งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
สรุปกิจกรรม การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 083
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวกันติยา    เรียงวะดี
2. นางสาวหงษ์หยก    คำยอด
3. นางสาวณัฐญาดา    พ่วงมี
1. นายธีรศักดิ์    โคกคำ
2. นายวสันต์    กลัดเนินกุ่ม
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายวีระ    แซ่เฮ่อ
2. นางสาวอำพร    ลีลาพัฒนาคีรี
3. นางสาวชุฎาพร    ปักษี
1. นางจันทรา    บุญสา
2. นางมัลลิกา    ดอกไม้โชติ
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายสุทธิพงศ์    จันทร์หยวก
2. นางสาวกานดา    เพ็งเขียว
3. นายศิลา    โนราช
1. นายดวงเดช    ผาดี
2. นางวิภาพร    ชาลีชาติ
4 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวยุวดี    แกดู
2. นางสาวมลิวัลย์    เสจาน
3. นางสาวอรนภา    ดีหมั่น
1. นางสาวประจง    วงศ์สวย
2. นางพิชญาภา    จันทร์โภคทรัพย์
5 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาวศิรดา    บุญสง่า
2. นางสาวอัจฉรา    ราชบาศรี
3. นายทักษ์ดนัย    รัตนพิทักษ์
1. นางสาวดวงกมล    สานนอก
2. นางรวีวรรณ    กล่ำน้อย
6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายมนต์สิทธิ์    ภูษา
2. นายวัชรพล    ถมอินทร์
3. นางสาวกาญจนา    ศิริโยธา
1. นายกฤตภพ    นิลภูศรี
2. นายธนาพล    ศาศวัติภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................