งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 278
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายอนุวัฒน์    พงษ์โสภณ
2. นายวัชรพล    พลนิทัศน์
3. นายวิเวช    กรองทอง
1. นางสาวภาวิณี    เทียนวันวิสาข์
2. นายสมศักดิ์    จันทร์บุตร
2 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายธีรภัทร    การภักดี
2. นายศรัณย์    คณธี
3. นายอภิรักษ์    หมืนสะอาด
1. นายจิตติ    คู่กระสังข์
2. นายณัฐวุฒิ    อุทาทิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................