งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 076
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายสุระชัย    พลเอี่ยม
2. เด็กชายประกฤษฎฺิ์    ยุงสันเทียะ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์    ชัยสงคราม
1. นางสาวชุติกาญจน์    อมรรัตนวาที
2. นายปรัตถกร    ผ่องแผ้ว
2 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวศศิธร    ศรีโสด
2. นายนฤเบศร์    ทาวี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุภะศิลป์
1. นางสาวรุติราภรณ์    โชติสุวรรณภัทร์
2. นางสาววชิราภรณ์    เรืองแดง
3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพิชิตชัย    ภูกัณฑ์
2. เด็กชายกลวัชร    ศิลา
3. เด็กชายวีรพัฒน์    มั่นคง
1. นายประวิทย์    พาลิตา
2. นายสาณุรักษ์    กรุดอินทร์
4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายนันธวัฒ    ปักษิณ
2. เด็กชายลัคครัชช์    โมกมัน
3. เด็กชายดุลยวัฒ    จีนทวงษ์
1. นายณัฐวุฒิ    อุทาทิศ
2. นายวันชัย    อุ่นเมือง
5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายธนภูมิ    ศรีเล็ก
2. นายวีรศักดิ์    แซ่ตั้ง
3. นางสาวมยุรี    ม้ามณี
1. นายกิตติศักดิ์    ถือแก้ว
2. นางสาวธิดามาศ    อาจสูงเนิน
6 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงวศินี    รุ่งวิตรี
2. เด็กหญิงนาตยา    ผัดโน
3. เด็กชายปกิตตา    แสนทะไชย
1. นางสาวขวัญดาว    บัวบุญ
2. นางสาวมิณฑิกา    กิจทะ
7 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายตะกร้อ    ยียุง
2. นายนิติเทพ    เชอมือ
3. เด็กชายธนพัฒน์    มั่นศิล
1. นายนัฐพล    กันทะ
2. นางสาวอภิรมย์    เศรษฐสินธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................