งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ห้อง พูลเขียว 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 7.00-8.30 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 4 ห้อง พูลเขียว 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 7.00-8.30 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา ลานหน้าเสาธง อาคาร 1 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา ลานหน้าเสาธง อาคาร 1 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา สวนสัตบรรณและอาคารโรงจอดรถ 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา สวนสัตบรรณและอาคารโรงจอดรถ 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา หอประชุม 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา หอประชุม 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา โดมหน้าห้องดนตรี 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา โดมหน้าห้องดนตรี 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงยิม 1,000 ที่นั่ง 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงยิม 1,000 ที่นั่ง 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สนามกีฬา 14 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560
9.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-9.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]