สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. นางสาวขนัฐตา  เหมันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
 
1. นายฐานนันท์  ใจเย็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัตทจักร
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเล็ก  จะหลิ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวสุกัญญา  พินิจวงค์
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายสินธนา  ฟูเสาร์
 
1. นายศรายุทธ  จักรคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นายศรายุทธ  จักรคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาววิภาวรรณ  คำเมืองสา
 
1. นางสาวสุกัญญา  เมืองตั้ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรีดาเกรียงไกร
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. นางสาวขนัฐตา  เหมันต์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวเมทินี  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายสินธนา  ฟูเสาร์
 
1. นายศรายุทธ  จักรคำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปัทมิกา  พรหมมา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูลประเสริฐ
 
1. นายศรายุทธ  จักรคำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิติยา  ร่มพนาธรรม
 
1. นางชนัญชิดา  นันทะสุธา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวอฐิตญา  เกียรติไพรยศ
 
1. นางสาวปวีณา  ขยัน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
 
1. นางชนัญชิดา  นันทะสุธา
 
21 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกชกร  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์
 
22 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวศุภกานต์   สุดแดง
 
1. นางอัศณีญา  จิตรกล้า
 
23 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัสสร  แก่นสาลี
 
1. นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย
 
24 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  สุวรรณ์
 
1. นางสาวมนพร  ต๊ะอุ่น
 
25 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.83 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธิดา  จะฟะ
 
1. นางบุพพัณห์  เมฆพยัพ
 
26 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 73.65 เงิน 6 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ติ๊บมูล
 
1. นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา
 
27 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ลุงทูน
 
1. นางผ่องศรี  อู่เงิน
 
28 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนนา
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
 
29 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวปฏิมา  สุขสถาน
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์
 
30 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาววารี  ศรีแดงศักดิ์
 
1. นางปริมล  คงดี
 
31 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78.83 เงิน 5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนหลวงตา
 
1. นางสาวปทุม  คำเลิศ
 
32 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78.83 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวสุนีย์  ไพรสันติภาพ
 
1. นางสาวจำเรียง  นรอยู่
 
33 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายเสรีวัฒน์  แฟงอ๊อด
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
34 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวพิมพ์นิภา  นาใจแก้ว
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
 
35 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกัลยา  เวียงคำฟ้า
 
1. นางสาวเนืองนิต  ปิยะวงค์
 
36 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวอธิชา  พานรอง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์
 
37 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82.16 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายทินบัติ  อุไรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวจำเรียง  นรอยู่
 
38 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวนภัสสร  พุทธศรี
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  แดงศักดิ์
 
39 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 79.16 เงิน 6 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวสรัลชนา  สอนแก้ว
 
1. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
40 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายเปรมกิตต์  เดชะคำแก่น
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
41 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  อักษร
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
42 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรัตนากร  อินตาดา
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
43 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายนรินทร์โชติ  ยนปลัดยศ
 
1. นางสาวลลิดา  ไชยชนะ
 
44 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุรัตน์  ศรีเพชร
 
1. นางสาวเนตรนภา  ใจยืน
 
45 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  คำมินเศก
 
1. นางสาวปทุม  คำเลิศ
 
46 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์เรือน
 
1. นางรุ่งรุจีวรรณ  ศรจักร์
 
47 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตุลาทอง
 
1. นางสาวสำอางค์  ไหล่แท้
 
48 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ศิล  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อมรรัตน์วาที
 
49 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสมฤทัย  พรมถานา
 
50 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายวีรภัทร  จ้อยภูเขียว
 
1. นางสาวเทียนทอง  จักรพันธ์
 
51 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  ศรีเพชร
 
1. นายกฤษณะ  อินสูนย์
 
52 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ขวัญเขียน
 
1. นางสาวรวินันท์  หนูสลุง
 
53 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยสอน
 
1. นางสาวอังสุมา  สุยาอินทร์
 
54 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายนที  สวัสดี
 
1. นางปาริชาติ  รุ่งอินทร์
 
55 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กหญิงอินทิรา  เลิศล้ำวงค์ษา
 
1. นางภรณี  แก้วเขียว
 
56 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายรังสรรค์  ทองสุข
 
1. นางทิพย์กัลยา  ภากรณ์วีรวัชร
 
57 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวิภา   ธรรมจิตร
 
1. นางวิภาวรรณ  ปวงคำ
 
58 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายยุทธภูมิ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายธีร์ธวัช  ปินตา
 
59 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายน้องไอซ์  กิจธรรม
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สิทธิโอสถ
 
60 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวอารียา  หิรัญพต
 
1. นางสาวรภัสสา  มณีโชติ
 
61 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวอลิษา  แซ่เกอ
 
1. นางสาวฐิติมา  จิตรจันทนากร
 
62 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายบุญทวี  บำรุงนาม
 
1. นางปาริชาติ  รุ่งอินทร์
 
63 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวสุชาวดี  แสงศิริ
 
1. นายเชาวฤทธิ์  แย้มเอม
 
64 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 6 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายวัฒนพงษ์  อินทะปัญโญ
 
1. นางสาวฐิติภัทร  อิ่นคำ
 
65 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 7 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวจามจุรี  ทองเบ้า
 
1. นางอ่อนแก้ว  จรัสดำรงค์วัฒน์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   โชติรสอนุตรกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โชควัฒนกุล
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สังข์เมือง
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 73.6 เงิน 4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายอรุณชา  อ้ายซอง
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายพีรพัฒน์  พรหมเถา
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายภูชานนท์  อินจุ้มสาย
 
1. นางสาวภาวิณี  เทียนวันวิสาข์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
 
1. นายอัศวิน  นาจันทร์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวิทยา  ร้อยจันทร์
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชยานันท์  คำสัตย์
 
1. นางสาวนงคราญ  เขื่อนวัง
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายนิติพงษ์  สงค์เย็น
 
1. นางสาวภาวิณี  เทียนวันวิสาข์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญเหมือน
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายสิทธิกร  จิรสกุลดี
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวเบญจมาศ  อินทรชัย
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรัตนากร  อินตาดา
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภคพร  กวางแก้ว
 
1. นางสาวขนัฐตา  เหมันต์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงศิวาพร  ภู่คง
 
1. นายศรายุทธ  จักรคำ
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธัญเรศ  มีทุน
 
1. นางสาวภารดี  ปัญญานาค
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นายศรายุทธ  จักรคำ
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร์
2. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
3. นายอนันต์  วิเทศสุขสม
 
1. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
2. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกนกพล  นาทัน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วุ่นแม่สอด
3. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางสาวกรณิกา  เสนนะ
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กชายณรงค์พล  อินจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
3. เด็กชายรังสรรค์  สิริสุทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สกีแพทย์
2. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายคณัสนันท์   เงินคำ
2. นายชาตรี  นันตรี
3. นายอาชัญ  บุญพรม
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
2. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สุวิลัย
3. นางสาวสุกัญญา  พินิจวงศ์
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
2. นางสาวพัชรินทร์  สกีแพทย์
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูลประเสริฐ
2. เด็กชายสินธนา  ฟูเสาร์
3. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางสาวกรณิกา  เสนนะ
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวณัฐธิดา  ก๋าหล้า
2. นายธีรัช  แสงคำองค์
3. นางสาวภัทรพร  โคสอน
 
1. นางนิภาพร  เกิดไทย
2. นายบุญโฮม  จันทร์สมดี
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกานดา  เพ็งเขียว
2. นายกิตติโชค  วิชาธรรม
3. เด็กหญิงปุริดา  ศิวกรภัทรศัย
 
1. นางธนัตถ์กัญจน์  เนตรทิพย์
2. นางสาวคณิศร  พุ่มมา
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สุดเสือ
2. เด็กหญิงศรุตยา  ด้วงนิ่ม
3. นางสาวเบ็ญจมาพร  ทิศอาจ
 
1. นายพงษ์พันธ์  แป้นเกิด
2. นายปรัชชา  ปานสมบัติ
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.2 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายคณาวุฒิ  นิลคง
2. เด็กชายรัชชานนท์  นามั่น
3. นางสาวอัจฉรา  ราชบาศรี
 
1. นายวิชญ์ยุทธ  ไชยพรพัฒนา
2. นายสำเริง  เกตุแก้ว
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายชุติพนธ์  เก่งสาริการ
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  แสนบุญศิริ
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
2. นางสาวทัศนีย์  เพ็งกระจ่าง
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  รักสีขาว
2. เด็กชายอิทธิพัทธ  บุญราญลือ
 
1. ดร.มัสยา  จุ้ยสม
2. นางสาวกาญจนา  กันทวงค์
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สระทองพิมพ์
2. เด็กชายปุริมพัฒน์  เบ้าทองธนานันท์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  พุกราชวงษ์
2. นางสาวพนิดา  สิงห์เรือง
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อินไข
2. เด็กชายจีรวัฒน์  สังข์เมือง
 
1. นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์
2. นางสาวรวินันท์  หนูสลุง
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อนงนาฎ
2. เด็กหญิงรัตนา  เจริญชีพ
 
1. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
2. นายสมาน  เครือแก้ว
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ทาทาน
2. เด็กชายวรชาติ  คำก๋อง
 
1. นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา
2. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทวีสกุลรัตน์
2. นางสาวสุภาพร  กิติพงษ์
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
2. นางสาวทัศนีย์  เพ็งกระจ่าง
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปริญญา  ชมมัย
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูเขียว
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางสุธิตา  ราชพรม
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวญารินดา  สุสินธุ์
2. นายปิติภัทร  สุสินธุ์
 
1. นางสาวกาญจนา  กันทวงค์
2. นายสมพร  สีนวลตา
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆยิ้ม
2. เด็กหญิงถิรพร  เสนานุช
 
1. นางสาวระวีวรรณ  ชูเตชะ
2. นางสาวพรรณนิภา  ทองดี
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงปานชนก  บุญประสพ
2. เด็กชายสิทธิกร  แก้วทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
2. นายสมาน  เครือแก้ว
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายคณาวุฒิ  นิลคง
2. นางสาววารี  ศรีแดงศักดิ์
 
1. นางสาวพรรณพัชนันท์  โชคเด่นเป็นศรี
2. นางสุตธิตา  สายสูง
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายก้องภพ  ราศรีชัย
2. นางสาวพิมพ์นิภา  นาใจแก้ว
 
1. นางภรธิดา  อินาวัง
2. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาญชัย  หม่อมดา
2. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
 
1. นายสมพร  สีนวลตา
2. ดร.มัสยา  จุ้ยสม
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายธีรภัทร  การภักดี
2. นางสาวอำพร  จีระดิษฐ์
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
2. นางสาวทัศนีย์  เพ็งกระจ่าง
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวณัชญาภรณ์  อำไพ
2. นายศรีทอง  ปอดอแก้ว
 
1. นายสมาน  เครือแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวจริยา  กันยะ
2. นายสุนทร  แซ่โซ้ง
 
1. นางรัชนีวรรณ  บุตรแก้ว
2. นางจิตรลดา  กุดแก้ว
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายกายเพชร  สังข์ยี
2. เด็กหญิงจิตมาศ  สระทองวี
 
1. นางสาววัลลภา  กินกิฬา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีประเสริฐ
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฉันทนา  ชัยชนะ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาคเลี้ยง
 
1. นางสายสมร  ปัทมาภรณ์
2. นางสาวอรณี  ทองปอด
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายคมกฤษ  จันทาพูน
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  กู่แก้ว
 
1. นางศศิจันทร์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นางกฤษณา  ประพันธ์ศรี
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็งพืช
2. เด็กชายศิวพร  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์
2. นางสาวรวินันท์  หนูสลุง
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.25 ทอง 5 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจารุณี  เล่าหมี่
2. เด็กชายศรรัก  อกผาย
 
1. นางสาวภูษณิศา  งามเมืองแก้ว
2. นายไพรสันณ์  จักรวันนา
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายปฏิภาณ  กาติ๊บ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  มาคำ
 
1. นางรัชนีวรรณ  บุตรแก้ว
2. นางจิตรลดา  กุดแก้ว
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกรกนก  ผลเจริญ
2. เด็กชายปิยะ  แดงจ๋า
 
1. นางสาวสำอางค์  ไหล่แท้
2. นางฐิติกานต์  ขุมโมกข์
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายบุญมานะ  ยันสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เอนโด
 
1. นางสาวอมรา  ศิริโภคาสมบัติ
2. นางสาววรรณธิดา  มีกิจ
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายอติคุณ  ยอดทอง
2. เด็กหญิงอนุรดี  อภิวันทนาการ
 
1. นายวรเศรษฐ์  อมรนันทพัฒน์
2. นางสาวพรนพิน  อินต๊ะ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐชัย  การะเกตุ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมมา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  นันชม
2. นางประภาศิริ  บัวชุม
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีภุมมา
2. นางสาวรัตนาพร   สิงห์สุข
 
1. นางสาวฐิติมา  จิตรจันทนากร
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายธนกันต์  ลำเต็ม
2. นางสาวนก  บุญคง
 
1. นางศศิธร  ทองโชติ
2. นายชินกฤต  เสนาะ
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐยศ  เลาหมี่
2. เด็กหญิงภาวิณี  คำเดชศักดิ์
 
1. นางวิลาวรรณ  ปิยะวงศ์
2. นางรัตนประภา  ธิดาราม
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูวงศ์
2. นางสาวลลิดา  ชัยสุระ
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางสุธิตา  ราชพรม
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายวันชัย  บุญอ่อน
2. นางสาวอลิษา  แซ่เกอ
 
1. นางสาวฐิติมา  จิตรจันทนากร
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกณิการ์  พรหมไพร
2. นายณัฐนิช  สุวรรณเสน
 
1. นางสายสุนีย์  แสงเมือง
2. นางธารทิพย์  สุขสำราญ
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวยุพา  ชุ่มใจรักษ์
2. นายสุทัศน์  มาสวัสดิ์
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางภรธิดา  อินาวัง
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวนลินทิพย์  สิงห์ลอ
2. นายบุญมา  กสิการ
 
1. นางสาวนุสรา  โพธิ์นาค
2. นางสาวกานต์รวี  พุ่มทอง
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายคานธี  มีสา
2. นางสาวศุภมาศ  หัตถกอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  ทองเจียว
2. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจิรวิทย์  อินทวัง
2. นางสาวอภิสรา  ชัยวงศ์
 
1. นายพฤหัส  แลสันกลาง
2. นางสาววรุณีย์  กาดู
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
2. เด็กชายซอเล่อพอ  -
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
2. นายแปง  โกดแสง
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธิภากร  จันทราช
2. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
2. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวริญญา  อุทธิยา
2. เด็กชายวรเมธ  ทองนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
2. นายสุรชัย  หยกพาณิชกิจ
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
2. นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธาริณี  ปรีเปรม
2. เด็กชายสินธนา  ฟูเสาร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาตรี  นันตรี
2. นางสาวปัทมิกา  พรมมา
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
2. นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  พูลประเสริฐ
2. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สีไอ้
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
3. นางสาวญารินดา  สุสินธุ์
4. นายณัฐพล  สุจาโน
5. นายทรงยศ  นาตะเปิ้น
6. นายนัฐพล  ธีรบัณฑิตกุล
7. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
8. นายปิติภัทร  สุสินธุ์
9. นายปิยะพงศ์  ภูมิวนาดอน
10. นางสาวภันทิลา  กันทะเนตร
11. นางสาวสุจารี  แสนหมี่
12. นายสุวิชัย  จาจา
13. นางสาวหมวยฟอง  ปัญญา
14. นางสาวอาหมี่  อาจอ
15. นายเงาะ  -
 
1. นายผดุงเวศน์  กาวิโล
2. นางณัฐธิดา  บัวหนา
3. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
4. นางนิภาพร  เกิดไทย
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีระ  จะโต๊ะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงพิมพิศา  กร่อมจิตสุข
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉ่อยทนงค์
5. นายภัทรพล  มงคลรัตน์
6. นายมินธาดา  อินทร์เติม
7. นางสาวลัดดา  ยะใจ
8. นายวรพรต  เพ็ชรคง
9. เด็กชายวสินธ์  ชมภูพื้น
10. นายวัชราภรณ์  สังกฤทธิ์
11. นายศุภณัฐ  บุญมี
12. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงจันดา
13. นางสาวเอลียาห์  แสนสุด
14. นายโยธิน  พิมพา
15. เด็กชายไกรศร  คงทับ
 
1. นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
2. นางสาวดาริน  รื่นชด
3. นายณัฐวุฒิ  นันทะแพทย์
4. นายลิขิต  ถาวร
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจีรดา  แสนหน่อ
2. เด็กชายชัยสัณฑ์  บุศย์ดี
3. นายนพพล  แซ่ลี้
4. เด็กหญิงวนิดา  ปิแล
5. นายวิโรจน์  สมคิดวิไล
6. นายศราวุฒิ  เมธากุลวดี
7. นายสมรักษ์  เลาซางเปลีย
8. นางสาวสิรามล  สารชัย
9. นางสาวสุจารี  แสนหมี่
10. นายส่วยคำ  -
11. นางสาวหมวยฟอง  ปัญญา
12. นางสาวอาหมี่  อาจอ
 
1. นางกานดา  คำจันทร์แก้ว
2. นายจรินทร์  เทียนไม้
3. นางสาวดวงเดือน  คำมูลสุข
4. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชนาดา  แอเจือ
2. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าหม่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
4. นายธนชัย  กันทรจามรี
5. เด็กหญิงพรนภัส  สุตะวงค์
6. เด็กหญิงวนิดา  ปิแล
7. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
8. นางสาวสาริณี  ใจทิศ
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
2. นางสุทธินี  แสงแสน
3. นางพรนิภา  กันธวงศ์
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงการะเกด  สมสะอาด
2. นายกิตติชัย  ตาซ้อน
3. นางสาวพิมพ์ชนก  คุ้มเนตร
4. นางสาวพิมพ์ใจ  คำพัน
5. นายวิบูลรัตน์  ทะแพ่ง
6. นางสาวสรัลชนา  สอนแก้ว
7. นางสาวอรุชา  จำปาเทศ
8. นายเสรีวัฒน์  แฟงอ๊อด
 
1. นายณัฏฐ์ทัต  ศิริวิวัฒน์
2. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
3. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายกันตพงษ์  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สมีเพชร
3. เด็กชายคัมภีร์  จันทร์ลอย
4. เด็กชายทิวานนท์  เขาจันทร์
5. เด็กชายนพพร  ต่วนเย็น
6. เด็กชายศิรวิชย์  พันธุ์สิงห์
7. เด็กหญิงอรปรียา  เกิดศรีทอง
8. เด็กหญิงโสรยา  ยูอันเงาะ
 
1. นายโสภณ  ชัยลักษณ์สกุล
2. นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์
3. นางสาววรรณรัตน์  พวงมาลัย
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกรกนก  บัวศรี
2. เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกันทะ
3. เด็กชายญาณวุฒิ  มะลิทอง
4. นางสาวนุชนาถ  แซ่ว่าง
5. นายบรรหาร  แซ่ว่าง
6. นายปกิตตา  แสนทะไชย
7. นายวรเดช  สมแสน
8. เด็กหญิงวศินี   รุ่งวิตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิมล  นันต๊ะปิน
2. นางกันต์ฤทัย  งานวิชา
3. นายผดุงวิทย์  ทองมา
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายคณิต  เกตุกร
2. นายถวิล  หอมหวล
3. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญหล้า
4. เด็กชายพิชิตชัย  ภูกัณฑ์
5. นายวิศรุต  อินทรชิต
6. นายเอนกพงษ์  สุภาผล
7. นายไกรศร  คงทับ
8. นายไชยา  ประวิง
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีบุญเรือง
2. นายระบิล  ตระกูลทิพย์
3. นายภัทรพงษ์  ชูมาลัยวงศ์
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชมัยพร  เปล่าเปรียว
2. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
3. เด็กชายพงศกร  คงพิม
4. นายวัชรพงษ์  จันทร์โน
5. เด็กหญิงวิภา   ธรรมจิตร
6. นายอนุวัฒน์  ธะนะพิมพ์
7. นายเนติพงษ์  พวงพั่ว
8. นายเพชรรัตน์  พรมจักร
 
1. นางสาวอริสรา  ศศิภัทรกุล
2. นางจีราภา  เกษม
3. นางพิชชากร  จ้าวบุญญาภพ
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.6 เงิน 4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวคณาพร  สายหล้า
2. นายจิรายุ  เลายะ
3. เด็กหญิงชนะวัน  ใจเย็น
4. เด็กชายธนดล  ใจแปง
5. เด็กชายธนดล  ผ่องศรี
6. เด็กชายธนพล  ผ่องศรี
7. เด็กชายธวัชชัย  อ่อนศรี
8. เด็กหญิงศิริพร  กันทะแต้
 
1. นางสาวนรีกานต์  ดี้ปัญญา
2. นางสาวอลิตา  วงค์ชัย
3. นางสาวพวงเพชร  เชิดสกุล
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.6 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  เฮาเฮง
2. นางสาวณัฐพร  นาคสว่าง
3. นางสาวธัญชนก  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงธัญสุดา  หิรัญ
5. เด็กหญิงนฤมล  ประสิทธิกร
6. เด็กหญิงปวีณา  ศิริโยธา
7. เด็กหญิงสุธิดา  แดงนาเพียง
8. เด็กหญิงอุสรา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวศิริพร  พันธุ์พิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์  บุญเทียม
3. นางสาวสิริประภา  นุชสวาด
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
2. นางสาวปัทมิกา  พรมมา
3. เด็กหญิงรดา  อาเชาะ
4. เด็กชายวริศ  -
5. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีสดใสดาวเรือง
7. นายอาชัญ  บุญพรม
8. นางสาวเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
3. นางสาวจินจิรา  ชัยวงค์
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรีดาเกรียงไกร
3. เด็กชายซอเล่อพอ  -
4. เด็กชายธีระศักดิ์  ปินวงค์คำ
5. เด็กชายนรวิชญ์  ช้อนกลาง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  -
7. เด็กหญิงรินรดา  หรรษานโคทร
8. เด็กหญิงอลิษา  ต๊ะอ้าย
 
1. นายชัยณรงค์  บุญสูง
2. นายแปง   โกดแสง
3. นางสาวสุกัญญา  เมืองตั้ง
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงณฤดี  วันเมือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพวง
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เรืองฉาย
5. เด็กหญิงวริญญา  อุทธิยา
6. เด็กชายวรเมธ  ทองนาค
7. เด็กชายสุพศิน  ฟูเสาร์
8. เด็กชายโพธิกร  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. นายศิวกร  จำได้
3. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อธิพรหม
2. เด็กชายธนากร  คำวรรณ
3. เด็กชายธเนศพล  วงศ์ปางมูล
4. นายสกลเกียรติ  สองแสน
5. นายสัภยา  แซ่ยะ
6. เด็กชายสุธินันท์  ทอสวัสดิ์วงศ์
7. เด็กชายอภิเดช  ร่มพนารักษ์
8. เด็กหญิงอาซือเมะ  แซ่หว้าง
 
1. นายสุริยา  เดชอินทร์
2. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
3. นางสาวกาญจนา  ไชยโย
 
155 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันธิยะ
2. เด็กหญิงธิดา  จะฟะ
3. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  รักสีขาว
4. เด็กหญิงรักษิณา  เสจาน
5. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
6. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงอัจฉรา  เวียงคำฟ้า
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นายอภิชาติ  ปูเขียว
3. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
 
156 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
2. นางสาวกัลยา  เวียงคำฟ้า
3. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
4. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
5. นางสาววรรณพร  แสนคำลือ
6. นางสาวหมวยฟอง  ปัญญา
7. นางสาวอารีย์  เสจาน
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางนิภาพร  เกิดไทย
3. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
 
157 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทศพล  ชื่นจิตต์
2. นายธนชัย  กันทรจามรี
3. นางสาวภันทิลา  กันทะเนตร
4. นางสาววริศรา  คำปัน
5. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
6. นางสาวสาริณี  ใจทิศ
7. นางสาวสุธีธิดา  แซ่ซ้ง
8. นางสาวอังคณา  เยเปียงกู่
 
1. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
2. นางสาวณัชชา  กรมแสง
3. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
 
158 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวกชพร  สินเมือง
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลมัย
4. นางสาวธัญญารัตน์  คงชูศรี
5. เด็กชายมินธาดา  อินทร์เต็ม
6. เด็กหญิงมีนา  วงค์พุฒ
7. นางสาววิรัชดา  ศรีคง
8. นางสาวสุชาวดี  แสงศิริ
 
1. นายรัตนะ  นันเขียว
2. นางสาวดวงกมล  สานนอก
3. นางสุธิดา  ชูมาลัยวงศ์
 
159 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกณิการ์  พรหมไพร
2. นางสาวกรชนก  อุบลแย้ม
3. เด็กหญิงฉันทนา  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงชมัยพร  เปล่าเปรียว
5. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
6. นางสาวพันออน  เขียวชอุ่ม
7. นางสาวสิรินดา  อินรถ
8. นางสาวอำไพ  ดีดั้น
 
1. นางสาวมนฤทัย  โลกคำลือ
2. นางสาวสุกัญญา  สีเคน
3. นางนิตยา  นิยมธูร
 
160 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวปาริฉัตร  บุญเย็น
2. นางสาวพัชรินทร์  ปรีชา
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  แก้วฉิมมา
4. เด็กหญิงรัตนากร  อัตถาผล
5. นางสาววิภาวรรณ  พิมพา
 
1. นางสาวปาณิสรา  บุปผาถา
2. นางสาววิรัจฉรา  แก้วคุ้ม
 
161 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง 4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเยอะ
2. นางสาวณัฏฐภรณ์  เมืองชัย
3. เด็กหญิงนิตย์รดี  พนมไพร
4. เด็กหญิงปิยภรณ์  มอโป๊ะ
5. เด็กหญิงภาวิดา  ภูมิดนิท
6. เด็กหญิงลลิตภัทร  สีวังพล
7. นางสาวสิริโสภา  ตุ่นมงคล
8. เด็กหญิงสุนิษา  คงแก้ว
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยวงศ์
2. นางสาววิลาวรรณ  สุขนันท์
3. นายมานพ  คำสิทธิ์
 
162 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
2. นางสาวปัทมิกา  พรมมา
3. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
4. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
5. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีสดใสดาวเรือง
7. นายอาชัญ  บุญพรม
8. นางสาวเยาวลักษณ์  ัรักษ์คีรีเขต
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
3. นางสาวศริญญา  วงค์ฝั้น
 
163 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายฉ่วย  -
2. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายอาทิตย์  กรัชกายภาค
 
1. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
2. นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
 
164 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกนกพล  นาทัน
2. นายกานต์  พูลประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพรม
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
165 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤตนัย  เสือยิ้ม
2. นายกฤษฎา  พรหมณี
3. นายณัฐวุฒิ  เถาวัลย์
 
1. นายกรกฏ  ศรีบาล
2. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
166 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณรงค์ศักดิ์  จะอื่อ
2. นายวิชัย  เย่เบียง
3. นางสาวอาจู  คำแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
167 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงฟู
 
1. นางสาวกนกอร  จุ่มแก้ว
 
168 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงการะเกด  สมสะอาด
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
169 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เสารางทอย
 
1. นางรวิสรา  อินธิยา
 
170 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเงาะ  -
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
 
171 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันธ์ธชาติ  ขันหลวง
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
172 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายเสรีวัฒน์  แฟงอ๊อด
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
173 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ก้องพนาไพร
 
1. นางสาวกนกอร  จุ่มแก้ว
 
174 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายมณฑล  วิเศษกันทรากร
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
175 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนพวินท์  บัวทุม
 
1. นางสุรีรัตน์  เบ้าทองคำ
 
176 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายปัญจพล  ประยูรพิทักษ์
 
1. นายโสภณ  ชัยลักษณ์สกุล
 
177 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัมพร  จาจา
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
 
178 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวพิมพ์ใจ  คำพัน
 
1. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
179 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลดา  หนูประเสริฐ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พรมถานา
 
180 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวจิตสุภา  ทวีจินดาวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
181 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายอัคเดช  เทพเภา
 
1. นายโสภณ  ชัยลักษณ์สกุล
 
182 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงราตรี  ทุนหลู่
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
183 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
184 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาววิสุนีย์  วิรัตน์เกษม
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
185 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  อนุศาสนนันท์
 
1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ
 
186 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูวงศ์
 
1. นายประยงค์  ราชพรม
 
187 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายชลธี  ทองประจักษ์
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
188 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง 4 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายพิสิฐพงษ์  แซ่ม้า
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
189 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุธิดา  แดงนาเพียง
 
1. นายโสภณ  ชัยลักษณ์สกุล
 
190 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวจามจุรี  ทองเบ้า
 
1. นายไพรสันณ์  จักรวันนา
 
191 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพียรบำรุงไพร
 
1. นายสายัณต์  เสนวิรัช
 
192 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญหล้า
 
1. นายจักรพันธ์  เม่นบางผึ้ง
 
193 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายนนท์นที  ก๋าติ๊บ
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
194 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  ปาด้วง
 
1. นายวิทวัส  อินทะรังษี
 
195 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายลัคครัชช์  โมกมัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ
 
196 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐยศ  เลาหมี่
 
1. นายธีร์ธวัช  ปินตา
 
197 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายนภัทร  พัฒนศรีศักดา
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
198 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวศิริภิญญา  ถายะนา
 
1. นายมงคล  บัวริด
 
199 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายกิตติชัย  แซ่โซ้ง
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
200 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  หนูวงศ์
 
1. นายประยงค์  ราชพรม
 
201 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวนารี  เบียงแลกู่
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
202 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตาซิว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
203 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  อักษร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
204 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายจิรายุ  เลายะ
 
1. นายส่งศักดิ์  ปัญญาจิระ
 
205 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงพัชราภา  ภู่สะอาด
 
1. นางปาริชาติ  แก้วคง
 
206 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติธร  มณีศรี
 
1. นางรินรดา  มีเดช
 
207 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายชญานนท์  ยังสุข
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ไชยคำร้อง
 
208 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายอนุพงษ์  คันทะมูล
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
209 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐนนท์  วงศ์ยา
 
1. นายวิทวัส  อินทะรังษี
 
210 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายตะกร้อ  ยียุง
 
1. นางนงนุช  เกษมราษฎร์
 
211 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสุวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
212 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายนภดล  นันทพานิชย์
 
1. นายอากรณ์  ศรีลารอด
 
213 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายอัมรินทร์  บุญหยัด
 
1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ
 
214 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายไกรสร  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
215 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสาวิตรี  พันธ์ชัยลือ
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
216 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายชัยณรงค์  ล้านคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
217 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายธีรพัฒน์  อุทธิยัง
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
218 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายทักษ์ดนัย  รัตนพิทักษ์
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
219 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจุลจักร  คำลือ
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
220 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรุชา  จำปาเทศ
 
1. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
221 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวทัศน์วรรณ  ชะนิดไทย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
222 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81.67 ทอง 4 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายอนุพงศ์  รกไพร
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
223 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวเสาวภา  วัฒนกิจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ
 
224 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายฉันทวัฒน์  จิตใจเมตตา
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
225 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายฐิติกร  งามเสมอพันธ์
2. เด็กหญิงภนัดดา  สาลี
 
1. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
2. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
226 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ปานพรม
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
 
227 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชยวัดเกาะ
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดาภรณ์  บุตรคำ
 
1. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
2. นางนันทยา  แสนนรินทร์
 
228 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าหม่น
2. นายธนชัย  กันทรจามรี
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางสาวณัชชา  กรมแสง
 
229 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวจิตสุภา  ทวีจินดาวงศ์
2. นายบดินทร์  วงษ์โต
 
1. นางนันทยา  แสนนรินทร์
2. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
 
230 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปริญญา  ชมมัย
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูเขียว
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
 
231 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายมนต์สิทธิ์  ภูษา
2. นางสาวสุภาพร  กิติพงษ์
 
1. นางสาวนุสรา  เกิดแก่น
2. นางสาวสิริประภา  นุชสวาด
 
232 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายชยากร  ขอดสุภา
2. เด็กหญิงศิริพร  กันทะแต้
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
2. นางดวงสมร  ศิริ
 
233 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวรี  บุญดิษฐ์
2. เด็กชายอำนาจ  พานเงิน
 
1. นางสาวดวงกมล  สานนอก
2. นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
 
234 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจารุณี  เล่าหมี่
2. เด็กชายศรรัก  อกผาย
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชัยชนะ
2. นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศ์ทอน
 
235 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจิรภัทร  แซ่ต้วน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  อนุไชย
 
1. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
2. นางสาวรุ่งทิวา  ศิริ
 
236 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวกฤติกา  เบเหมี่ยทู
2. นายสงกรานต์  เยอลี
 
1. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
2. นางพัทริกา  โพธิ
 
237 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  บุญทอง
2. นางสาวสุกัญญา  แสงจันดา
 
1. นางสาวบุษยมาศ  ขันลุน
2. นางสาวสุธารัตน์  ตุ้มสุข
 
238 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวธัญชนก  แซ่เฮ้อ
2. นายอณุลักษ์  เลิศบำรุง
 
1. นางสาวนุสรา  เกิดแก่น
2. นางสาวสิริประภา  นุชสวาด
 
239 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
2. นายสุรชัย  หยกพาณิชกิจ
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางสาวพิชญ์นันท์  กุลนุชิต
 
240 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพวง
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
2. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
241 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายธีรพัฒน์  อุทธิยัง
2. นายสัภยา  ชัยศิลป์
3. นายสุนทร  แซ่โซ้ง
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
2. นางสาวพัชรี  สุเรนทร์
 
242 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทศพล  ชื่นจิตต์
2. นายปฏิภาณ  เครือเถาว์
3. นายปรีดี  ปรีดาศักดิ์
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
2. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
 
243 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชยานันท์  คำสัตย์
2. นายทรงยศ  นาตะเปิ้น
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เววน
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พะแหละหน่อแฮะ
5. เด็กชายวีระยุทธ  ปัญญา
6. เด็กหญิงสุธิดา  วุยยือกุ
7. นายโพธิ์พงศ์  อินจันทร์
8. นายไกรเพชร  นิพัทธ์สกุล
 
1. นายอดิศร  แดงเรือน
2. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
3. นางสาวนิภารินทร์  ปาละสอน
 
244 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนภัทร  พิศาลวชิโรภาส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
245 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวอาจู  คำแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
246 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงศิวาพร  ภู่คง
 
1. นางสาวกรณิกา  เสนนะ
 
247 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กชายนรวิชญ์  ช้อนกลาง
 
1. นายแปง  โกดแสง
 
248 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอาทิตย์  กรัชกายภาค
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
 
249 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอภิสิทธิ์  เฉพาะธรรม
 
1. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
250 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นายวรากรณ์  รัตเสนศรี
 
1. นายธีรวรุตม์  ขาวหมื่นไวย์
 
251 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤตนัย  เสือยิ้ม
 
1. นายกรกฏ  ศรีบาล
 
252 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายภานุวัฒน์  กามินทร์
 
1. นางสาวกรณิกา  เสนนะ
 
253 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายยอดมณู  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสาวอัจฉรา  น้ำแก้ว
 
254 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายกรกช  แก้วมี
 
1. นายสุรศักดิ์  ยศศักดิ์นิรันดร์
 
255 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กรรณิกา
 
1. นางรุ่งนภา  แสงงาม
 
256 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายจตุพงษ์  จะฟู
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีวิชัย
 
257 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทิพย์หม้อ
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
 
258 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติภาพร  ทับทิมไพร
 
1. นายวรดร  ขันคำกาศ
 
259 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มะลิทอง
 
1. นายประธาน  ขันทะยศ
 
260 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
 
1. นางภาวนา  จันทราภานนท์
 
261 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายชญานนท์  มณีนิล
 
1. นายนัฐพงศ์  จำนงค์วัย
 
262 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อุปจันทร์
 
1. นางสาววริศรา  แก้วทอง
 
263 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.3 ทอง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายอภิรัฐ  นรพักตร์
 
1. นางทิพย์กัลยา  ภากรณ์วีรวัชร
 
264 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กหญิงวัชราวรรณ  ลาภเสนา
 
1. นางสาววิสุดา  ชมพู
 
265 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกฤต  อภิธนัง
 
1. นายวรดร  ขันคำกาศ
 
266 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายยุทธนันท์  บุญเรือง
 
1. นางไพลิน  ศรีโพธิ์
 
267 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาววิรัชดา  ศรีคง
 
1. นางปนัดดา  จันทร์เกลี้ยง
 
268 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายนราวุธ  มุขตัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิมล  นันต๊ะปิน
 
269 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.66 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายธนทัต  ภูมิภักดิ์
 
1. นายนัฐพงศ์  จำนงค์วัย
 
270 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.3 ทอง 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายอภิเษก  แก้วเบี้ย
 
1. นายพงษ์พันธ์  จิรัตถิติกุล
 
271 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวพิชิรากร  เจิมเฉลิม
 
1. นางสาวเกศมณี  ปันทะเสน
 
272 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ตาแก้ว
2. เด็กชายณัฐนนท์  อธิพรหม
3. นางสาวอรอนงค์  เรือนสุภา
4. เด็กหญิงอาซือเมะ  แซ่หว้าง
5. นางสาวอำพร  แซ่เฒ่า
 
1. นายนวพล  คมบาง
2. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
3. นางสาวกาญจนา  ไชยโย
 
273 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกรชนก  อุบลแย้ม
2. นางสาวกีรติการ์  จิตต์อ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  ขอนขะแจ๊ะ
4. นางสาวสุนิษา  ซือมือ
5. นางสาวอำไพ  ดีดั้น
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
3. นางศศิธร  ทองโชติ
 
274 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจิรภัทร  แซ่ต้วน
2. เด็กหญิงชนะวัน  ใจเย็น
3. นางสาวพิมพ์ชนก  อนุไชย
4. นางสาวสุกัญญา  แซ่ท้าว
5. นายอาชาไนย  รุ่งศิริอนันต์
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
3. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
 
275 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  พิมพ์พา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลมัย
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงชูศรี
4. เด็กหญิงมีนา  วงค์พุฒ
5. นางสาววิจิตรา  คำมี
 
1. นางสุตธิตา  สายสูง
2. นางสาวพรรณพัชนันท์  โชคเด่นเป็นศรี
3. นางสาวณัฐกฤตา  ประสพสิน
 
276 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  อยู่มา
2. เด็กหญิงณัชชา  วงศ์จีน
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  หาญรักษ์
4. เด็กหญิงวริษฐา  ทองบำรุง
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คุ้มครอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เฟื่องเพียร
2. นางสาวสิริพรรษา  เฮงทรัพย์
3. นางสุกัญญา  ตรงต่อกิจ
 
277 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติญา  อินไชย
2. เด็กหญิงธิดา  อาหงิ
3. นางสาววิภาพร  สกุลปรีชา
4. เด็กหญิงอีหรี  แสนเทา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เจียง
 
1. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
2. นางสาวสุพรรณิการ์  กองแก้ว
3. นางพัทริกา  โพธิ
 
278 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกณิการ์  พรหมไพร
2. เด็กหญิงชมัยพร  เปล่าเปรียว
3. นางสาวนก  บุญคง
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พูลแสง
5. นางสาวศันสนีย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
3. นางสาวรุ่งรัตน์  สีแสง
 
279 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวนิสรีน  อนุวงศ์เจริญชัย
2. นางสาวปิ่นไพร  สุนเจิม
3. นางสาวรัตติยา  ดื่นตา
4. นางสาววรรณรัตน์  ไชยนันท์
5. นางสาวอภิสรา  ชัยวงศ์
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นางดาวประกาย  แก้วนพรัตน์
3. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
 
280 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวกฤติกา  เบเหมี่ยทู
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ม้อ
3. นางสาววรรณสา  แซ่ว่าง
4. นางสาวศุภมาศ  หัตถกอง
5. นางสาวอรพิมล  เครือใจยา
 
1. นางพัทริกา  โพธิ
2. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
3. นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศ์ทอน
 
281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายบุญเหลือ  อินมา
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชรินทร์ทร  ชัยบุตร
 
1. นายสืบศักดิ์  จอมธรรม
 
283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1. นายนพรุจ  ศรีเรือง
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
 
284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวภัทรพร  โคสอน
 
1. นายอิทธิพล  ต๊ะศรี
 
285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายอดุลวิทย์  กันทะกาลัง
 
1. นายวสิษฐ์พล  มหานิล
 
286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายอภิรักษ์  หมืนสะอาด
 
1. นายชรินย์  แกล้วกล้า
 
287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวศิรดา  บุญสง่า
 
1. นายกษิดิ์เดช  เนตรทิพย์
 
288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายชนวีร์  แซ่ย่าง
 
1. นางธัญทิพย์  จันทร์มะโน
 
289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายพีรยุทธ  นรการ
 
1. นายมนตรี  มณีใส
 
290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกิตติโชค  วิชาธรรม
 
1. นายมงคล  จิตรอาษา
 
291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 1. นายราเชนย์  สารสมุทร
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
 
292 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 78.33 เงิน 4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายวันเฉลิม  วงค์แพทย์
 
1. นางอทิตยา  ราชดี
 
293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชลธิชา  ฟองคำ
 
1. นางกรรณิการ์  สีนวลตา
 
294 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายนพพร  จุลมุสิก
 
1. นายปฏิวัติ  ขยันการ
 
295 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวผกามาศ  กุลหนาน
 
296 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวอุบลวรรณ  กันทา
 
1. นางสาวอธิชา  ลือโฮ้ง
 
297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายนราวุธ  มุขตัน
 
1. นายวสิษฐ์พล  มหานิล
 
298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายธนากร  ศรีหลิ่ง
 
1. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีเมือง
 
1. นายชรินย์  แกล้วกล้า
 
300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 75.66 เงิน 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายธนวัฒน์  เลี่ยมประเสริฐ
 
1. นายวิโรจน์  วิรัญจันทร์
 
301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายกิตติกวินทร์  ใจนา
 
1. นางสมพิศ  ศรีมา
 
302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 72.66 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชญานนท์  นาคมณี
 
1. นางสาวคณิศร  พุ่มมา
 
303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 70.33 เงิน 7 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐวัศ  จันทร์เต็ม
 
1. นายทรงยศ  พลอี่ยม
 
304 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกชกร  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร
 
305 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอำนาจ  ลุงห่าน
 
1. นางกรรณิการ์  สีนวลตา
 
306 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ว่าง
 
1. นายไมตรี  ชมภูศรี
 
307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายอนุภัทร  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวนาตยา  คุ้ยจุ่น
 
308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายชลวีร์  ศิริพุฒ
 
1. นายบุญทวี  พูพวงจันทร์
 
309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวรินทร์  จันทร
 
1. นายทรงยศ  พลอี่ยม
 
310 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  ลุงคำ
 
1. นายภาณุเดช  กอนแก้ว
 
311 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายอุกฤษย์  ไชยสิงห์
 
1. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญหล้า
 
1. นายภานุ  ชุ่มใจ
 
313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายนันทภัทร์  ชมศิลป์
 
1. นายนิติ  ญานะ
 
314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง 4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายเจษฎาภรณ์  ใจยวน
 
1. นางจิราวรรณ  น้อยจ้อย
 
315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายนิธิชัย  คำฟูเพ็ญ
 
1. นางสาวนาตยา  คุ้ยจุ่น
 
316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงลลิดา  ชัยสุระ
 
1. นายไมตรี  ชมภูศรี
 
317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎากร  สุทธเสน
 
1. นางสาวพรวจี  อภัยโรจน์
 
318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายสุทัศน์  มาสวัสดิ์
 
1. นายมงคล  จิตรอาษา
 
319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายประเสริฐ  ภารพงษ์
 
1. นางสาวรัฐญา  อิ่มจันทร์
 
320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายอติรุจ  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร
 
321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจาฏุดล  วชิราวงศ์
 
1. นางสาววันทนีย์  เรียงไรสวัสดิ์
 
322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.66 ทอง 5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสุวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายวสิษฐ์พล  มหานิล
 
323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายซามูเอล  กิตติคุณพิทักษ์
 
1. นางสาวอภิรมย์  เศรษฐสินธ์
 
324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายจารุเดช  อินแผง
 
1. นายอภิรักษ์  ทองดี
 
325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจิตรกร  แซ่ย่าง
2. นางสาวบุษกร  แซ่เฒ่า
3. เด็กชายอิทธิพัทธ  บุญราญลือ
 
1. นางสาวสุดาพร  สิริพัฒนไพศาล
2. นางสุภาภรณ์  พันธ์วิไล
 
326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  นิยมลักษณ์
2. เด็กชายธนาธาน  เหล่าเพชร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันสุริวงษ์
 
1. นายปรัตถกร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวชุติกาญจน์  อมรรัตน์วาที
 
327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายณัฐกฤต  เรืองอยู่
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ทวีสกุลรัตน์
3. เด็กชายศุภมงคล  ทองม่วง
 
1. นายจิตติ  คู่กระสังข์
2. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ
 
328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายวัชรพล  พลนิทัศน์
2. นายวิเวช  กรองทอง
3. นายอนุวัฒน์  พงษ์โสภณ
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
2. นางสาวภาวิณี  เทียนวันวิสาข์
 
329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายธีรภัทร  การภักดี
2. นายศรัณย์  คณธี
3. นายอภิรักษ์  หมืนสะอาด
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ
2. นายจิตติ  คู่กระสังข์
 
330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายสิทธิกร  จิรสกุลดี
2. เด็กชายหม่อง  จองทอน
3. นายเก่ง  ลุงคำ
 
1. นางสาวบัวเรียม  พรมจีน
2. นายเจษฎา  กันทวงค์
 
331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ตาแก้ว
2. นายพนาเวทย์  หว่างปอ
3. นางสาวอฐิตญา  เกียรติไพรยศ
 
1. นางสาวจิรัชญา  ลอยมี
2. นางสาวอลิษา  บุญมา
 
332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณัฐมัย  แก้วหล้า
2. นายบรรณศักดิ์  นึพอ
3. นายวิชัย  เย่เบียง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ยาวิชัย
2. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
 
333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายชยากร  ยอดสุภา
2. เด็กชายดุลยวัติ  อุตส่าห์
3. เด็กชายนัทภูมิ  โคนโท
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  จิโน
2. นางสาวอนุสรา  แก้วทะวัน
 
334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ติ๊บประสอน
2. เด็กชายธนกฤต  อภิธนัง
3. เด็กชายศิวกร  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวรำพัน  คำขา
2. นางนงนุช  เกษมราษฎร์
 
335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายพันธวัช  เม่นสุข
2. เด็กชายอนุพงษ์  สายสว่าง
3. เด็กชายอำนาจ  พานเงิน
 
1. นายเฉลิมพล  อยู่บุญ
 
336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.6 เงิน 4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพงศกร  คงพิม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  หารรักษ์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  แซ่ย่าง
 
1. นายภาณุพงศ์  มาอุ่น
2. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.3 เงิน 5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เลิศแตง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทรัพย์สมบัติ
3. เด็กชายอัฐธชัย  ช้ำกล่ำ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ยืนยงคีรีมาศ
2. นางสาวรัตพร  ชัยบิน
 
338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายศุภกิจ  อยู่ยอด
2. เด็กชายอิทธิชัย  มีปั้น
3. เด็กชายไผ่พันลำ  ชาญสุจริต
 
1. นายกฤตภพ  นิลภูศรี
2. นายธนาพล  ศาศวัตภักดี
 
339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายประกฤษฎฺิ์  ยุงสันเทียะ
2. เด็กชายสุระชัย  พลเอี่ยม
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชัยสงคราม
 
1. นายปรัตถกร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวชุติกาญจน์  อมรรัตนวาที
 
340 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภะศิลป์
2. นายนฤเบศร์  ทาวี
3. นางสาวศศิธร  ศรีโสด
 
1. นางสาววชิราภรณ์  เรืองแดง
2. นางสาวรุติราภรณ์  โชติสุวรรณภัทร์
 
341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายกลวัชร  ศิลา
2. เด็กชายพิชิตชัย  ภูกัณฑ์
3. เด็กชายวีรพัฒน์  มั่นคง
 
1. นายประวิทย์  พาลิตา
2. นายสาณุรักษ์  กรุดอินทร์
 
342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายดุลยวัฒ  จีนทวงษ์
2. เด็กชายนันธวัฒ  ปักษิณ
3. เด็กชายลัคครัชช์  โมกมัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ
2. นายวันชัย  อุ่นเมือง
 
343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.66 เงิน 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายธนภูมิ  ศรีเล็ก
2. นางสาวมยุรี  ม้ามณี
3. นายวีรศักดิ์  แซ่ตั้ง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ถือแก้ว
2. นางสาวธิดามาศ  อาจสูงเนิน
 
344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนาตยา  ผัดโน
2. เด็กชายปกิตตา  แสนทะไชย
3. เด็กหญิงวศินี   รุ่งวิตรี
 
1. นางสาวขวัญดาว  บัวบุญ
2. นางสาวมิณฑิกา  กิจทะ
 
345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายตะกร้อ  ยียุง
2. เด็กชายธนพัฒน์  มั่นศิล
3. นายนิติเทพ  เชอมือ
 
1. นายนัฐพล  กันทะ
2. นางสาวอภิรมย์  เศรษฐสินธ์
 
346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายถวิล  หอมหวล
2. นายวรวุฒิ  ทองดอนขันธ์
3. นายไชยา  ประวิง
 
1. นายสันติราษฎร์  สุยะพอ
2. นายยิ่งศักดิ์  ญาณวารี
 
347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกุลกร  บุุตรกจึ
2. นายสมพงษ์  มูลศรี
3. นายอภิวัฒน์  ใสโต
 
1. นายนรา  ชาลีชาติ
2. นายคนอง  ต้นกุล
 
348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  อนุศาสนนันท์
2. นางสาวสลักรัก  ชมชอบธรรม
3. นายอมรเทพ  เตชะพลี
 
1. นางฐิติรัตน์  จันทร์วัง
2. นางณภัทร  สิงห์สี
 
349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. นายรณกร  สุรินพันธ์
3. นายเนติพงษ์  พวงพั่ว
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
2. นายภาณุพงศ์  มาอุ่น
 
350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายบุณวัทน์  ธนขุนทด
2. นายสุรชัย  คุ้ยทอง
 
1. นายพิชิตชัย  ชาสอน
2. นายพงษ์พันธ์  แป้นเกิด
 
351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายประภาส  แซ่ท้อ
2. นายอาแช  อาหยิ
3. นายเจษฎา  ใจนันตา
 
1. นายทวีศักดิ์  มังกร
2. นายเฉลิมวุฒิ  คำขัติ
 
352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายกฤษฏา  ม่วงลาย
2. นายณัฐพงษ์  เดชศรี
3. นายอุดมทรัพย์  กงไกรราช
 
1. นายจิตติ  คู่กระสังข์
2. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ
 
353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  นภาพิมลสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาดี
3. เด็กชายสุรพันธ์  คาจู
 
1. นางฐิตาภา  เรืองอร่าม
2. นางสาวภรณ์รัชต์  บุญมาก
 
354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรีดาเกรียงไกร
2. เด็กชายซอเล่อพอ  -
3. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วุ่นแม่สอด
3. เด็กหญิงศิวาพร  ภู่คง
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมานี  แซ๋โซ้ง
2. นางสาวรุ่งทิวา  อินจันทร์
3. นายอัศนี  พัฒนโชคชัย
 
1. นางศิริพร  ตันทโอภาส
2. นางนงนุช  จาแก้ว
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายคณัสนันท์  เงินคำ
2. นางสาวปัทมิกา  พรมมา
3. นางสาวศิริบุตร  มุสิกโปดก
 
1. นางสาวชุตินธร  เหล่าโกศลวัฒน์
2. นางสาวฌิลลี  ศรีนุ
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวกันติยา  เรียงวะดี
2. นางสาวณัฐญาดา  พ่วงมี
3. นางสาวหงษ์หยก  คำยอด
 
1. นายธีรศักดิ์  โคกคำ
2. นายวสันต์  กลัดเนินกุ่ม
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวชุฎาพร  ปักษี
2. นายวีระ  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวอำพร  ลีลาพัฒนาคีรี
 
1. นางมัลลิกา  ดอกไม้โชติ
2. นางจันทรา  บุญสา
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกานดา  เพ็งเขียว
2. นายศิลา  โนราช
3. นายสุทธิพงศ์  จันทร์หยวก
 
1. นายดวงเดช  ผาดี
2. นางวิภาพร  ชาลีชาติ
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมลิวัลย์  เสจาน
2. นางสาวยุวดี  แกดู
3. นางสาวอรนภา  ดีหมั่น
 
1. นางสาวประจง  วงศ์สวย
2. นางพิชญาภา  จันทร์โภคทรัพย์
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายทักษ์ดนัย  รัตนพิทักษ์
2. นางสาวศิรดา  บุญสง่า
3. นางสาวอัจฉรา  ราชบาศรี
 
1. นางรวีวรรณ  กล่ำน้อย
2. นางสาวดวงกมล  สานนอก
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ศิริโยธา
2. นายมนต์สิทธิ์  ภูษา
3. นายวัชรพล  ถมอินทร์
 
1. นายธนาพล  ศาศวัติภักดี
2. นายกฤตภพ  นิลภูศรี
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายสุรพล  หมื่อแล
2. นายอาหล่อง  เฌอหมื่อ
3. นายไกรสร  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
2. นางสาวรำพัน  คำขา
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวนุชนาถ  แซ่ว่าง
2. นายบรรหาร  แซ่ว่าง
3. นายแก้ง  แซ่วื้อ
 
1. นางกันต์ฤทัย  งานวิชา
2. นางสาวอังสุมา  สุยาอินทร์
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายกัมปนาท  เพ็ชรัตน์
2. นายศุภวัฒน์  แปงชมภู
3. นายอภิสิทธิ์  เมืองตา
 
1. นางกัญญารัตน์  ตุงตามชาติ
2. นางสาวสุพรรณี  สมสุข
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเกิด
2. นายชลธี  ทองประจักษ์
3. นางสาวนลินทิพย์  สิงห์ลอ
 
1. นางรวีวรรณ  กล่ำน้อย
2. นางสาวดวงกมล  สานนอก
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.66 ทอง 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  ปาด้วง
2. นายธนวันต์  บุตรที
3. นายวุฒิชัย  เมืองสอน
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
2. นางสาวมนฤทัย  โลกคำลือ
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายชัชนันณ์  จันทร์ชื่น
2. นายมนต์ธร  ยิ่งเสมอ
3. นายสุวรรณเขตต์  มีตาด
 
1. นายกฤตภพ  นิลภูศรี
2. นายธนาพล  ศาศวัติภักดี
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนธรณ์  แป้นปาน
2. นายประสิทธิ์  บุญสูงเพชร
3. เด็กชายอัฐชัย  ชำกล่ำ
 
1. นายวสันต์  กลัดเนินกุ่ม
2. นายอดิศักดิ์  บัวดี
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
2. นางสาวสุตาภัทร  เยอเบาะ
3. นางสาวอรนภา  ดีหมั่น
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัลยกุล
2. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บูญเหมือน
2. นางสาวธันยพร  สนิทผล
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนนา
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
2. นางสาวธนะรัชต์  ศรีเสมอ
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวรดา  ชัยทาน
2. นายวิเวช  กรองทอง
3. นางสาวเนาวรัตน์  อาชาวัฒนกุล
 
1. นางสุภาณี  สุขภาเนตร์
2. นางผ่องศรี  อยู่ม่วง
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวปฎิมา  สุขสถาน
2. นางสาวปาวีณา  หงษ์ดำเนิน
3. นายพงษธร  แก้วทับทิม
 
1. นางกิตติมา  เผ่าพันธุ์เหนือ
2. นางสาววรรณรัตน์  พวงมาลัย
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.66 ทอง 5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวศรุตยา  ด้วงนิ่ม
2. นางสาวสุภาพักตร์  เพ็งพูล
3. เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา
 
1. นางประภาศิริ   บัวชุม
2. นางณิชกานต์  แป้นเกิด
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.66 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวธนิตฐา  แช่มชื่น
2. นางสาวศิรดา  บุญสง่า
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญคง
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  นามโก
2. นางสาวสายชล  ดำแลลิบ
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายชนวีร์  แซ่ย่าง
2. นางสาวปิยฉัตร  สลีวงศ์
3. นางสาวสุธิชาดา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
2. นางหทัยรัฐ  ศรีวิลัย
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายพิชิตชัย  ภูกัณฑ์
2. นายวิศรุต  อินทรชิต
3. นายไชยา  ประวิง
 
1. นางสาวเจนจิรา  กล้ารบ
2. นางสาวรสสุมาลย์  สุบินตัน
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวนารี  เบียงแลภู่
2. นางสาววรัชยา  วงค์เขื่อน
3. นางสาวอานุบ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวพัชริน  นันไชย
2. นางสาวเบญจพร  สุประการ
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวธัญญา  โพธิ์ภักดิ์
2. นายบุญหลง  ศรีสงคราม
3. นางสาวเจนจิรา  เหลาเหล็ก
 
1. นางกิตติมา  เผ่าพันธุ์เหนือ
2. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86.83 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวนภัสรา  เรืองบุญญา
2. เด็กหญิงนุชสรา  หอมสะอาด
3. เด็กหญิงศิริลักษ์  ขาวละมูล
 
1. นางสาวศศิธร  เฉยศร
2. นางสาวภัคศรัญย์  มีเง้า
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86.33 ทอง 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. เด็กชายกุมภา  แซ่ปั้ง
3. นายวุฒิชัย  เมืองสอน
 
1. นางสุภา  เหลาธรรม
2. นางสุุภาพร  น้อยเอี่ยม
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวชลนิชา  วรรณภา
2. นายธนกฤต  ฟองสุภา
3. นางสาวพาพร  คะนองไพรวัลย์
 
1. นางพยุงศรี  ทองคำกูล
2. นางละเอียด  จันทร์สกุล
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
2. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางสาวชุตินธร  เหล่าโกศลวัฒน์
2. นางสาวฌิลลี  ศรีนุ
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นายธนากรณ์  สุวรรณเลิศ
2. นายวสันต์  มหาพรม
3. นายอภิสิทธิ์  ด้วงนา
 
1. นายวุฒิกร  ปงคำ
2. นางระพีพรรณ  สมลังกา
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกิตติโชค  วิชาธรรม
2. เด็กชายสลัล  ถาจันทร์
3. นายสุทธิพงศ์  จันทร์หยวก
 
1. นายวชิรวิทย์  พิมพาพันธ์
2. นางสาวทวี  แสนนนท์
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชลธิชา  ฟองคำ
2. นายดวงกมล  เกิดผล
3. นางสาวบูแผ่  แลเชอร์
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
2. นายอภิชน  สายทอง
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายทนงชัย  แก่กาทู
2. นายธนวัฒน์  แข่งขัน
3. นายอาหล่อง  หล่อนา
 
1. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
2. นายณัฐพงษ์  ปู่ดี
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายซามูเอล  กิตติคุณพิทักษ์
2. นายนิติเทพ  เชอหมื่อ
3. นายอาหล่อง  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เมืองมูล
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ปาสำลี
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายรังสิมันต์  มาตย์ผดุง
2. นางสาวลลิดา  ชัยสุระ
3. นางสาวเจนจิรา  อินจันทร์
 
1. นางสุธิตา  ราชพรม
2. นางชรัญญา  หาญคำ
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายชัชวาล  กรธนสกุล
2. นายทวีศักดิ์  แซ่ม้า
3. นายแก้ง  แซ่วื้อ
 
1. นางอัมพร  ชุ่มวงศ์
2. นางสุพรรณิกา  วิชาเป็ง
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายณภัทร  อยู่นิ่ม
2. นายยุทธศาสตร์  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงอินทิรา  เลิศล้ำวงค์ษา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แฮดฟองคำ
2. นางศุภมาส  บุญเกิด
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวณัชชา  หิรัญโรจน์
2. นางสาวภรณ์ทิตา  สุขประเสริฐ์
3. นางสาวเสาวรส  แสงจันทร์
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. นางอัญญารัตน์  สายเพชร์
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐณิชา  สุดทะโส
2. เด็กหญิงนัชชา  มากมี
3. นางสาวรัตนา  พรหมศรี
 
1. นางอริศรา  สุริวงค์
2. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวชโลธร  นาคพาณิชย์
2. นางสาวณัฐญาดา  พ่วงมี
3. นายอิศรุจน์  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสิรินภา  มั่นแดง
2. นางสาวสิรินทรา  พิมสาร
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวปิยฉัตร  สลีวงศ์
2. นางสาววิสุนีย์  วิรัตน์เกษม
3. เด็กหญิงอุษณีย์  นิยมบรรพต
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
2. นางสาวเกศรินทร์  วงค์ร้อย
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กหญิงท่อ  แซ่เฮอ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เฟื่องฟูกิจการ
3. เด็กหญิงสุทัศนา  อภิชัย
 
1. นางสาววิชุดา  ชินชัย
2. นางสาวกนกนาถ  หอมขจร
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวมุกชิตา  กองเนตร
2. นายวิพุธ  จันทราชา
3. นางสาวอรณิชา  พัฒนาสันติสุข
 
1. นางอริศรา  สุริวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  ธิอ้าย
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวนุชนาง  เป้าเสงี่ยม
2. เด็กหญิงปทิตา  กาศชัยกรรม
3. นางสาวอมรา  จีบเพ็ง
 
1. นางสาววีนัส  น้อยสมวงษ์
2. นางสาวพรวิรินทร์  เนื่องสม
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  หนองกาวี
2. นางสาวรัชนีวรรณ  พูลแสง
3. เด็กหญิงศศิธร  ขอนขะแจ๊ะ
 
1. นางสาวปิยธิดา  หล่ายน้ำไหล
2. นางสาวณัฐณิชา  เขียวอ่อน
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงอรพิน  รูปสม
2. เด็กชายอัษฎากรณ์  ชัยเสน
3. เด็กชายโกวิท  แซ่ท้าว
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางสาวปุญชรัสมิ์  สุดใจ
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายกษิดิศ  ติ๊บประสอน
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  ติ๊บประสอน
3. เด็กชายศิวกร  แซ่ฟ้า
 
1. นายพีระพงศ์  ไชยมงคล
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ปาสำลี
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายคุณากร  แซ่อึ้ง
2. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์ทอง
3. นายอนุสรณ์  ระตะวงค์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน
2. นางสาวศศิวิมล  บุญเทพ
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายวีรศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวศันสนีย์  แซ่ย่าง
3. นายเนติพงษ์  พวงพั่ว
 
1. นางสาวปิยธิดา  หล่ายน้ำไหล
2. นางสาวณัฐณิชา  เขียวอ่อน
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกันทะ
2. เด็กชายพลกฤต   แซ่จ๋าว
3. นายสุกฤษ์ฎิ์  แซ่ผ่าน
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางสาวจันทร์สิมา  ตุ้ยยวง
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.67 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวสุชาดา  มาทอง
2. นางสาวสุมาลี  รุ่งแสง
3. นางสาวสุวกุล  จิตรโสภา
 
1. นางสาวจรรยา  โตกำแพง
2. นางสาวสุพรรษา  ใจทน
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวจีราวรรณ  สิงห์ใจ
2. นางสาววชิราพร  ปาคำน้อย
3. นายศุภวัฒน์  แปงชมภู
 
1. นางสาวสุภาพร  ทากลม
2. นางเฉลิมศรี  คำจันทร์
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายยศกร  มณีทิพย์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขาวละมูลกิจ
 
1. นางสุกัญญา  ตรงต่อกิจ
2. นางน้ำผึ้ง  ศรีแย้มวงศ์
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทอง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ภูมิดวง
 
1. นางสุภัสสร  อินสูนย์
2. นางสาวเนตรนภา  ใจยืน
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวรเมธ  กลัยาประสิทธิ์
2. เด็กชายศักดิ์พัฒน์  ขันทอง
 
1. นางชวนพิศ  เรืองน้อย
2. นายวณิสิทธิ์  เกษศรีไพร
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายฐิติพงค์  เทพนามวงค์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินต๊ะนน
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เลิศมโนกุล
2. นางสาวประชารัตน์  เต็งสุวรรณ
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  หนองกาวี
2. นายภราดร  มูลศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
2. นางจิราวรรณ  น้อยจ้อย
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวนารี  เบียงแลกู่
2. นางสาววันวิสาข์  มาเยอ
 
1. นางสาวรำพัน  คำขา
2. นางสาวกรรณิกา  เมืองมูล
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายรังสิมันต์  มาตย์ผดุง
2. นางสาวเจนจริา  อินจันทร์
 
1. นายวชิรวิทย์  พิมพาพันธ์
2. นางสาวทวี  แสนนนท์
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายชิษณุพงษ์  ทองวัฒน์
2. นายนวมินทร์  เกิดทรัพย์
 
1. นายนพดล  ศรีแก้ว
2. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวกชพร  สินเมือง
2. นายจักรภัทร  สกุลกสิกร
 
1. นายลิขิต  ถาวร
2. นางสาวประภากร  พึ่งสลุด
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายพิสิษฐ์  ไชยยอง
2. นางสาวศิริภิญญา  ถายะนา
 
1. นายณัฎฐ์ธวัฒน์  ศรีมะลิ
2. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ชัยมงคล
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาววรัชยา  วงค์เขื่อน
2. นางสาวสุนีย์  เบเจกู่
 
1. นางสาวพัชริน  นันไชย
2. นางสาวเบญจพร  สุประการ
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาววิสุนีย์  วิรัตน์เกษม
2. เด็กหญิงอุษณีย์  นิยมบรรพต
 
1. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
2. นายนวพล  คมบาง
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวธนิตฐา  แช่มชื่น
2. นางสาวนภัสสร  พุทธศรี
 
1. นางสาวจรัสศรี  ไทยอู่
2. นายเชาวฤทธิ์  แย้มเอม
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายภัทรพล  บุญล้อม
2. นายอิศรุจน์  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นายจะเด็จ  ชาติพจน์
2. นางสาววิภารัตน์  จันต๊ะ
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวันวิสา  กลิ่นขจร
2. นายสุพร  สุทธิชัย
3. นางสาวเสาวภา  วัฒนกิจ
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางกรองทอง  อยู่ใจ
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐชัย  ยศปัญญา
2. นายทักษ์ดนัย  รัตนพิทักษ์
3. นายพีรยุทธ  นรการ
 
1. นายวราวุธ  คำพันธ์
2. นายบดินทร์  พงศ์จันทร์เพ็ญ
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณธวัฒน์  เมฆยิ้ม
2. นายณัฐวุฒิ  โฉมแดง
3. นางสาวถิรพร  เสนานุช
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีแย้มวงศ์
2. นางน้ำผึ้ง  ศรีแย้มวงศ์
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพชร  วงศ์ษา
2. นายสมรักษ์  เลาซางเปลีย
3. นายเอกภพ  วุฒิวงค์วอ
 
1. นายไพรเดช  บุลกุล
2. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลดา  หนูประเสริฐ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  ธวัชชัยสมบัติ
3. เด็กหญิงเบญญา  เตชะวัฒนสกุล
 
1. นางวิมาลา  มาแสน
2. นางวราภรณ์  ศิริเลิศ
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวณิชารีย์  พุกดวง
2. นายปัญจพล  เขียนเขียว
3. นายไกรฤกษ์  ผลเจริญ
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางสำเนียง  เขม้นกิจ
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายนภเกตต์  เข็มขาว
2. นายนิธิพงษ์  ดวงจินะ
3. นายสุรชาติ  แซ่วะ
 
1. นางพัทริน  ขุนห้วย
2. นางสาวนิตยา  เมฆอุส่าห์
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายธวัชชัย  สมสร้าง
2. นายบุญมา  กสิการ
3. เด็กชายสิทธิโชค  จิตรทรัพย์
 
1. นายวราวุธ  คำพันธ์
2. นางสาวกานต์รวี  พุ่มทอง
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายชัยพล  มั่นคง
2. นายธนาธิป  ศรีทอง
3. นายวันชัย  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีแย้มวงศ์
2. นางน้ำผึ้ง  ศรีแย้มวงศ์
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.3 เงิน 5 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีรยุทธ  แซ่ผ่าน
2. เด็กชายวีรลักษณ์  แซ่ท้าว
3. เด็กชายอดิศร  บริบูรณ์
 
1. นางวิมาลา  มาแสน
2. นางวราภรณ์  ศิริเลิศ
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายดนุสรณ์  ไชยวงศ์
2. นายนิกร  เชอหมื่อ
3. นายบุญธรรม  มาเยอะ
 
1. นางสาวจีระภา  โพธิ์สาขา
2. นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายพงศกร  สารุณา
2. เด็กชายสุธินันท์  ทอสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กชายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายสมศักดิ์  สัตยสถ์กุล
2. นายณัฐพงษ์  ปู่ดี
 
434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายธเนศพล  วงศ์ปางมูล
 
1. นางสาวสาลินี  บุญเทพ
 
435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะทอง
 
1. นางสาวสาลินี  บุญเทพ
 
436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. นางนภาพร  กำทอง
 
437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงสิริยากร  วงสาร
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
 
438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขัติทจักร์
 
1. นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
 
439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม
 
440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
 
441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางนภาพร  กำทอง
 
442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายวชิราวัฒน์  ศรีเจริญ
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
 
443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายคุณากร  แซ่อิึ้ง
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  กองแก้ว
 
444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายเจษฏา  พรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์  บุญเทียม
 
445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวกฤตหทัย  ประเสริฐสันติสุข
 
1. นางพวงเพ็ชร  ศรีโสภารัตน์
 
446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายศุภกิตติ์  คำรังษี
 
1. นางทิพย์ทิวา  วิชาญ
 
447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชญานนท์  นาคมณี
 
1. นางสาวคณิศร  พุ่มมา
 
448 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายนันทยศ  วนารัตนกุล
2. เด็กชายวิฑูรย์  เสือยา
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
2. นางสาวสุกันยา  ไทยเจริญ
 
449 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายชินวุฒิ  อนุรักษ์ไพรวัลย์
2. เด็กชายสุธิมนต์  ชัยเดชาภัค
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ชัยมาทอง
2. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
450 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายปภังษ์กรณ์  อินต๊ะสุวรรณ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  หน่อแก้ว
 
1. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
2. นายจำลอง  ธรรมมัง
 
451 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายตะวัน  โนรี
2. เด็กชายวัชรเดชา  ทองยอดอินทร์
 
1. นางอทัยรัตน์  คำสุรีย์
2. นางสาวกนกวรรณ  ทาเขียว
 
452 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบุญแสงเทียน  คงสิบ
2. เด็กหญิงมนัสวี  แซ่ย่าง
 
1. นางนันท์นภัส  ทองดี
2. นายอภิรักษ์  ทองดี
 
453 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกรรชัย  กันทิวงศ์
2. เด็กชายกายฟ้า  มุขแฉล้ม
 
1. นางพนิดา  เวรุริยะ
2. นางสาวจุฑามาศ  ยี่แก้ว
 
454 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 75.33 เงิน 4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิงห์เดช
2. เด็กชายธีรเทพ  อ่อนอรุณ
 
1. นางประทีป  สุทัศน์
2. นางสาวพันธิภา  พึ่งศรี
 
455 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายนิติธร  แผนใหญ่
2. เด็กชายน้ำเพชร  ยศธา
 
1. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง
2. นางสาวธิดาวรรณ  เนียมพรมลี
 
456 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุตรดา
2. เด็กชายวรดร  เนตรทิพย์
 
1. นางมธุฤดี  ชัยชนะ
2. นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์
 
457 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กชายธนกร  แผลงศร
2. เด็กหญิงอโรชา  วงค์เต็ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  เมืองตั้ง
2. นางสาวสุจิตรา  ไชยเครื่อง
 
458 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิบุญมา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. นางสาวยุวธิดา  ดาวันดี
 
459 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรัตน์สุดา  ประวินไพร
2. เด็กชายเสรี  แซ่ว่าง
 
1. นางกนิษฐา  กวาวสิบสาม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  หมื่นโฮ้ง
 
460 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายประพิศ  อาหยิ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่เล่า
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูล
2. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
461 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธินิดา  พรานหล้า
2. เด็กชายพัชรพล  อ้ายซอง
 
1. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
2. นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา
 
462 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มูลเทพ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เพียภูเขียว
 
1. นางจารุณี  กิตติสมร
2. นางสาวจีรวัฒน์  วงค์แสนสี
 
463 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปานนูน
2. เด็กหญิงสุชาวดี  สำรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เปี่ยมงาม
2. นางสาวจุฑามาศ  บุหงา
 
464 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายวุฒิกร  สุขสะบาย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนดี
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  เจริญเดช
2. นางสาวจันทร์ณี  กันทรนารา
 
465 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนรีกานต์  พรมวิจิตร
2. เด็กชายอลงกต  มณีอินทร์
 
1. นางประทีป  สุทัศน์
2. นางสาวศิรินาฏ  ชื่นฉ่ำ
 
466 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชฎาพร  ฟองคำดี
2. เด็กหญิงเฟิ่งชิง  แซ่หยาง
 
1. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง
2. นางสาวณัฐธัญญา  จินโน
 
467 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายยศพล  จีบเพ็ง
2. เด็กชายเด่นภูมิ  จันทร์รักษา
 
1. นางนันท์นภัส  ทองดี
2. นางประยูร  บัวดี
 
468 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศุภพิชญ์  วรจันทร์เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  วรจันทร์เพ็ญศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  หิรัญวงศ์
2. นางสาวสุภานันท์  พรหมเสน
 
469 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ฟ่ง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วาดวงศ์
 
470 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงนันท์ภัส  ผาสุก
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
 
471 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิตติการณ์  พันธ์ซื่อ
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
472 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 53.67 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนวัตร  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เปี่ยมงาม
 
473 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ติยะธะ
 
1. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง
 
474 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงศรัญญา  ทิมวงษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สงยาง
 
475 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายหัตถ์ศวรรษ  วงษ์ชีวะสกุล
 
1. นางสาวศิรินาฏ  ชื่นฉ่ำ
 
476 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.33 ทอง 4 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายกุมภา  พิศจารย์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โพธิ์หวี
 
477 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 77 เงิน 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพีรณัฐ  เข็มเมือง
 
1. นางพนิดา  เวรุริยะ
 
478 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 76.33 เงิน 6 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายเลออน  โคยาม่า
 
1. นางสุรีย์พร  จ้อยสูงเนิน
 
479 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 72 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชาญตะวัน  วรบุตร
 
1. นางสาวสุนารี  นุ่นโต
 
480 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิตติการณ์  พันธ์ซื่อ
2. เด็กหญิงขวัญนัดดา  ธารสุขกุศล
3. เด็กชายชินวุฒิ  อนุรักษ์ไพรวัลย์
4. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่มู
5. เด็กชายประพิศ  อาหยิ
6. เด็กชายสุธิมนต์  ชัยเดชาภัค
7. เด็กหญิงเอมิการ  จิตลุ้ง
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
2. นางสาวณัชชา  กรมแสง
3. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูล