งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 274
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายนราวุธ    มุขตัน
1. นายวสิษฐ์พล    มหานิล
2 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายธนากร    ศรีหลิ่ง
1. นายธีรพงษ์    มาทอง
3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์    ศรีเมือง
1. นายชรินย์    แกล้วกล้า
4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายธนวัฒน์    เลี่ยมประเสริฐ
1. นายวิโรจน์    วิรัญจันทร์
5 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายกิตติกวินทร์    ใจนา
1. นางสมพิศ    ศรีมา
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายชญานนท์    นาคมณี
1. นางสาวคณิศร    พุ่มมา
7 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายณัฐวัศ    จันทร์เต็ม
1. นายทรงยศ    พลอี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................