุช    เกษมราษฎร์
2. นางสาวรำพัน    คำขา
3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายอำนาจ    พานเงิน
2. เด็กชายอนุพงษ์    สายสว่าง
3. เด็กชายพันธวัช    เม่นสุข
1. นายเฉลิมพล    อยู่บุญ
4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายไกรวิชญ์    แซ่ย่าง
2. เด็กชายพงศกร    คงพิม
3. เด็กชายอนุวัฒน์    หารรักษ์
1. นายภาณุพงศ์    มาอุ่น
2. นายสยาม    จันทราภานนท์
5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายอัฐธชัย    ช้ำกล่ำ
2. เด็กชายกิตติพงษ์    เลิศแตง
3. เด็กชายรัชชานนท์    ทรัพย์สมบัติ
1. นางสาวรัตพร    ชัยบิน
2. นางสาววิไลลักษณ์    ยืนยงคีรีมาศ
6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายไผ่พันลำ    ชาญสุจริต
2. เด็กชายศุภกิจ    อยู่ยอด
3. เด็กชายอิทธิชัย    มีปั้น
1. นายกฤตภพ    นิลภูศรี
2. นายธนาพล    ศาศวัตภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................