งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 279
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ตาดี
2. เด็กหญิงศิริพรรณ    นภาพิมลสุข
3. เด็กชายสุรพันธ์    คาจู
1. นางฐิตาภา    เรืองอร่าม
2. นางสาวภรณ์รัชต์    บุญมาก
2 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายซอเล่อพอ    -
2. เด็กหญิงน้ำฝน    -
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ปรีดาเกรียงไกร
1. นางฐานนันท์    ใจเย็น
3 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงศิวาพร    ภู่คง
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงพรทิพย์    วุ่นแม่สอด
1. นางสาวพัทธ์ธีรา    กันทาทอง
2. นางสาวศิริลภรณ์    กำปนาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................