รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรี  สมานกสิกร
2. เด็กชายธนพัฒน์  ม่วงยา
3. นางสาวนริศรา  อ่ำยิ้ม
4. นายมนตรี  บงเรือน
5. นางสาวลลิตา  เทศผ่องใส
6. นางสาววรรณิสา  ไกรรอด
7. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
8. นางสาวอภัสรา  แห้วเพ็ชร
9. นายเกรียงศักดิ์  อิ่มรัง
10. นางสาวเกวลี  ปรีชาจารย์
11. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
2. นางสาวกาญจนา  สาก้อน
3. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
4. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกบานเย็น
 
1. นางปาริฉัตร์  ปกคุ้ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายสุรชัย  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายภราดล  นามแสง
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฐกาญจน์  พรมจันทร์ตา
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
 
1. นายสุบิล  วงค์สอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงสริตา  รุ่งพิทยานนท์
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภรณ์  มหบุญพาชัย
 
1. นางเนตรดาว  คำวงศ์วาลย์
2. นางสาวพิรดา  ช่วงกรุด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ชีวะโต
2. นายรัฐพงษ์  สืบวงษา
3. นางสาวอุทัยวัลภ์  อินแนม
4. นางสาวเมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ
5. นางสาวโรสรินทร์  สุดสอาด
 
1. นางศิริวรรณ  กันศิริ
2. นางสาวชญาน์นันท์  เลิศอมรวัชร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงบงกช  โภธิ์ธิน
2. เด็กหญิงอัญจรี  อินประภักตร์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
2. นางสาวชลธิชา  ระฆัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นางสาวกศิมาพร  สมตน
3. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
4. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
5. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
6. เด็กหญิงญาณัจฉรา  กันทา
7. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
8. นางสาวพัชรวี   พิมพา
9. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
10. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
11. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
12. นายศาศวัต  อินทรเกษม
13. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
14. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
15. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
4. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
5. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
6. นางสาวพัชรวี  พิมพา
7. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
8. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
9. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
10. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
11. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชัชติยา  แช่มช้อย
2. นางสาวพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
3. นายพีรพัฒน์  เกิดสุข
4. นายศิริภูมิ  ศิริเจริญ
5. นายอิทธิพัทธ์  เกิดศรี
6. นายเพชรภูมิ  รุ่งนภาวิเชฐ
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกานต์นิธิ  ปรัชธันยาพร
2. นายกิติศักดิ์  วารีนิล
3. นายคีรภัทร  รัตนะ
4. นายคีรีรัฐ  แจ่มหม้อ
5. นายจารุพงษ์  เจริญศิลป์
6. นางสาวชญานี  ประชาสรรเจริญ
7. เด็กหญิงชัชรินทร์  คำฟู
8. นางสาวณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
9. นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
10. นายณัฐวุฒิ  คำสุทธิ์
11. นายณัฐสิทธิ  จันโทสถ
12. นางสาวณิชากร  ช่างย้อม
13. นายนคพณ  แสงคำ
14. นายนนทกร  สอนมี
15. นางสาวนัฐณิชา  หงษ์ยนต์
16. นางสาวนันทิตา  แสงสว่าง
17. เด็กหญิงนันธิวา  ศรีสวัสดิ์
18. นายประภัธพงศ์  ทาลายา
19. นายพชร  รัมวุฒิ
20. เด็กหญิงพรนภา  ปิ่นชัยมูล
21. นายพัฒนเทพ  บัวบานศรี
22. นางสาวพุทธรักษา  มโนมัย
23. นางสาวรัชนก  สอนตน
24. เด็กชายวรินทร  หมวกยอด
25. นางสาววริศา  วันชัย
26. เด็กชายวิชญ์บดินทร์  พุทธรักษา
27. นางสาววิสรา  อุรุวรรณ
28. เด็กหญิงวีระยา  ปั้นปรือ
29. นายศุกกิตติ์  สิงห์พยา
30. นายสมพร  มากสาคร
31. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีรักษ์วงษ์
32. เด็กชายอรรถพล  หุ่นสุวรรณ์
33. นางสาวอาทิตยา  พวงสมบัติ
34. นางสาวอุมารินทร์  มัญชุวงศ์
35. นางสาวอุมาลี  มัญชุวงศ์
36. เด็กหญิงอโณมา  มีพร้อม
37. เด็กหญิงเขมริศา  เชียรไทย
38. นายเมธัส  คำบรรลือ
39. เด็กหญิงแพรพรรณ  พิริยะจารุกุล
40. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทร์ลอย
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
5. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
6. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ตั้งเขตการ
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  แสงสังข์
2. นางสาวจิตติมา  วงษ์เอี๊ยด
3. นางสาวชนิกานต์  ประเสริฐศรี
4. นายธนกร  อบเชย
5. นางสาวพีรญา  ประวิตราวงศ์
6. นายภูมิ  สุขจันทร์ตรี
7. นางสาวมัณฑนา  แสงท้าว
8. นางสาวลักษิกากร  สุรอด
9. นายสุภีมพัศ  พูลทวี
10. นายโสภณวิชญ์  เพชรรัตน์
 
1. นางเกศิณี  บึงมุม
2. นางศิริวรรณ  กันศิริ
3. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิชัยยุทธ์  บริสุทธิ์บงกช
2. นายสกรรจ์  กมุทชาติ
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โพเเก้ว
2. เด็กชายฐนกรณ์  กลิ่นกุหลาบ
3. เด็กชายโชคภิพัฒน์   สุรินปา
 
1. นายอนิรุทธ์  เอี่ยมชัย
2. นางสาววิลาวัลย์  วันนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายคุณากร  คำเรือง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีกันชัย
3. นายวรัญชัย  ไชยมงคล
 
1. นายมณฑล  คำวังจันทร์
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวลักษณา  สุริยะ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  ปินตา
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ดวงเนตรงาม
2. นายภาณุกฤษณ์  ทองออน
 
1. นายณัฐพงศ์  โพธิวงค์
2. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีวงษ์แผน
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักพร้า
2. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
3. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
4. นางสาวปรารถนา  สำราญ
5. นายรัชชานนท์  บัวพรม
6. นางสาววนิดา  แสนหล้า
7. นางสาววิไลลักษณ์  เศษโถ
8. นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน
9. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวขวัญลดา  ศรีเดช
2. นางสาวพรทิพย์  ปานปิ่น
3. นางสาวพิชญาภรณ์  เทียนสันต์
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางนุชนาท  สิงหา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกรัณฑา  คำแจง
2. นางสาวกุมาริกา  บัณฑิตย์
3. นางสาวกุลณัฐ   วงศ์พูลทรัพย์
4. นางสาวจันทร์ทรา  ชำรวย
5. นางสาวฉันชนก  แย้มปั้น
6. นางสาวนพรัตน์  สุดตานา
7. นางสาวนิตยา  บัวนอก
8. นางสาวนิธิชญา  รูปพรม
9. นางสาวพิชญา  อินตาโสภี
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ถาวรสุข
11. นายพีรพัฒน์  เงินเมือง
12. นางสาวภริตา  เจริญพร
13. นางสาวรักษ์ศิกา  เถอะจา
14. นางสาววรัชยา  ศรีจันทร์
15. นางสาววิภาวรรณ   เกษมะณี
16. นางสาววิรัลยุพา  น้อยนาช
17. นายศุภวิชญ์  ธีระบุตร
18. นางสาวสุธิตา  มาน้อย
19. นางสาวสุพิชญา  ธรรมฉมัย
20. นางสาวอุมาพร  ทองถนอม
 
1. นางสุทิน  แสงแก้ว
2. นางสาววราภรณ์  ถาวร
3. นายภิธาร  คำสีทา
4. นางเพชรรุ้ง  ทองอิ่ม
5. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  จำปางาม
2. นายพิฆเนศ  เภาศรี
 
1. นางอารี  พินิจชัย
2. นางสาวสุดาพร  เจนจบ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวต้นกล้า  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวสุพรรณี  สุขรัตน์
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นายศุภชัย  แก้วขาว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัลยาวรรณ  เพชรดี
2. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
3. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
4. นายประภาวัฒน์  คงหัต
5. นางสาวพลอยทิพย์  คงขำ
6. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. นางสาวสุชานัน  ละพิมาย
8. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
9. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
10. นางสาวสุวลักษณ์  มโนมัย
11. นางสาวอริศรา  แต่งตัว
 
1. นายผจญ  จันธิดา
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  บำเรอ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียนแก้ว
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
2. นางจำปา  ทับกรุง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  บุญทาทิพย์
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนภัสรพี  อินทรองพล
 
1. นางสาวเดือนฉาย  ล้อมเขตร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงศิขริน  อินทะรน
2. เด็กหญิงหมวย  คำอ้าย
3. เด็กหญิงอรนาฏ  ปะนันชัย
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
2. นางสาวทิฆัมพร  ต๊ะเสี้ยว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายนครินทร์   แสนศรี
2. นายพีระพงษ์  ศรีเที่ยง
3. นายอภิสิทธิ์  วงค์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายกนก  แสนใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภาณุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นางสาวูกรวรรณ  พิฆเนศวร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวทักษพร  ศรุตวงศ์
2. นายธรณ์ธันย์  ยะสุคำ
3. นายภูริวรรษ  จ่าโอฐ
 
1. นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ
2. นายชูศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชยพร  ทะนันชัย
2. นายณัฐพล  นิ่มงามศรี
3. นายนิติรัฐ  บุญทา
4. นายปริญญา  หวลอ่อน
5. นายภูวกร  อุโมงค์โน
6. นายวิทยา  เรือนอินทร์
7. นายวิธิสรรค์  สีนันต๊ะ
8. นายศตวรรษ  จันทร์ฟู
9. นางสาวสิริยากร  ใจลังกา
10. นางสาวหทัยชนก  ฟองศรี
11. นางสาวอรยา  เป็งญาวงษ์
12. นางสาวอารยา  สุโพ
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
3. นางสาววรางคณา  มณีจักร
4. นายสร้างสรรค์  ปันสะอาด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจิราพร  ชูชัยภูมิ
2. นางสาวมนัสนันท์  แซ่วะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกันตยา  ปัญญา
2. นายทรงพล  วงค์นันต๊ะ
3. นางสาวธารินี  ปันประสพ
4. นายนนทนันท์  คำพินิจ
5. นางสาวบัณฑิตา  ชินธะวรรณ
6. นายปวิตร  อันสะโก
7. นายภูริณัฐ  อุตมะโชค
8. นางสาวศลิษา  ยศสินศักดิ์
9. นายอดิศร  แก้วเล็ก
10. นางสาวเมลานี  ศิริชัย
 
1. นายระนอง  ส่องศรี
2. นายบุญชัย  กลิ่นอวล
3. นายศักดา  รัตนพงศ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกัปตัน  สะคำปัน
2. เด็กชายธนพัฒน์  พัวศิริ
3. เด็กชายสาริน  ยองสุวรรณ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนกฤต  เมืองสุวรรณ
2. นายธนเกียรติ  จุ่มจันทร์
3. นายนัทธ์ชนัน  ราชศักดิ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  อุดตึง
2. เด็กชายรณกร  ญาณะเจริญ
3. เด็กชายอลงกรณ์  วงค์กัญญา
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
2. นายรามฤทธิ์  สุดใจ
3. นายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธีรพิชญ์  จันทร์ดี
2. เด็กชายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ
3. เด็กชายศราวิน  ชัยวังซ้าย
 
1. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกฤษณพงค์  โวหาร
2. นายชาญณรงค์  โอดแก้ว
3. นายศุภฤกษ์  ย้ายบุญธรรม
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  พุดทะสี
2. เด็กชายศุภโชค  เทพมาลัย
3. เด็กหญิงแสงหอม  หมายคำ
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นายทันฤทธิ์   อินทรีย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกัมพล  ปิณวรรณา
2. นางสาวปะการัง  จันทร์ดาพรหม
3. นางสาวพรพิมล  ชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  ญาณโรจน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพกา  ประชามิ่ง
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา   กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายพชรภูมิ   สมารังคสุต
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   บุญตาแสง
 
1. นางจารุวรรณ  จงทอง
2. นางถนัดศรี   ทัดเที่ยง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติกาล  จันทาพูน
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวจุฑาเกศ  เรืองอาจ
2. นางสาวชลิดา   ปัญญาบุญ
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกรรวี  คำแดง
2. นายภูมินทร์  จันทเลิศ
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นางสุนีย์  ยามี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายภาคิน  ศิวธรรมรัตน์
2. นางสาววรกนก  พานิชโปรยโสภา
3. นางสาวเปมิกา  พลชัย
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกัญญาวีร์  สมเจตริน
2. นางสาววรรณวิษา  สงวน
3. นางสาวอรสา  มูลจัด
 
1. นางสาวสายชล  สุขโข
2. นางสมพิศ  ภู่เพ็ชร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายคีรพัชร   จรัสศรี
2. นางสาวจิริญญา  สุวรรณอินทร์
3. นายนวมินทร์  จันจีน
4. นางสาววรดา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวสิรภัทร   อินทวงค์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกรดา  ศิริรัตน์
2. นางสาวกันต์ธิดา  ศิลา
3. นางสาวกันยารัตน์  สมบัติทองใบ
4. เด็กชายกิตติธร  บุญแท้
5. นางสาวกุลชา  อินทุกูล
6. นายคฑาวุธ  ขำทอง
7. นายคณิศร  เพชรี
8. เด็กชายคมกริช  ด้วงทา
9. เด็กหญิงจิตราวดี  จุลละนันท์
10. นายฐาปกรณ์  บุญอ่ำ
11. นางสาวฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
12. นายณัฐชัย  คำมี
13. เด็กชายธนบดี  สิทธิศร
14. เด็กหญิงธิญาดา  สนศิริ
15. เด็กหญิงนันทิพร  บริจาค
16. นางสาวปัญญากุญ  สุขโชติ
17. เด็กหญิงปิยะนุช  สว่างเมฆ
18. นางสาวพรพชร  อินไชยเทพ
19. เด็กหญิงพัชรพร  โคตรเพชร
20. นางสาวพาขวัญ  รอดสิน
21. นางสาวพิชยา  รอดเมือง
22. นายพีระพล  สิงห์ลอ
23. นางสาวภัชชรัตน์  สำราญศิริกุล
24. นายภูธเนศ  นาคสวาท
25. เด็กหญิงรัตติกาล  จุลศิลป์
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
27. เด็กหญิงรุ่งนภา  ข้ามแปด
28. นางสาววิภาดา  นาคธรรมชาติ
29. นางสาววิภารัตนศิริ  เกตุปาน
30. นางสาวศจีรัตน์  ย่อมแอ่น
31. นางสาวศุภรดา  จันทรา
32. เด็กหญิงสนิฐา  คชนิล
33. นายสรศักดิ์  อ้นอินทร์
34. นางสาวสุภัสสรา  หมื่นส่ง
35. นายอนุพงษ์  มีแสง
36. นางสาวอภิชญา  ไพสิฐสุวรรณ
37. นางสาวอมรภัค  กลิ่นแข
38. นายอรรถชัย  ยิ้มคง
39. นางสาวเฌอเอม  ขวัญเงิน
40. นายโชคจุฑานันท์  ดิฐษาทวีพร
 
1. นายเสน่ห์  เทศนา
2. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
3. นางสาวสุจิตรา  ทรัพย์พึ่ง
4. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
5. นางสาวพิญาภรณ์  บำรุงดี
6. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  ม่วงยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐชนัน  กรุณี
3. เด็กหญิงณัฐนิสา  มีจอ
4. เด็กหญิงธัญญ์นรี  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงพฤกษา  บ่องเขาย้อย
6. เด็กหญิงพิญญาเนศวร์  อั้งสุวรรณ
7. เด็กหญิงสุชาดา  โชติรัตน์
8. เด็กหญิงสุทิวัน  พรมสุข
9. เด็กหญิงเทพศิรินทร์  บางหลวง
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์รักษา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บัวอำไพ
3. เด็กชายธีรพัฒน์  กลิ่นแจ่ม
4. เด็กชายปรวัตร  สุขทวี
5. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ทับคล้าย
6. เด็กชายราเชน  เอี่ยมบริสุทธิ์
7. เด็กชายวุฒธิชัย  นุ่มน้อย
8. เด็กหญิงอรไพลิน  แป้นเมือง
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
3. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชินกฤต  โตพันปี
2. นายศุภวิชญ์  แก้วรุ่งเรือง
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ป่าทอง
2. เด็กหญิงสาธิตา  เพิ่มพิพัฒน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เป้าพะเนา
2. เด็กหญิงณฤทธิ์สรา  ฤทธิรอน
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายพลณัฐธนา  โมรา
2. เด็กชายอัมเทวา  แสนบุญเรือง
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. นายทินภัทร  สืบพันธ์
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตื้อปั้น
2. เด็กหญิงมณธวรรณ  อาภัย
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  แสนบุญเรือง
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางสาวเบญจวรรณ  แหวนนิล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายฉัตรดนัย  ชัยปัญหา
2. นางสาวอริญชยา  แพ่งสมบูรณ์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณปวร  ทองสั้น
2. เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งจินตวิวัฒน์
3. เด็กชายทินภัทร  โตศรี
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางเบญญาภา  สอนสุภาพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ไทยสงค์
2. เด็กหญิงดรุณี  แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงธันยาพร  คุ้มโภคา
4. เด็กหญิงพรนภา  ผิวพรม
5. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีภูธร
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมลา
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงพุชนา  หงษา
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์  โตพงษ์
 
1. นางอิงอร  นะมะหุต
2. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. นางสาวปิยธิดา  แก้วมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงจิตนภา  ทัตพงศ์สกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ประโยงค์รักษ์
 
1. นายรักเกียรติ  แซ่เจียง
2. MissLiu  Jing
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  รังทะษี
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นิติกิจไพบูลย์
3. เด็กชายวงศ์วรัณ  พัวธนาโชคชัย
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปานา
2. เด็กหญิงจรรยา  ผาสุข
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงงาม
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวสุวรรณนา  มีเดช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายพงษ์ศักดิ์  คำจีน
 
1. นางนิดดา  จันทร์ตรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ภิรมศรี
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  พันธ์สมโรง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวคง
4. เด็กหญิงปวีณา  ดีพูล
5. เด็กหญิงปัณทิตา  เอี่ยมมั่ง
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคอินทร์
7. เด็กหญิงสุกานดา  สุทธิศรี
8. เด็กหญิงสุชาดา  เสนารักษ์
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
2. นางสาวมณีวรรณ  เตชะกฤตวีโรดม
3. นายอานนท์  แซ่เตียว
4. นางชนม์ณกานต์  อิ่มทรัพย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอยู่
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร   เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  คำทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงดาววรรณ  ทาศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัส  สิริเมธีตระกูล
6. เด็กหญิงศรัญญ่า  คำแก้ว
7. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
8. เด็กหญิงอัญชุลีพร  เชื้อเมืองพาน
9. เด็กหญิงเพียงวรินทร์  แซ่มู่
10. เด็กหญิงไทซิ่ง  จันทร์วงค์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางปรียาภรณ์  ศรีนันตา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายวัจกรณ์  โมกขศักดิ์
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายกอบโชค  หมุดกาศ
2. นายชาญชล  ตาสาย
3. นายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ชัยชนะ
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  ไชยมาลา
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวธัญวรรณ  จันทร์บุรี
2. นางสาวนันธิพร  จะแต๊ะ
3. นางสาวนีรชา  ฝนบริบูรณ์
4. นางสาวราเชล  วรกาย
5. นางสาวเพชรชฎารัตน์  โก่งพอ
 
1. นางสาคร  ผลอินทร์
2. นางสาวกฤตพร  ตาอินต๊ะ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  เยียะเปียง
2. นายสุรกรานต์  ศรีทา
3. นางสาวอารียา  กาเหล็ก
 
1. นายอุดมทรัพย์  อุษา
2. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจารุพร  อ้ายจาย
2. นางสาวจิรัฐติกาล  แปงอ้าย
3. นางสาววิชชุลดา  ไชยลังกา
 
1. นางสาวภาพิมน  สุดงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  ใบสุขันธ์
2. นางสาวคนธนันท์  คำกัมพล
3. นายจารุกันเชียร์  ชัยแดง
4. นางสาวชญาณิศา  จันทร์รอด
5. นางสาวชนม์นิภา  มูลมา
6. นางสาวชลญา  กาบมาลา
7. นายชาญชล  สุภา
8. นายชูวงศ์  กันทวีชัย
9. นางสาวณัฎฐณิชา  ทำรงยุทธ
10. นายธนภูมิ  ศิลปกรธรรม
11. นางสาวธนัชพร  จันตาใหม่
12. นางสาวธัญวรัตม์  คิดเลิศล้ำ
13. นางสาวธิตินันท์  คำฝาย
14. นางสาวธิรดา  คุปภาภิวัฒน์
15. นายนภสิทธิ์  ลือชา
16. นายนิธิวัฒน์  นันตา
17. นางสาวนิรดา  พิเชฐกุลบดี
18. นายปัณณธร  เดชฤาษี
19. นางสาวปิยะธิดา  ฟองนวล
20. นายพงศธร  อาจหาญ
21. นางสาวพรณภัส  คำแก้ว
22. นางสาวพรทิวา  ไชยวงค์
23. นางสาวพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
24. นางสาวพัชรพร  บุญทาโต๊ะ
25. นางสาวพาสุข  ชดช้อย
26. นางสาวพิมพ์ณภัทร  คำมี
27. นางสาวภิรมย์พร  อินเงิน
28. นายมณฑล  พุทธราช
29. นายยศกร  เรืองชัยเจริญ
30. นายราเชนทร์  อินถา
31. นางสาววาสนา  สุวรรณศรี
32. นายวิธวิทย์  ศรีพิกุลพันธ์
33. นายวิธวินท์  ศรีพิกุลพันธ์
34. นางสาววิมพ์วิภา  ระดม
35. นางสาวศิริลักษณ์  ชาวทะเล
36. นางสาวสุกัญญา  วงศ์สกุลภักดี
37. นายอาณาจักร  จันทวี
38. นายอิสรภาพ  สุวรรณ
39. นางสาวฮิวซี  ตั่ง
40. นางสาวเบธานี  ยาคำ
 
1. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
2. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
3. นางคีตกานต์  โยธามาศ
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายพัทธนันท์  ขันสำโรง
 
1. นางสาวสิริญา  ศรีษะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายณฐนนท  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงศักยพร  เบเหมี่ยทู
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงคำ
 
1. นายสุธิพงษ์   ใจแก้ว
2. นางสาวนาถยา  อุตมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชนม์ณภัทร  หลวงหาญ
2. นางสาวนัฐกาญจน์  พรหมมินทร์
3. นางสาวเมธาวี  หลี่จา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
2. นางนาฎอนงค์  จันทร์ฉาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณปาภัช  กันธิยะ
2. นางสาวณัฐชยา  หมายมั่น
3. นายสิทธิโชค  หลักแก้ว
4. นางสาวสุวภัทร  สันหมุด
5. นายอัครวิชช์  เตจ๊ะวันดี
 
1. นางพิมพกาพร  สายสุดใจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัชชา  คุ้มชาติ
2. นางสาวมาลี  วุยชีกู่
 
1. นายชีวัน  สันธิ
2. นายนิติพงษ์  สกุณา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มณีรัตน์
2. เด็กชายนพณัฐ  ก้างออนตา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงขรชัยรัตน์
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา
2. เด็กชายมิ่งขวัญ  ทิพย์ทอง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณิชา  สยุมพร
 
1. นางพรพิสุทธิ์  แสงคำธนาศิริ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวปภาดา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวเกศสุดา  มุขพรม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  แหยมนาค
2. นายภัทรภณ  บุญปาล
3. นางสาววริศรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม
2. นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณิชพร  ศรีโมรา
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนันท์  อินแตง
2. นางสาวปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
3. นางสาวพรลภัส  จันทร์วิไลนคร
4. นางสาวมินทร์ทราภรณ์  สกุลวริศรา
5. นางสาวสิตาพร  ใบบัว
6. นางสาวอุริสยาภรณ์  สายตรง
7. นางสาวเจตสุภา  พรหมศรี
8. นางสาวเมธาพร  วัตถาภรณ์ศิริ
 
1. นางรุ่งเดือน  ศิริมิลินทร์
2. นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท
3. นายจิตติ  ทองจิตติ
4. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชรินรัตน์  เทศโป๋
2. นางสาวณัฎฐ์นรีย์  เม่นวังแดง
3. นายดนัย  สังข์หรณ์
4. นางสาวดาราณี  เฮงทรัพย์
5. นางสาวดิษฎี  แสงแก้ว
6. นางสาวมาริสา  หอมหวาน
7. นายรณภรณ์  เนตรดี
8. นางสาววรุณยุพา  แสงแก้ว
9. นายวีระภัทร  กลิ่นสอน
10. นายสมศักดิ์  เสือคง
 
1. นางรัศมี   ธรรมวงศ์
2. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์   แสงศรี
2. นางสาวชื่นกมล  อินทร์พิทักษ์
3. นางสาวธัญวีร์  มั่นทอง
 
1. นายอาวรณ์   คล้ายเนียม
2. นางสาววรรณวิมล   ไกราม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กันยามา
 
1. นางวิไลวรรณ  สารัด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แกว่นเขตรวิทย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก่งเขตวิทย์
3. นางสาวนริสรา  ยอดวิถี
4. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
5. เด็กหญิงนาตาชา  พัดสาริกรณ์
6. เด็กชายภานุพงษ์  จุ้ยดอนกลอย
7. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
8. เด็กชายวรภพ  มุทิตา
9. เด็กชายศิกวัส  นาคสูตร
10. เด็กชายศิกวิส  นาคสูตร
11. นางสาวศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
12. เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี
13. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
14. เด็กชายอัษฎา   วันดี
15. เด็กหญิงอาธิติญา  กุลประดิษฐ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
3. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
4. นางสาวเครือมาศ  ชาติมนตรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เศรษฐเสถียร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนนิกรณ์
4. เด็กชายทศพล  วรรณภักตร์
5. เด็กหญิงทอตะวัน  วิระพฤกษ์
6. เด็กชายทินภัทร  กลั่นกสิกรณ์
7. เด็กหญิงนภาวรรณ  ท้าวอาจ
8. เด็กหญิงพรวิจิตร  ฤาชัย
9. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหล่าเขตรกิจ
10. เด็กชายศุภกิตติ์  วิเศษศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นางสาวเครือมาศ  ชาติมนตรี
3. นางสาวศศิวิมล  กลายสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกริชกร  โฉมงาม
2. นางสาวพรธิดา  ใจหมั้น
3. นางสาวพิทยารัตน์  ลุขมาตย์
 
1. นางวรัญญา  เครือวรรณ
2. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนัฐนิชา  เจ้าภักดี
2. นางสาวปรียานุช  แอบอุ่น
3. นางสาวรัตติการณ์  พวงมาลัย
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นายสิทธิพล   วงค์คำ
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ตับไหว
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองสี
3. นางสาวชลธิชา  มณีวงศ์
4. นางสาวฐิติวรดา  รู้เจน
5. เด็กหญิงเกวลีน  โกเมฆ
 
1. นางทับทิม  พิทักษ์เขตขัณฑ์
2. นางกาญจนา  ขอน้อย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กชายธนดล  พรมทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกชมนภรณ๋์  ชุ่มยิ้ม
2. นายชญานนท์  พงศ์พีรภาส
 
1. นางชุติมา  แก้วหล้า
2. นายปวีณต์วิชา  พานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายวัชรพงษ์  วงศ์กรด
 
1. นายนิรุตติ์  อินมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายจิระวัฒน์  โพธิรัง
 
1. นางสาวเทียมจิต  ประทุมวัลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เจี๊ยะทา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แขกเมือง
 
1. นายอาคม  อินต๊ะพันธ์
2. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  แก้วม่วง
2. เด็กชายพงศธร  สารยศ
3. เด็กชายพณากร  ชัยวิชิตชลกุล
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  กันศร
 
1. นางกาญจนา  เสนนันตา
2. นายนพวิศว์  พลทิพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายรัชฎา  ทาชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  เดชะ
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายฌานวัฒน์  ธรรมสอน
2. นายฐิติศักดิ์  สายแก้ว
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายภูวรินทร์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายวรท  เรศมณเฑียร
3. เด็กชายเสกข์ศิลป์  อินทะยศ
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ทองหลาม
2. เด็กชายณรงค์ชัย  พลเสนา
3. เด็กชายนาถวัฒน์  คำดี
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวอรอุมา  สิงห์คำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองพูน
3. เด็กหญิงพัชรี  พิศสกุณา
 
1. นางณัฐกานต์  ติยะสัญ
2. นางพรลภัส  ทองชุบ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลนัทธ์  สุขเสือ
2. นางสาวปิญาดา  วัดตูม
3. นางสาววิศัลย์ศยา  แจ้งสุข
 
1. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
2. นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกีรติกา  บุญจันทร์
2. นางสาวปรีด์เปรม  อภิรักษชัยกูร
3. นายปารินทร์  คงอินทร์
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธรรศ  ธารทองวงศ์
2. เด็กชายธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย
3. เด็กหญิงสุวรัญชา  ภู่จำรูญ
 
1. นายเชาว์  ภู่จำรูญ
2. นายธรธร  เพ็งผจญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ
2. นางสาวกวินทิพย์  คมขำ
3. เด็กหญิงกานต์สินี  สายยวง
4. นางสาวจิณณพัต  ดั่นเจริญ
5. เด็กหญิงญาดา   บัวเทศ
6. นางสาวณิชา  ด่านสกุลเจริญ
7. เด็กหญิงนภสร  แจ่มฟ้า
8. เด็กหญิงภูตาวัน  วงษ์หงษ์
9. เด็กหญิงวิมลิน  ปั้นนาค
10. เด็กหญิงวิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
3. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิรชา  หงษ์ยิ้ม
2. เด็กหญิงบุุณยาพร  มกรธวัช
 
1. นางสุวรรณา  ภมรพิบูลย์
2. นายนครชัย  บุญเป็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกานต์ชนก  ปานทรัพย์
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายฉัตริน    เอี่ยมสงคราม
 
1. นางนงลักษณ์    แพงเรือน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงหนองลาน
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นายภาณุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณ พิมพ์ชนก  แย้มวงษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกัญญาพัชร  สะสอง
2. นางสาวกัลยรัตน์  สาทเริก
3. นายฌานล  สมสุพรรณ
4. นางสาวพิมพ์อร  กิติกร
5. นางสาวอานาอลิซเบส  ทอสเเตนสัน
 
1. นางสาวกอเเก้ว  ทวิชศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายปรินทร์  แก้วมา
2. นายอ๊อด  ฟ้ากิ่ง
 
1. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา
2. นางสาวสุขพัชรา  จันทร์บุญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายธนทฤษ์  ศรรุ่ง
2. นายธัชพล  สิทธิ
3. นายเนติพงษ์  สิทธิวงษา
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นายอิสระ  วีระน้อย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชัยมงคล  จันเป็ง
2. นายรัฐสภา  สารกาญจน์
3. นายเจษฎา  ขันกา
 
1. นายมงคล  แดงฟู
2. นายสัจจะ  รุณวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายพงศ์เทพ  อุปละ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวภาวิณีย์  วิริยะวงษ์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกุลนาถ  โกสิน
2. เด็กหญิงชีวา  อินกัน
3. เด็กหญิงพรพนา  ปะระมะ
 
1. นางวิจิตรา   วรรณมาลิกพันธ์
2. นายวิทยา   ปันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายฉัตรชัย  เทียมแสน
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
2. นางสาวฐิติวรดา  โคตสุภา
3. นางสาวณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
4. นางสาวณัฐริกา  จินสกุลแก้ว
5. นางสาวณัฐวรา  ธนานุศักดิ์
6. นางสาวธัญญารัตน์  พะพู่
7. นางสาวธิชารัตน์  สมบูรณ์
8. นางสาวนราภรณ์  พริ้งเพลิด
9. นางสาวปราณวรา  เวียงหก
10. นางสาวพัชรี  จองแค
11. นางสาวพิชญาภรณ์  สุวรรณกาศ
12. นางสาวภัททิยา  เป๊กทอง
13. นางสาววิภาวี  ชัยนนถี
14. นางสาวศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
15. นางสาวสุภาวดี  ฟูธรรม
16. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายศุภกฤษ  ไพรภาอุดม
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมเชย
4. นายนนทพัฒน์  ถานะวุฒิพงศ์
5. นายตะวัน  ต่อมดวงแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายจิรกิตติ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวธิษรัศม์  บุตรชา
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
2. นางสาวอภิรดี  กองบุญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิภรณ์  สวนผล
2. นางสาวณฐพร  ธรรมชาติอารี
3. นายณัฐดนัย  จันทร์เขียว
4. นางสาวณัฐธิดา  เชียงดี
5. นางสาววิชุดา  บรรลือ
 
1. นางกาญจนา  บัวคำ
2. นางสาวนิลดา  กันกา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แดนสลัด
2. นางสาวพิมพ์ผกา  แข็งแข
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ชุมภูสาย
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรวัฒน์  สารสร้อย
2. เด็กชายศิวกร  รักเสน
3. เด็กชายอัครพนธ์  ผาบสละ
 
1. นายศุภฉันท์  ธนะปัด
2. นางสาวมยุรา  มะราช
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  โพธิขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แก้วจุฬา
2. เด็กชายธนพล  กัลยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  หอมสิงห์ทอง
 
1. นางจีรพร  เกษาอาจ
2. นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวกรวลัย  แสงท้าว
2. นายสายฟ้า  แสงท้าว
 
1. นายปราโมท  นึกหมาย
2. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาริตะ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ธะนะแก้ว
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทวีชัย  ล้อสินคำ
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายประวีร์  นิคมวัน
 
1. นายธาดาพงศ์  โพธิ์น้ำคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวภัทรธิดา    คำแพ
 
1. นายจีระศักดิ์    อินทรักษา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายพอดี  พู่เจริญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อรพินปฏิพัทธิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุสิตา   แสงเดือน
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายณังพงค์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ใจดวง
2. เด็กหญิงรุ่งธิดา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงษ์สุข
4. เด็กชายอนาวิล  ทองดอนกลิ้ง
5. เด็กชายอภิชาติ  สายบุญจันทร์
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ขอนทอง
2. เด็กหญิงกัญญานุช  โยมา
3. เด็กหญิงกันยาวี   เพ็ชรมี
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  พรมรอด
5. เด็กชายจิรายุส  วีระพันธ์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำจันทร์
7. เด็กหญิงชนาพร  เป้แพน
8. เด็กหญิงชลธิชา  มาพร้อม
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำลา
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดสันเทียะ
11. นางสาวทอฝัน  แท่งทอง
12. นางสาวทักษิณา  เจือจันทร์
13. เด็กหญิงทัตพิชา  วานิ่ม
14. นายธนวัฒน์   พักดี
15. เด็กชายธนายุต  หาดอน
16. เด็กชายธีร์ธวัช  แท่งทอง
17. เด็กชายนครรัตน์  แสงมะณี
18. นายนพเก้า  ชาวเพชร
19. เด็กชายนราธาร  ภิรมย์กิจ
20. เด็กหญิงนิดานุช  ตุ่มทรัพย์
21. เด็กหญิงนิรดา  เที่ยงทิศ
22. เด็กชายปริญญา  แก่นทอง
23. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงมณี
24. นายวรพงษ์  บุญมา
25. เด็กหญิงวรพรรณ  พัดแสง
26. นางสาววรรณญา  เกตุสุวรรณ์
27. นางสาววรรณภา  เกตุสุวรรณ์
28. นายวาทิต  ขันธลักษณา
29. เด็กหญิงศศิพร  อ่อนจันทร์
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สัมพันธ์
31. นายศิริสิทธิ์  สังครุธ
32. เด็กชายอดินันท์   พันธ์โคตร
33. เด็กหญิงอภิญญา  ชัยเอี่ยม
34. เด็กหญิงอภิฤดี  กันสุข
35. นางสาวอรจิรา  ธูปหอม
36. นางสาวอรวรา  ธูปหอม
37. นางสาวอวิกา  สินาคม
38. เด็กหญิงอสมา  ชูแหวน
39. นางสาวอารีรัตน์  บุญเจริญ
40. นายีวีรยุทธ  สุขโข
 
1. นางเตือนใจ   คล้ายแก้ว
2. นายประจวบ  ชูจิตร
3. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
4. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
5. นายนฤพงศ์  อยู่แก้ว
6. นายณัฐพงศ์  วงษ์นุช
7. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
8. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกิตติภูมิ  เรือนสอน
2. นายธนดล  ชมภูจันทร์
3. นางสาวนภัส  อมรพิชญ์
 
1. นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวสมหญิง  ฟองมัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คตชาคร
 
1. นางสุภาพร  หมั่นการ
2. นางนภาพร  สิทธา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐภิชา  สดมภ์วัฒน
2. เด็กหญิงพัชริญา  ดวงฟู
3. เด็กหญิงรติรัตน์  ภควิวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
2. นางจิราภา  สุวรรณวัจณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกันตพิชญ์  มีธรรม
2. นายธิติพัฒน์  สอนแปง
3. นางสาวพัดชา  เส็งพานิช
 
1. นายศิวดล  กุลฤทธิกร
2. นางสาวคณฑรี  สุทธนี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  ตุ้ยสืบ
2. นางสาวพิมพกานต์  สาปคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวอาภาพรรณ  อวดห้าว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   แก้วสีงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายวรัญญู  ก๋าเครือ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวธนาภรณ์  แปงแก้ว
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวญาณัชชา   โยงยศ
2. นางสาวณัฐณิชา   มูลใจทราย
3. นางสาวนฏษมน   คมวงศ์วิวัฒน์
4. นางสาวนภัสกร   สุธีภัทรลาวัลย์
5. นางสาวพรธนา   จนาศักดิ์
6. นางสาวภัทริน    ดีสม
 
1. นางจุฬารัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางกุลรัศมิ์  เลิศหิรัญปริยกร
3. นางณปภัช  ช่างสกล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ญดา  โชติระวีวรฤทธิ์
 
1. นางสุจิตรา  พัชรดำรงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพงศ์พล  พิริยะ
 
1. นางสาวปาริฉัตร   วงค์สม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวรา  พลอยเจิมศรี
2. นางสาวนิภาพร  กันทะวัง
3. นางสาวบุษบา  แสนเทพ
4. นางสาวปาณิศา  กันทวัง
5. นายพิภู  สุขดี
 
1. นายบุญรักษ์  มูลแก้ว
2. นางสาวภัทรวีร์  อวดมูล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายภควัต  ตันจันกูล
2. นายสุวิจักขณ์  เมืองแมะ
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
2. นายสานิตย์  เตชะสาย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ศรีวิชัย
3. เด็กชายอนุศิษฏ์  บุญทศ
 
1. นายสาคร  ตันจันทร์
2. นายปรัชญา  หลักฐาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวรสริน  กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายคมสันต์  ดาทา
2. นายชัยณรงค์  ชื่นบาน
3. นายธนกร  รื่นนุสาน
4. นายภาเจริญ  แพนไธสงค์
5. นายศุภมินทร์  โตโทน
6. นายเดชฤชัย  จันทร์ต้น
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวฐิตินันท์  ธรรมสอน
2. นางสาวสาวิณีย์  จานตาดี
3. นางสาวอารียา  ศรีกระบุตร
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
2. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายครรชิต  บุญมาสาย
2. นางสาวสุรวดี  ทองปาน
3. นางสาวเครือฟ้า  กันยนต์
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงฐานัชฌา  อิ่มพึ่ง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  แย่งใจรัก
4. เด็กชายฟ้าอัมรินทร์  ฟักทอง
5. เด็กชายวาคิม  เขตคาม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงอ่วม
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  สาดอ่ำ
3. นายณัฐวุฒิ  แช่มขำ
4. นางสาวน้ำฝน  จาดศรี
5. นางสาวรุจาภา  กันเกตุ
6. นางสาวลลิดา  หมีนิ่ม
 
1. นางธิติมา  วุุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางนันทิยา  ศุภราชโยธิน
3. นายสุชาติ  สาดอ่ำ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายกิตติธร  อุ่นเจริญ
2. นายก้องภพ  เหมกุล
3. นายคมสันต์  ขาเลศักดิ์
4. นายปรีชากร  เรือนคำจันทร์
5. นายพยนต์  พฤกษ์พัฒนรักษ์
6. นายสตางค์  วงค์วิชัย
7. นายสินธร  ฤทธิวงค์
8. นายสุเมธ  ธิจินะ
9. นายอนุสรณ์  บุญยงค์
10. นายอาฉ่าย  หมือแล
 
1. นายเสน่ห์  สุธรรม
2. นายดวงแก้ว  ดวงตะวัน
3. นายชัยชนะ  มงคลคลี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงพัขรี  ประทุมสูตร์
2. เด็กหญิงรุ่งไพรลิน  บุญเลิศ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  นิระทุศ
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงประภารัตน์  พอใจ
2. เด็กชายภาคิน  เชื้อหมอ
 
1. นางสาวนิธิกานต์  ปัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เป็งเรือน
2. เด็กชายทรงพล  เกษนาวา
3. เด็กชายทัชชานนท์  ดวงภู
4. เด็กชายสวิตต์  แปงเรือน
5. เด็กชายไพรพนา  มาใจ
 
1. นายพิทักษ์  ไชยสถาน
2. พระสมคิด  จิตฺตสํวโร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  จันทร์ศิลป์
2. นายชัยวัฒน์  ขำค้า
3. นายธนพนธ์  ปลื้มจิตร
4. นายธุวานนท์  ภาคกิจ
5. นายปฏิพัทธิ์  วิรัตน์พฤกษ์
6. นายภาณุวัฒน์  บุญมาทอง
7. นายภาณุวัตร  แก้วมาเมือง
8. นายวัชรพงษ์  ปัญโญกาศ
9. นายอนุพงศ์  อินทะจักร์
10. นายอนุพงศ์ชัย  คำแก่น
 
1. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
2. นายพีรศักดิ์  พรหมนิล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสมชาติ  ไพรวันผาสุก
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธนาเทพ  เอกกำแหง
2. นายธีรพันธ์  แสงดาวกลางไพร
3. นายมนตรี  วนาพาพบสุข
4. นายวิชัย  วนามงคลเลิศ
5. นายเดชา  อำรุงสายชล
6. นายโซคูล  วนานิเวศ
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นายสุดแดน  อุดมไพรสนธ์
3. นายสิทธิวัฒน์  ชีวสัมพันธ์กุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  วนาปกป้อง
2. เด็กชายธนา  ห้วยน้ำรื่นชื่นจิต
 
1. นายธนากร   โพธารินทร์
2. นางสาวชีพสุมน   ชัยแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นิรันดรวงศ์คีรี
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า   รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายไตรภูมิ   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายประจักษ์   คำเชื้อ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวชนธิชา  เน่าดง
2. นางสาวณัฐฐาพร  สุขตะกู
3. นายสุริยา  สวนปาน
 
1. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
2. นางเพลินพิศ  เยี่ยมบุรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวธัญญาเรศ  สมศักดิ์
 
1. นางพิชญา  งามสม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  ชูภักดิ์
2. นายนิตินัย  พรมชาติ
3. นายรัชชานนท์  คำชู
4. นางสาวศาตนันท์  เสนาพันธ์
5. นายสุวรรณ  จันตรี
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน
2. นางเพ็ญสิริ  แสฉิม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จิตนิยม
2. นางสาวณัฐฌา  เกิดศิริ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  บัวกล้า
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สอาด
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทิพกวีย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจนสาริกิจ
 
1. นางสาววัฒนา  วัฒนสุวกุล
2. นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสร้อย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เครืออ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายรณกฤต  สาแก้ว
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขุนณรงค์
2. นางสาวธิดา  ตาลาน
3. นายสดายุ  คณฑา
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์    บูเกอลิงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  บุญชุม
2. นายชนายุทธ  แสงแก้ว
3. นายธีรภัทร์  คำเมืองใช
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาววพรรณษา   คำวิจิตร
2. นางสาววรางคณา   ทากาศ
3. นางสาวสุทธิพร   อุทธิยา
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรวดี   วงศ์รุจิไพโรจน์
 
1. นางเสาวนีย์   อินทรพล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายชิณวัตร  กันมินทร์
2. เด็กชายณัฐกฤต   สุขนิล
3. เด็กชายธนากร  แสวงเจริญ
4. เด็กชายธีรภัทร  มีอุบล
5. เด็กชายนภัสกร  เสือเล็ก
6. เด็กชายนัตถพล  ประเชิญสุข
7. เด็กชายนันทพงษ์  กองยอด
8. เด็กชายนิธิกร  แตงอ่อน
9. เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์อุไร
10. เด็กชายสุขสันต์  บุญมา
 
1. นายวัชระ  จันทร์ทรา
2. นายนิรันด์  บรรเลงกลอง
3. นายภุชงค์  นพคุณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ม่วงช้าง
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปฎิภาณ  ภู่มณี
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไกรซิง
 
1. นางนิตยา  วงศ์กาไสย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวเขมอัปสร  นาคสุกดี
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกุณฑลี  ใจกลม
2. นางสาวพลอยไพริน  นิลพลอย
 
1. Mr.Makoto  Ikegami
2. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายอัครชัย  สุทธหลวง
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนภัสสสร  กันยะ
2. นางสาวพิมพ์นภา  ยังศิริ
 
1. นางสาวศรัญญา  ใจคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  เตชะนันท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกุลนาถ  กระสี
2. นางสาวณัชชา  หาญยุทธ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Seiya   Nagashima
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงมาริสา  มีบุญ
2. เด็กหญิงศุภิศรา  เทพอินทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
2. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นายอัมรินทร์  พรมมา
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นายณัฐวัฒน์  เนตรทิพย์
2. นางสาวธนัชชา  สุวรรณประชา
3. นางสาวปัณชญา  อุตรชน
4. นางสาวมณีรัตน์  ปามะ
5. นางสาวสาธิตา  โนพวน
6. นายเนติพงษ์  ขระสุ
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางสาวกนกพร  แซ่ปัง
3. พระพงษ์พัฒน์   ใจปิง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวปัญญา
2. นางสาวคุณิตา  ทองศิริ
3. นางสาวจิราภารณ์  ปั๋นแก้ว
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ์  สุขจิตร
3. เด็กหญิงวณิศรา  งาหัตถี
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางสาวพนัชกร  อาจสามารถ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายกลวัชร  ทองคำ
2. เด็กหญิงจิรชยา  พลูศิริ
3. เด็กชายธนพล  แร่มี
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เขื่อนคำ
2. เด็กชายดี  ส่างเงิน
3. เด็กชายตาล  ลุงคำ
4. เด็กหญิงธวัล  สุนธรรม
5. เด็กหญิงนริศรา  ไชยสกุล
6. เด็กหญิงพิชญา  ไชยวรรณ์
7. เด็กหญิงมัจฉา  เอกกันทา
8. เด็กหญิงยุพเรศ  มาผาบ
9. เด็กชายสมชาย  ลุงทะ
10. เด็กหญิงสุปริญญา  นวลคำมา
11. เด็กหญิงอรวรา  ปัญโญใหญ่
12. เด็กชายอานนท์  ซุ่ยผะ
13. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  อันนพพร
14. เด็กหญิงเสาวรส  แย้มเจริญวงศ์
15. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ไหมคำ
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
2. นางภริตพร  อุปนันต์
3. นายเพิ่มศักดิ์  บุษงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายเจตพล  เพราะดำ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจตุพล  คำจ๊อก
2. นายจอมอัศวิน  นาคอ่อน
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์เทศ
4. นายศักดินนท์  บุญอินทร์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
2. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินจันทร์
2. เด็กชายจิรทิปต์  สาตุ่น
3. นางสาวชมพูนุช  กันดก
4. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เทพดวง
5. เด็กหญิงวรรณนิศา  บุดดา
6. เด็กหญิงวราพร  กันดก
7. เด็กหญิงอภิญญา  คัณทักษ์
8. นางสาวอรัญญา  อิ่มจันทร์
9. นางสาวอินทิรา  กึนสี
10. นางสาวเมธาพร  พานิช
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นายชัยวัฒน์  เสมาทอง
3. นางสุกัญญา  แก้วยศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัย  ยารังษี
2. เด็กหญิงอนัญตญา  จวบศรี
3. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วโน
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางสาวเรณุกา  ใจศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวีรวัฒน์  วัฒนพันธุ์
2. นายศุภกรานต์  ควรเรียน
3. นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายนายธีรคม  ไม้สน
2. นายศิวศักดิ์  ด้วงสงกา
3. นายอธิคม  แม่เกศินี
 
1. นายธนวิชญ์  กฤตโรจนธร
2. นางสาวจุรี  แสงหงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  กะรัตน์
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศิริพร  หาญเชิงค้า
3. นายเพทาย  ดาวสุข
 
1. นายกษมา  ดิษฐเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แจ้งสัน
2. นางสาวนวินดา  ไต่เต้า
3. นางสาวปรียากุล  ไตรยงค์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  งามวิลัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงเมทินี  หิงษา
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นายอภิชาติ  จันทร์แวง
 
1. นายปฏิรูป  ศิลปรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายก้องภพ  เฉลิมวรรณ
 
1. นายสถาพร  ลืนคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพรรณ  กอบคำ
 
1. นางนฤมล  พันธุ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนดล  แสงแก้ว
2. นายพิชญะ  เจริญราษฎร์
3. นายวริทธิ์ธร  อุตตะมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์
2. นางอรชร  ถาคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงกชรัตน์  ธิเป็ง
3. เด็กหญิงกมลชนก  เผ่าเครื่อง
4. เด็กหญิงกรนันท์  งานดี
5. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์
6. เด็กหญิงกันต์กมล  คำยอด
7. เด็กหญิงจิราพัชร  พิทักษ์เมธี
8. เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล
9. เด็กชายชิษณุพงษ์  ฟูแสง
10. เด็กหญิงชุติมาภัสสร  วังศรี
11. นางสาวชุลีกร  จินะวัน
12. เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา
13. เด็กชายฐิติพงศ์  ติ๊บบุญเรือง
14. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เมืองวงศ์
15. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธะ
16. เด็กชายดวงชัย  ยอดพล
17. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจยา
18. เด็กหญิงปวีณา  นามโท
19. เด็กชายพฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ
20. เด็กชายพีรภาส  ขันคำ
21. เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์
22. เด็กชายภูบดินทร์  ลาวตุม
23. เด็กชายภูริฉัตร  เสมอเชื้อ
24. เด็กหญิงรมิดา  คำยอด
25. เด็กชายรัชพล  ศรีคำตัน
26. เด็กชายวรายุส  ทาฝุ่น
27. เด็กชายวัฒนา  ทิมาไชย
28. เด็กหญิงวิชิตา  วรภูรีกุล
29. เด็กชายศักดิ์สิทธิื  เดชพิริพัฒน์
30. เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยดี
31. เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม
32. เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย
33. เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงศ์สุชา
34. เด็กชายอภิวิชญ์  รตนเครือคำฝัน
35. เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว
36. เด็กหญิงเรณุกา  อ่องคำ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกมลพัฒน์  สุนทรพงศ์
2. นางสาวกานต์พิชชา  นามเมือง
3. นางสาวจิณณพัต  อวดครอง
4. นางสาวชวิศา  สันถนอม
5. นายชูรัตน  ยศกาศ
6. นางสาวญาณิฐา  ธนะวงค์
7. นายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
8. นางสาวณหทัย  ภูศิริ
9. นางสาวณัฐกานต์  สิงห์ชัย
10. นายธวัชชัย  เสมอเชื้อ
11. นายนนทวัฒน์  วิสัย
12. นายนพรัตน์  ทาทอง
13. นายนันทวัฒน์  คำจันทร์
14. นางสาวปาณิศา  พลพานิช
15. นางสาวพัณณ์ชิตา  บัวไชยา
16. นายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
17. นางสาวมาลิกา  อินต๊ะวิชา
18. นางสาวรพีพรรณ  สุรินทร์รังษี
19. นางสาวลลิตภัทร  เชี่ยวชาญ
20. นายวรายุทธ  เรือนสอน
21. นางสาววรินรำไพ  เทพทองคำ
22. นางสาววิรัญญา  ชำนาญหล่อ
23. นายศุภกร  ขำแนวนาค
24. นางสาวสรียาภรณ์  เสมอเชื้อ
25. นางสาวสุภาวรรณ  ทองธรรมชาติ
26. นางสาวอักษราภัค  เสมอเชื้อ
27. นางสาวเพชรแพรพร  กิติคำ
28. นางสาวเวียนนา  สุขเจริญ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
6. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นายพิชิตชัย  คะเน
4. นางอุบล  กุลศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
2. นายธีรสุวัตน์  ตั้งธนพนธ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า
2. นางสาวฐิตวันต์  อินทะนิล
3. นายพยุภัทร  คำมูล
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาธิณี  จักรแก้ว
2. นางสาวปามาลิน  คำมาเร็ว
3. นายพงศ์ภัค  ตาปวน
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  สุทธิพันธ์
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพันธวัสส์  เกียรติพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณวลี  แก้วกาญจนะวงษ์
 
1. นายอุบล  พิมพาวะ
2. นางวิไล  เขียวพุ่มพวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายอรรถกฤช  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายวรภพ  ผาลา
2. เด็กหญิงสวรรยา  ประทุมทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
2. นางสาววธัญญา  มูลจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัย 1. นายนนธวัช  เพชรน่วม
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายวิชัย  ทองกระสัน
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายชยานันต์  นาบำรุง
 
1. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยาบ้านแป้ง
2. เด็กหญิงธีร์วรา  กลิ่นหนู
3. เด็กชายสรศักดิ์  โพธิ์คง
 
1. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายปิยะพงศ์    ปัญโญ
 
1. นางประภาสินี   เวียงวี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้องเกียรติ   ไตรพนา
2. เด็กชายศุภฤกษ์   คงประพันธ์
 
1. นางพวงพรรณ   วันมา
2. นางสาวสิริรัตน์   กันธิยะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฎา  อาทะ
2. นายภูวดล  เผือกวัฒนะ
3. นายอธิคม  ยานะวิน
 
1. นางสาวพรรณสิริ  ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนปัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีเพ็ชร
2. เด็กชายจิรสินธิ์  สีระสา
3. เด็กชายปรเมษฐ์  คำสี
4. เด็กชายพิณพ  แสงสร้อย
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  ถังทอง
 
1. นายนำพล  ชัยพิชิต
2. นายวิสุทธิ์  สิทธิอักษร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณภัทร  ปิ่นทอง
2. นายศักย์ศรณ์  เมืองม้าน้อย
 
1. นายพิภพ  จันทร์คำ
2. นายยุทธพงศ์  จองคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ริพล
 
1. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายคณนาถ  แสงทิพย์
2. นางสาวธัญกมล  เตียวกุล
 
1. นางศิวาไล  เตียวกุล
2. นางสาวไอริณ  พันธ์เสนา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสกุลทิตา  ศรีระวัตร
2. เด็กหญิงสกุลภัทร  ศรีระวัตร
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
2. นายเทอดศักดิ์  บังวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิดาภา  เลิศสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายพิธิวัฒน์  เหลืองวิชชเจริญ
2. นายศิวกร  อินกองงาม
3. นายศุภชัย  สอนไว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มาเกตุ
2. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายภูรินทร์  ฟักแฟง
2. เด็กชายมาวิน  ศรีชาติ
 
1. นางรพีพร  สุขใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีวันเสด็จ   สุขใจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษมงคล  รัตนถาวร
2. เด็กชายธนดล  พูลทวี
3. เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ
 
1. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  ภาณุภาส
2. นายภควันต์   บูรณเขตต์
3. นางสาวหฤทัยชนก  ทวีประภาวัฒน์
4. นายอินทัช  หวังตระกูลดี
5. นายเมนาถ  นาวีวิตรผดุง
 
1. นางยุพา  สมบุญมี
2. Mr.Lorenzo  Caballes Jr.
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุชา  อ่อนฤทธิ์
2. เด็กชายปัณณทัต  เถื่อนกูล
3. เด็กชายยศกร  ลิ้มศรีประพันธ์
 
1. นายจรูญ  เถื่อนกูล
2. นายกิตติพันธ์  บุญปัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายชเนศ  สระสม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นางสินีนาฎ  คชนิล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายนรินทร์   ท้วมทองดี
 
1. นางสุรภา   จันทร์เปล่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายปรภัทร   แพโต
2. เด็กชายศุภรักษ์   มั่นกตัญญู
 
1. นางดารารัตน์    มะอิ
2. นายธีรพงษ์   นวลด่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวตุลยา   ทองสิน
2. นายศุภกร   เพ็งปรางค์
 
1. นายธีรพงษ์   นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกิตติพิชญ์  มาดูเหมา
2. นายกิตติภพ  นามบ้าน
3. นายจิรพงษ์  นางาม
4. นางสาวจุฑารัตน์  มูลวงศ์
5. นางสาวจุฬาภรณ์  สุยะ
6. นายชนะพล  อายุยืน
7. นางสาวฐิติพร  พรหมวิชัย
8. นายณัฐวุฒิ  ตุลา
9. นางสาวธนาภรณ์  เมืองชุม
10. นายธีรยุทธ  เครือคำ
11. นายนนทพัทธ์  ปิติ
12. นายนรเศรษฐ์  เรือนปง
13. นายนาเคนทร์  เยี่ยมชัยภูมิ
14. นายพงศกร  สอนใจ
15. นายพิพิธธน  จรรยา
16. นางสาวพิมพ์นภา  รูปสูง
17. นายวาทิตภูมิ  มาตมูล
18. นายเกษม  ปัญญาชื่น
19. นายเนติพงษ์  ปัญญาวงค์
20. นางสาวเบญจมาศ  วาวงศ์มูล
 
1. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
2. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
3. นายวิชยา  ทำดี
4. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เภตรา
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนนธวัช  ฤทธิรงค์
2. นายสิทธิภาคย์  ระวังของ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายธนากร  อ่อนโพธา
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  องอาจ
2. เด็กชายติณห์  ลิมปิติ
3. เด็กชายพิเชฐพงศ์  หิรัญจารุกรณ์
4. เด็กชายภราดร  ทัดประดิษฐ์
5. เด็กชายภราดา  ทัดประดิษฐ์
6. เด็กชายสุวิจักขณ์  อนุดวง
 
1. นายพิพัฒน์  ทักษอุดม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. นายรัฐ  ฤกษ์เกษม
 
1. นางสุชาวดี   ยั่งยืน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวอลีนา  ณ ชน
 
1. นางภูริตา  ใบยา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงปณาลี  ยอดออน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกรุณา  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายวรากร  ทิพลักษณ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกัลยา  เตชะพิมพ์
2. เด็กหญิงวุฒิพร  นิธิโชติยานันท์
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงมารีเเอล  อเวสโตร
 
1. นายจาตุรันต์  วัฒนากุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายณัฐกฤต  ทิมศรี
2. เด็กชายศิลป์  ขจิตวิชยานุกูล
 
1. นางพิมลสิริ เถาว์แล  เอี่ยมละออ
2. นางสาววันทกาญจน์  เล็กกระจ่าง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตินัย  สองใจ
2. นางสาวชมัยพร  ดีดวงพันธ์
3. นางสาวณัฎฐิดา  เสนปัน
4. นายธีรเดช  รูปทอง
5. นายพัทยศ  ท้าวถึง
6. เด็กชายภานุพงศ์  เมืองมาน้อย
7. เด็กชายภานุวัตร  จินาอ้าย
8. นางสาววรฤทัย  หมั่นการ
9. เด็กหญิงศุภกานต์  ใจกุม
10. นางสาวสุพิชญา  โพธิ์งาม
 
1. นายภาณุวัชร์  นามสาย
2. นายจักรพันธ์  ต๊ะเรียน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชญา  โสภา
2. นายดนุชกร  เมืองมา
 
1. นางศุภกัญญา  รอดเดช
2. นายดิสกร  นินนาทโยธิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาพร  เล็กเทศ
2. นางสาวสราลี  คำเป็ง
 
1. นางชลธิชา  พิกุลวรชัย
2. นายมงคล  ปัญญารัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  ผาอินทร์
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุเมรุรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์   สุโขทัย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช    สุระมิตร
3. เด็กชายณัฐพล   ซ้อนฝั้น
4. เด็กชายธนกร    จำรัสศรี
5. เด็กหญิงธนัชชา   อักษรเจริญ
6. เด็กหญิงพิชชากร   รตนวรากร
7. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  สิทธิเดช
8. เด็กหญิงภัคจิรา    กันธิยะ
9. เด็กชายอริยะภพ   มุนิกานนท์
10. เด็กหญิงเพชรนภา    อารีย์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์    ขันตี
2. นายจักริน   จันทร์เป็ง
3. นายชญานนท์    สิงหธนากร
4. นางสาวธนัญญา  แก้ววงศ์วาล
5. นางสาวปราณปรียา    ศรีสวัสดิ์
6. นายยศกร    แก้วล่ามสัก
7. นายวรนันท์   ดวงงาม
8. นายสหภาพ  สันตินุรักษ์
9. นางสาวสิริวิมล    คำสี
10. นายสุภกิจ   สุภกิจ
11. นายอัครนิติ  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิศ  แก้วจันทร์กมล
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรัส
2. นางสาวอมรพรรณ  มูลหล้า
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายปรเมศวร์  เขื่อนแก้ว
2. นางสาววรัญญา  มีทรัพย์
 
1. นางไพริน  นันทะเสน
2. นายสุวัฒน์  บุญเคลือบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  เล้าอติมาน
 
1. นางสาวบานเย็น  ฤทธิไตรภพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา   สิงห์แก้ว
2. นายวรกานต์   ศรีวรกูล
3. นายวรวีร์   ทรายคำ
4. นางสาววิชิดา    สระศรีสม
5. นางสาวแนลริยา    วิภาคกิจ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อู่ทอง
2. นายวิภาส  วัฒนกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวัชรชัย   เลิศสุริยกาญจน์
2. เด็กชายวัชรวุฒิ   ด่านพิพัฒน์ตระกูล
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายชำนาญ   วิเศษสิงห์
2. นายเอื้อบุญ   เรือนคำฟู
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พฤหัสตั้งชูสกุล
2. เด็กหญิงนัชชา   ชลประทิน
 
1. นางเขื่อนทอง   มูลวรรณ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชยากร  ไวปัญญา
2. เด็กชายเป็นเอก   สิทธิมงคล
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ลักขธรรม
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายวรากร  ศรีบุญเรือง
2. นายศักย์ศิลกาล   เพชรกุลจินดา
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงลิลลี่ ลลินี   ออร์ด
 
1. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. นายเอกราช   ลาพา
 
1. นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายฐิตวัฒน์  สงค์พิมพ์
2. นางสาวธนพร   สังข์เดช
3. นายธนวัฒน์  ศรีสำเนียง
4. นายธนาธิป  จันทร์ผิว
5. นายธีรพัฒน์  ธรรมจิตเหมาะ
6. นายธีรภัทร  ใจมั่น
7. นางสาวนันธรัช  ผิวจันทร์
8. นางสาวปาริฉัตร  เรืองขจร
9. นายพันธ์นที  บัวทอง
10. นายภูธร  ดาสา
11. นางสาวมีนชยา  ใจดี
12. นายยุทธพิชัย  คมเกตุ
13. นางสาวลักขณา  วระฉัตร
14. นางสาววิรัญชนา  พันธ์หอม
15. นายศิริศักดิ์  สารคำ
16. นายศุภกร  แช่มช้อย
17. นายสหัสวรรษ  ปัจจัย
18. นางสาวสุวรรณา  เยี่ยมสมุทร
19. นายอธิวัฒน์   พันพิพัฒน์
20. นายเตชสิทธิ์  พระเกตุ
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
3. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นกาญเกล้า  การะภักดี
5. นายศราวุฒิ  พุธทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายอรุณ  พวงทอง
 
1. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษชัย  คล้ายหนองลี
2. เด็กชายขวัญเมือง  ขำสอน
3. เด็กชายชัยนันท์  จีนจันทร์
4. เด็กชายธิติพัทธ์  แร่มี
5. เด็กชายพรเทพ  ขุนพิลึก
6. เด็กชายภราดร  ลบแท่น
7. เด็กชายวราวุฒิ  สังข์ประเสริฐ
8. เด็กชายอนุราช  การภักดี
9. เด็กชายอภิเษฐ์  อ้นพา
10. เด็กชายเรืองโรจน์  ผิวเกลี้ยง
 
1. นายไพโรจน์  เตสุ
2. นางสาวศศินันท์  ประมูล
3. นายยศศักดิ์  สุขเกษม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริ้วทอง
2. เด็กชายรัฐกานต์  ศักดิ์วิทย์
3. เด็กชายวรรธนัย  ไชยหงษ์
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายคุณานนท์  ใจขัติ
3. เด็กชายจักรพันธ์  ล่องลาย
4. เด็กชายดุริยางค์  ขันด้วง
5. เด็กหญิงนิธิตา  บุญชุ่ม
6. เด็กชายปวเรศ  ขันใจ
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่องคำ
8. เด็กชายวีรชน  คำภีระ
9. เด็กชายศุภณัฐ  ชุณหสุวรรณ
10. เด็กหญิงอัญธิกา  จันทร์ชมภู
11. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยศร
12. เด็กหญิงเพชรดารินทร์  ธนดาวพิจารณ์
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สมบูรณ์ดี
2. นายจิรเดช  หมื่นเที่ยง
3. นายนภัสรพี  ตรีรัตน์ตระกูล
4. นางสาวปุณยานุช  ประพาพันธ์
5. นายพัลลภ  แหล่งชอบกฤษณ์
6. นางสาวพีรดา  ชัยชนะ
7. นางสาววริศรา  จำปาทอง
8. นางสาววิจิตรา  สูนกาย
9. นางสาววิชญาดา  ปิ่นพรหม
10. นายวิริทธฺ์พล  ราศรี
11. นายศาสวัต  ภาใจธรรม
12. นางสาวเบญจพร  ยงบรรทม
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงแพรพลอย  กองมูล
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวอัญชลี  โหมดม่วง
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงตะวัน  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงวริษา  แซ่วื่อ
 
1. นางวิไลวรรณ  จันแก่น
2. นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎร์มณี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวธนัฐพร   หลวงประมูล
2. นางสาวธัญชนก   ท้าวแก่นจันทร์
3. นายอนุชิต  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวดาราวรรณ   ขันธะรัก
2. นางพัทธนันท์  กองทิพย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายชัชวาล  แสงศรทวีศักดิ์
2. นางสาวนุติ  รุ่งวุฒิโรจน์
3. นางสาวรัชนี  ฟ้ากุศล
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นายภูมินทร์  ช่วยหลำ
2. นายวุฒิศักดิ์  ชุ่มธิ
3. นายสุขสันต์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยศพนธ์  สุปินะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวดาริน  แซ่จ้าง
2. เด็กหญิงดาว  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่เห้อ
4. นางสาวปภาดา  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงสกาวใจ  พิทักษ์หาญชัย
6. เด็กหญิงสายชล  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงอังคนา  แซ่ม้า
8. นางสาวอุไร  วงศ์ธีรภาพ
9. เด็กหญิงเนตรนภา  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงแจ่มศรี  เสียงก้องภูผา
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. นางสาวณธิชา  วิลาสไผ่เงิน
3. นายพิชิตชัย  ทรงวรกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
2. นางสาวรุ่งรัตน์   สมโภชน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายทรงพล  คีรีวิไล
2. เด็กหญิงสุภาพร  วังลอยชาย
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงศาวิภาวัฒน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษมวัฒน์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กมลศุภไมตรี
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  คีรีกุลเสนา
6. เด็กหญิงจีรวัลย์  แซ่วื้อ
7. เด็กชายพิษณุ  แสนหลวง
8. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์บ่อโพธิ์
9. เด็กชายภูดินันท์  คำลือ
10. เด็กหญิงรชนีรมณ์  มิตรภาพทรงศรี
11. เด็กหญิงรัชนี  วัฒนาตระกูลวงศ์
12. เด็กหญิงวนิดา  แสนโซ้ง
13. เด็กหญิงวรรณณิสา  กลิ่นจันทร์
14. นายส่งศักดิ์  ธิติมูล
15. เด็กชายอานัน  พิศจารย์
16. เด็กชายเอกนรินทร์  ภูมลา
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายยุทธภูมิ  สุประการ
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นางเบญจพร  สักลอ
5. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
2. นางสาวกุลนิภา  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. นายจิณณวัตร  พรมเกษา
4. นางสาวนฤมล  คำภาเคน
5. นางสาวนิล  แซ่ย่าง
6. นายบรรณสรณ์  คำภาเคน
7. นางสาวบุลิน  แซ่เล้า
8. นางสาวปริศนา  ศรีเจริญ
9. นายพีรพัฒน์  มีเรียง
10. นางสาวมณีรัตน์  จันทะเลิง
11. นายยงยุทธ  แสนคำอ้วน
12. นางสาววุฒิพร  แซ่ว่าง
13. นายศุภชัย  ขันปาลี
14. นางสาวสุพรรัตน์  สกุลวรภัทร
15. นางสาวอารีย์  เกษมวัฒน์
16. นายเกรียงศักดิ์  ตามัน
 
1. นายยุทธภูมิ  สุประการ
2. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
5. นางเบญจพร  สักลอ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แสนเฮ้อ
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ม้า
3. เด็กชายปรีชา  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวปาณิศา  อ่ำดอนกลอย
2. นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ขวัญอาชากุล
2. เด็กหญิงณัฐิดา  แซ่เล็ก
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissChen  Xiangji
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวธัญกร  ชัยดี
2. นายวศิน  ยอลือ
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissChen  Xiangji
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวนันท์นภัส  เหล่าสินสกุลวานิช
 
1. Mr.Chen  Kelei
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลนันท์  ยะเขียว
2. นายณัฐนนท์  เรืองน้อย
3. นายณัฐพงศ์  กันทจักร์
4. นายศรณ์  เลิศวิจิตรทรัพย์
5. นางสาวสมัชญา  นาแล
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. Mrs.Shao  Shaohua
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายชนเมธ  แดนเดือนเพ็ญ
2. นางสาวตติยา  เสรีชัย
 
1. MissLiu  Min
2. Mrs.Yang  Haiqin
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงคำกุล
3. เด็กหญิงอรนุช  พุฒิพร
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวกวินทรา  แก้วเอี่ยม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรชวัล  พุฒิพร
2. นางสาวสุกัญญา  แซ่ย่าง
3. นางสาวเบญจภรณ์  บำรุงคีรี
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวศิริวรรณ  คงเวิน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์   ขัตเตชา
 
1. นายเอนก   สุภา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สายใจ
2. นางสาวนภัสวรรณ  ประสานใจ
3. นางสาวอภิษณา  คำอ้าย
 
1. นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง
2. นางสาวชนัญชิตา  ปันนินา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวพรรณธิวา  ศรีงาม
2. นางสาวอรรพรรณ  คำปาแฝง
3. นางสาวอัญชลี  ปัญญาธิ
 
1. นางขวัญใจ  จอมแปง
2. นางดารุณี  วังหา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงทิพานัน   ตันต่อ
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  ปัญดีแก้ว
 
1. นางณัฏฐธิดา   จองนันตา
2. นายธนกฤต  รัตนวิมลชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันญ์นิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางสาวสุจิรา  กันเกตุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฐาพร  สิทธิไกร
2. เด็กหญิงชวรินทร์  สติปัญญา
3. เด็กชายณัฐพันธุ์  ตรีสุทธิ
4. เด็กชายณัฐศักดิ์  สุวรรณพงษ์
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองกรม
6. เด็กชายติณณ์  ทรัพย์ศรี
7. เด็กชายทัศนัย  เพ็ญสุข
8. เด็กชายธนพล  ชลาสินธุ์
9. เด็กชายธนวัฒน์  คงยุทธ
10. เด็กชายธาราดล  ควรกาญจน์
11. เด็กชายปฏิภาน  พุ่มกล่อม
12. เด็กชายปฏิภาน  คงคุ้ม
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
2. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
3. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
4. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  สีพ่วง
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เขม้นกสิกิจ
 
1. นางสาวนิดตา  อุดมสารี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกชพรรณ  จันทร์วงศ์
 
1. นางญาณสิรีค์  วงค์เขียว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธิดา  ประสม
2. นางสาวรัชนีกร  ปัญญาไว
 
1. นายธีรวัฒน์  กันทะ
2. นางศิริกานดา  กันธิดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกศิมาพร  นาละกา
2. นางสาวกานต์รวี  ทิพย์กันเงิน
3. นางสาวกุลธิดา  สีแก้ว
4. เด็กหญิงจรรยา  อุณทนารัตน์
5. นางสาวชฎาพร  ณ ลำปาง
6. เด็กหญิงณัฐจิรา  วาเล็กบุตร
7. เด็กหญิงนัชชา  ธิปทา
8. นางสาวนันทกานต์  ผาบสายยาน
9. เด็กหญิงพรชิตา  อุดสาย
10. เด็กหญิงพิชญกาญจน์  ประกอบศิลป
 
1. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
2. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
3. นางโสภิณ  ศิริคำน้อย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ด้วงคำฟู
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   มณีเชษฐา
 
1. นายกรกฏ  อุ่นเรือน
2. นางสาวประภาพร  โล่ตระกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายพีระพงค์  แก้วคำลือ
2. นายภัทรพงษ์  ถาวิชัย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวภัทรดา  ยินดี
2. นางสาวศิรดา  เทพศิริ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. Miss Jeongmin  Park
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายศุภากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธนาภา   ศรีวิชัย
2. นายบวรพงษ์   กล้าแท้
3. นางสาวปิยนุช   ดวงเมือง
4. นางสาวพิมพ์ชนก  พจนไพบูลย์
5. นางสาววิมลมณี   คีรีวรรณ์
 
1. นายธีรัช   ลอมศรี
2. นางพัชรสุกาล   อธิปัญญาพันธุ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิราภรณ์   รินแก้ว
2. นางสาวธัญวรัตน์  โคธิเสน
3. นางสาวพิมพกานต์  ฉัตรทันต์
4. นายรติพงศ์  สมคะเน
5. นางสาวรัตนากร  สายต๊ะวัง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวทนิดา  จรจันทร์
2. นางสาวเกวลิน  ลำภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. MissJeongmin  Park
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายคงกระพัน  การเก่ง
2. เด็กหญิงนิรชา  ศรีสด
3. เด็กหญิงภัทรธร  จอมวงศ์
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวกชพร  รักษาสัตย์
2. นางสาวภัณฑิรา  ขันทะ
3. นายโชคทวี  กันทา
 
1. นายธาดา  ใจปินตา
2. นางสาวกษมาพร  ปัญญาสุ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  พันอ้น
2. นางสาวศุวิภา  ลือใจ
3. นางสาวสุชาวดี  ศรีวิชัยวงศ์
 
1. นางสาวชลพรรธณ์  กุลศรีวรเมศร์
2. นางสาวมุทิตา  สิงห์โต
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  ทับทิม
2. นายไชยวัฒน์  ทองดำ
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกฐาทิพย์  โพธิ์ยอด
2. เด็กชายกรพิทักษ์  ใจแสน
3. นายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
4. นางสาวจรีรัตน์  ขำโตนด
5. นางสาวจุฑามณี  แพงรักษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ขำพารี
7. นางสาวชลิตา  มั่นเขตกรณ์
8. นายชัยวัฒน์  มาน้อย
9. นางสาวช่อทิพย์  วงค์พิชัย
10. นางสาวฐณิชา  คล่องณรงค์
11. นายณัฏพงษ์  พุ่มพงษ์
12. นางสาวดาราวรรณ  ฉวีอินทร์
13. นายธนาธิป  กาศเกษม
14. นายธราดล  แสงอ่วม
15. นายธีรภัทร  สุขภิรมย์
16. เด็กชายธีรภัทร  สามสุวรรณ
17. เด็กชายนนทพัทธ์  งามเฉียว
18. นางสาวปริมประภา  สายเครือเปี้ย
19. นายผดุงเกียรติ  ยอดศรีทอง
20. เด็กหญิงพรรณิษา  จันมา
21. นายพลปภัทร  สุรวัฒนะ
22. นายภักดี  อ่อนสมสวย
23. นายภิรพล  คงอินทร์
24. นายภูมิ  รอดปานะ
25. นายยุทธพิชัย  ชัยชนะ
26. นางสาวรัชประภา  แก้วมณี
27. เด็กหญิงวรรณิกา  แมนไธสงค์
28. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
29. นางสาววาริน  จำปา
30. นายวิทวัส  สายหยุด
31. เด็กหญิงวิภาวดี  พรมร้าย
32. นายศุภกิจ  พรมเพียร
33. เด็กชายอนนท์  อินทร์สุพัตรา
34. นายอนุรัตน์  เกิดยอด
35. นายอัษฎาวุธ  พุทธา
36. นางสาวเฌอณัฐฐา  แยกกสิกรรม
37. เด็กชายเดชานนท์  พนมวาส
38. นายเมธาวี  สอนดี
39. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณภาพทอง
40. นายแสงชัย  สร้อยเชื่อ
 
1. นายนพรัตน์  อิ่มสุขศรี
2. นายบรรพต  เนื้อไม้
3. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
4. นายเอกพัฒน์  กลางนภา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประมูลทรัพย์
2. เด็กหญิงภัชรวดี  ภู่ทอง
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางพรทิพา  วรรณสมัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมสอาด
2. นางสาววิมลสิริ  ทองอยู่
 
1. นางอรุณ  ยอดนิล
2. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายกิตติคุณ  อุปมาณ
2. นายปวเรศ  กุลวาณิชย์
3. เด็กชายภูริวัฒน์  จินนะตาล
4. นายสหวิชญ์  พรหมเทพ
5. นายอดุสิต  เชาวรรณะ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  กันธิมา
2. นางสาวธัญพิชชา   ชัยชนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  อรรถเศรณีวงศ์
2. นายพงษ์ศิริ  รอดจรูญ
3. นายพรชัย  คงขัน
4. นางสาวภัทรวดี  ศรีพันธ์
5. นายอณุวัฒน์  กัณหา
 
1. นายเกริก  กล่ำน้อย
2. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  เปียวิเศษ
2. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สันหลง
4. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
5. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
6. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพิ่มพูล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจีน
8. เด็กชายรามเมศ  แตงเหล็ก
9. เด็กชายศุภโชค  ภูเรืองเดช
10. เด็กชายสุเมธ  ไววิชา
 
1. นางภัสวรรณ  กันนา
2. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
3. นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  อุทัย
2. นางสาวธิติสุดา  สมบูรณ์
3. นางสาวเพ็ญนภา  นุชชาวนา
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
2. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุตต์  มะรินิล
2. เด็กหญิงธนัชชา  เชื้อศรี
3. เด็กหญิงนัทธมล  เป็งยาวงศ์
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางวัลลภา  อินหลวง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงรติรส  เรืองนาราบ
2. เด็กชายวชิรพร  วิทยาจิตรเกษม
 
1. นางสุวิมล  กาแก้ว
2. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมฟู
2. เด็กชายณัฒพงษ์  กลิ่นกระจาย
3. เด็กชายธนภัทร  แสงชาติ
4. เด็กชายธีรพงศ์  โชติโหมด
5. เด็กชายรมยกร  แสงท้าว
6. เด็กชายอาชวิน  กนกบุญรัชต์
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
2. นายเกรียงศักดิ์  สิริพรชัยกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละน้อย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงกุลญฑิตา  เปรมศรี
4. เด็กชายมนต์ชัย  ขันชารี
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  วิเชียรโชติ
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายดนัยฤทธิ์  สร้อยทองบม
2. นางสาวธันชนก  เกษอุดมทรัพย์
3. นางสาวพริ้มเพรา  เพิ่มประยูร
4. นางสาวอธิชา  เชื่อมชิต
5. นางสาวอรพิชญา  ประสารศรี
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีธิคำ
 
1. นายลิขิต  บุญเลิศ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวนางสาวพิมพ์ชนก    นิรุตติปวร
2. นางสาวยุวเรศ  สุขนิยม
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. Miss Lee Jung  Yeol
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวสุธิดา  ปุ๋ยฟู
 
1. MissJung Yeol  Lee
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนกวรรณ   โมกศักดิ์
2. นางสาวกรพินธุ์  พิชัย
3. นางสาวธัญชนก  สาลีพิมล
4. นางสาวพัชริดา  สีสังข์
5. นายรัชพล  ทองเพ็ชร์
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. Miss Lee Jung  Yeol
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายนภสินธุ์  ใจจาน
2. นางสาวพรรณทิวา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นายณัฐพงษ์  ไสยรัตน์
2. นางวราภรณ์  กฤตธรรม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา
2. เด็กหญิงปิยนันท์  รอดขำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วุฒิคุณ
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
2. นางกัลยา  ประทุมเกษร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายศิวะบรรณกรณ์  เสาร์คำ
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิตสุภา  สิงห์
2. เด็กชายสันติภาพ  เครือฟ้า
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
2. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรพนา  ทองทวิง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วสง่า
 
1. นางอังคณา  สิงห์ขุนทด
2. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเต็ม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  หาระชอน
3. เด็กหญิงศุทธินี  พันธ์คงดี
 
1. นางกอบกุล  น้อมสมบัติ
2. นางฤทัยรัตน์  พันธุ์คงดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  จิรชาญชัย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญมา
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  แท่งทอง
 
1. นางสาวฉัตร์นภัส  แพทย์สิทธิ์
2. นางสมนึก  ขำคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายมนัสชัย  โนรักหมื่น
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายมนัสชัย  โนรักหมื่น
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวดวงกมล  เทียมหลี
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  คำมา
 
1. นางสาวกนกลักษมณ์  คำคูณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกนกพร  ภักดี
2. นางสาวฐิติกาญจน์  สำราญรื่น
3. นางสาวนริศรา  วุฒิธนูทอง
4. นางสาวสิดาพร  งามแม้น
5. นางสาวสุรัสวดี  แสนเมือง
 
1. นางสาวพิชญา  สุวรรณทวี
2. MissGan  Meiqin
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกฤตพล  มีศิลป์
2. เด็กชายธนรัฐ  ราศรีชัย
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวชุติมา  เกาะกลาง
2. นางสาวพัชรี  เครือแก้ว
3. นางสาวเกวลิน  โปร่งใจ
 
1. นายพัฒนรักษ์  สวิง
2. นางสาวสุกัญญา  ตราทิพย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสิทธิโชค  ประโลหิต
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  มโนชัยวุฒิกุล
 
1. นายนิวัฒน์  พันน้อย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณิชานันท์  ต่างใจ
2. นางสาวปทิตตา  กุลสุ
3. นางสาวปพัศดิ์ชลา  สูงงาม
 
1. นายมนตรี  นันตา
2. นางสาวชนาธิป  อาราธนกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวเพชรดา  คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยาใจ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดำสนิท
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณตระการ
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ซิมเทียม
5. นางสาววริศรา  ไชยวุฒิ
6. เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธิสอน
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวณัฐธิดา  แสงแก้ว
2. นางสาวธนาภา  อินทะรังษี
3. นางสาวปอรรัชม์  แก้วอุด
4. นางสาววรรณนิชา  ผาสุข
5. นางสาววริศรา  ไชยวุฒิ
6. นางสาววลัยพร  คำดา
7. นางสาวอนุศรา  เทพกัน
8. นางสาวอรดา  วงค์ษาสาย
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปั้นสำลี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองขำ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลยอด
4. เด็กหญิงณัฐพร  ศรศรี
5. เด็กหญิงประทุมทิพย์  พุ่มมาก
6. เด็กหญิงมณฑกานต์  ฟักฟูม
7. เด็กหญิงวิยดา  พินแก้ว
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ่งกิจ
9. เด็กหญิงอรทัย  พานแก้ว
10. เด็กหญิงอาภาภัทร  คงเล็ก
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นายชวลิต  รำขวัญ
3. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
2. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นเกตุ
3. นายณัฐวัฒน์  ตุ้มบุตร
4. นายนาวา  จันทร์โท
5. นางสาวบัณฑิตา  ประสารผล
6. นายพีระพันธ์  จัดการ
7. นางสาววิลาวัลย์  อิ่มขุนทอง
8. นายวีรภัทร  เผือกใต้
9. นางสาวศิริพรณณภา  มูลต๋า
10. นางสาวอินทิรา  อรุณจันทร์
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นางชุลี  ครุธแก้ว
3. นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตต์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตต์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วัันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายนิพิศ  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  รุ่งโรจน์
3. นางสาวสุขฤดี  สีเหลือง
4. นายสุรศักดิ์  เอี่ยมมา
5. นางสาวอรณิชา  ตั้งกิติวงศ์
6. นางสาวเขมอัปสร  พานทอง
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
3. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร   ฉัตรอักษรานนท์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุภัค  อิ่มสมบัติ
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุธาสินี  ผิวอ่อน
 
1. Mrs.Chung  Sunhee
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภัทรินทร์  ครพิรุณ
2. นางสาวเบญจมาศ  จุ้มอ้าย
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Chung  Sunhee
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐพันธุ์  ดาวนันท์
 
1. นายมิตร  ดีกัลลา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวสลิลญา  ทองโฉม
2. นางสาวสิริยากร  ทองศิริ
3. นางสาวสุธาสินี  หิรัญกุล
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ
2. นางสาวจิรัชญา  กาแสน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนโชติ  อะโนติ๊บ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  ใจจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงลัคนทิน  เชียงแข็ง
 
1. นางมิตรทิรา   กาบนันทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิริสาร
2. เด็กหญิงฐิติภา  ชุ่มเย็น
3. นางสาวณัฐณิชา  ณ น่าน
4. นางสาวธัญญาฎา  สิทธิมงคล
5. นางสาวปนัดดา  แปงล้วน
6. เด็กหญิงยุพารัตน  อุดทังไข
7. เด็กหญิงวริศรา  เชื้อสาร
8. เด็กหญิงวีรดา  เกียรติยศ
9. นางสาวศิริรัตน์  สวนมูล
10. เด็กหญิงศุภพร  ปินใจ
 
1. นางบุญเทียม  สมคำ
2. นางพัฒชา  คำแสน
3. นายพีรวัฒน์   สุริยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจตุพร  ไชยยา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปรมินทร์  ไชยเรือน
 
1. นางสาวภัทธิรา  กุลณาวงค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพนิตชนันท์  ธรรมศิริ
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวฐานิชา  ดวงตา
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบจางวิทยา 1. เด็กหญิงวรดา  วงศ์นาสัก
 
1. นางวนิดา  นัดดากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมคำแดง
2. นายจีรวัฒน์  ปันใย
3. นายธิติธรณ์  เที่ยงทอง
4. นายบรรพต  กุตัน
5. นายวัชรพงษ์  สารธิ
6. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี
 
1. นางสาวดารุณี  คำนวล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  เซ็นนันท์
 
1. นายศิริวัฒน์  ละคำปา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญากรณ์   แสนสุข
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  คำคิด
3. เด็กหญิงเนรัญชลา  เตชะมณีสถิตย์
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวรัตติกร  อังกาบ
 
1. นางสาวศศิธร  นรินทรางกูล ณ อยุธยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายพริสร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เล้า
2. นายกันติชา  มั่นสวาทะไพบูลย์
3. เด็กหญิงกัลยกร  กล้าหาญ
4. นายกิตติชัย  เปล่งเสียง
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรากฎวงศ์
6. นางสาวจุฑามาศ  ใจชนะ
7. เด็กหญิงชนัดา  เฝ้าหาผล
8. เด็กหญิงชลธิชา  คำนึงครวญ
9. นางสาวฐิตาพร  หลินเจริญ
10. เด็กชายณภัทร  ประดับ
11. นางสาวณัฐนันท์  เอี่ยมศรีพัน
12. นางสาวณัฐพร  หนูเกตุ
13. นางสาวณัฐภัทร  อินจินดา
14. เด็กหญิงดลพร  ทองคำ
15. นายตุลยวัต  ศิริวรรณ
16. นางสาวทิพยาภรณ์  ผันผาย
17. เด็กชายธนดล  แสงสว่าง
18. นายธนากร  สอนง่ายดี
19. นายธนากร  เนียมสกุล
20. นายธิติ  อู่ธนทรัพย์
21. นางสาวนาฏยา  สีเดือน
22. เด็กหญิงบัญจรัตน์  บุญชู
23. เด็กหญิงปานขวัญ  ลิ้นจี่ขาว
24. นายพัชรพล  ช่างทอง
25. เด็กชายมงคล  ประดับ
26. เด็กหญิงรินรดา  ธีรวรกุล
27. นางสาวรุ่งทิวา  ทวีรัตน์
28. นายลิขิต  แสนบุญครอง
29. เด็กหญิงวนิดา  นันทโชติ
30. เด็กหญิงวราภรณ์  จำเริญ
31. นายวิษณุกรณ์  คมขำ
32. นางสาวศศิประภา  หาญณรงค์
33. นายศุภกร  ปักษี
34. นายศุภชัย  กนกวิไลกุล
35. นางสาวศุภิสรา  ศรีสุจินต์
36. เด็กชายสรวิชญ์  เหมือนเพชร
37. เด็กหญิงสุพิชญา  ชำนาญหัด
38. เด็กหญิงสุภาพร  มหบุญพาชัย
39. นายอนุสรณ์  ธิกรณ์
40. นายเอกสิทธิ์  กระจง
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
2. นายพิเชฏ  บุญญา
3. นายสุรพล  บัวขำ
4. นายพงษ์สิริ  น้อยอำมาตย์
5. นายถิรวัฒน์  โพธิ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสุภิสรา  ศรีสุจินต์
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  เพิ่มสัตย์
2. เด็กหญิงปทิตตา  อินเจือจันทร์
3. นางสาวพิชามญชุ์  มั่นประสงค์
4. เด็กหญิงอรชพร  นิลกำแหง
5. เด็กชายอัครพล  แช่มชื่น
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
2. Mr.Bryan  Mangahas
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายชัยพร  วินิจ
2. นางสาวสุธาสินี  บุญมี
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายทรูอนันต์  วัฒนา
2. เด็กหญิงมนัสทนันท์  กรรณิการ์
3. เด็กหญิงมลญา  พินศรี
4. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มีสวัสดิ์
5. นางสาวอริสา  กรรณิการ์
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  ยาหลง
 
1. นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
2. นายสำราญ  สีแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์   น้อยนคร
2. นายธนาดุล  หาญธนะโสภิต
3. นางสาวปภาณิน  จันเเสงศรี
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรกนก  สวนพุฒ
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  สวนพุฒ
3. เด็กหญิงชนม์ชนก  ลือชาคำ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
2. นางพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  คำหล้า
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ปุระเสาร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มุ่งเมือง
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สามคำ
4. เด็กหญิงวรัญญา  วัตรธนโชค
5. เด็กหญิงสิรภัทร  กูมุดา
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
2. นายดุสิต  ตนมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มะโนคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บรรณศักดิ์
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  อินชัย
4. เด็กหญิงลวิตรา  สุนันตา
5. เด็กหญิงแพรว  ใจฝั้น
 
1. นางสาวจันทนา  อินทจักร์
2. นางพรรณราย  เทียนบุญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรินฑา  ทองเจริญ
2. เด็กหญิงคำนวน  ลุงหลู่
3. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หาญชาญชัยไพศิริ
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายอนุศักดิ์  แสงสรทวีศักดิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายคำหล้า  นั่นตา
2. นายชาตรี  -
 
1. นายอนุศักดิ์  แสงสรทวีศักดิ์
2. นางนาฎลัดดา  คำพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกรณ์   คำมา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวมัทนา  อรุณสวัสดิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายคิมหันต์  พิทอนวร
2. นายมณเฑียร  สิทธิกูล
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันวงศ์
2. เด็กหญิงวัฒนากร  กันใจ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวพิมพิศา  อินทะจักร์
2. นางสาวสุวนันท์  กันไชย
3. นางสาวอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวจุฑารัตน์  เซ็นน้อย
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางสุประภา  ทิเกียง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวกาญจนารี  โพธิ์สง่า
2. นางสาวปรียาภรณ์  อินเป็ง
3. นายศุภวิชญ์  ปินตากุล
 
1. นายคงอมร  เหมรัตน์รักษ์
2. นางสาวไพลิน  อินคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อยู่สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  มาก่อกูล
3. เด็กหญิงอภิสิริ  มีทรัพย์หลาก
 
1. นายศุภกร  ทองสุขแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  เสาร์คำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นายกษิดิศ  ต.เจริญ
 
1. นายทนงค์   อินตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. เด็กชายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญมน  ติ๊บดอนจันทร์
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวจิรัฐิรฎา  แก้วมูล
2. เด็กชายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
3. เด็กหญิงธัญมน  ติ๊บดอนจันทร์
4. เด็กหญิงปรัสรา  แจ่มกระจ่าง
5. เด็กหญิงปิณฑ์  บุญชูวิทย์
6. เด็กหญิงปุญญ์  บุญชูวิทย์
7. นายวัสสา  ชาวคำเขต
8. เด็กหญิงอรไพลิน  พิมพาภรณ์
9. นางสาวแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
2. นางสาวอมรา  สุขบุญสังข์
3. นายพงศกร  สุขบุญสังข์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายชัยชาญ  สิงห์เรือง
2. นายนราดล  ร่ำรวย
 
1. นายศราวุธ  ตั้งใจ
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงสิริมา   เนตรตระกูล
3. เด็กหญิงอนิลชณา   แสนโชคพาณิชย์
 
1. นางสาวพิมประภา   อุ่นโทกาศ
2. นางชมนพร   จะเรียมพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวดลชนก    ดำรงวัฒนากูล
2. นางสาวนรีกานต์   พรมสวัสดิ์
3. นางสาวศศินภา   ฤทธิ์พิชิต
 
1. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
2. นางนางมทินา   มาละวงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายปิติภัทร  ปริตโตทก
2. นายมกรธวัช  กุลพงษ์
3. นายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ
 
1. นายสมชาติ  ประสม
2. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปริทรรศ  ลิขิตแสนภู
 
1. นางนิลนภา  จังหาร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   มณีกิจ
2. นางสาวธีราพร   สุกุล
3. เด็กหญิงพรปฏิมา  วุฒิสารวัฒนา
4. นางสาวสุพิชญา  ทองฟู
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   แสงผะการ
 
1. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
2. นางสาวอนามิกา  บุญมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไผ่โพธิ์งาม
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กชายYan Zheng  Qing
2. เด็กหญิงกมลชนก  สุภินนพงศ์
3. เด็กชายกรินทร์  มูลละ
4. เด็กหญิงกัญจพร  พิทักษ์เขต
5. เด็กชายกานต์ณภัทร  เครือแก้ว
6. เด็กชายคณวัฒน์  แก้วอร่าม
7. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทองเป้า
8. เด็กชายชวลิต  บุญยืน
9. เด็กหญิงณัฐชญากร  ยะคร
10. เด็กหญิงณิชาภา  ณรงศ์เกษม
11. เด็กชายดนตร์  จันภู่
12. เด็กชายตะวัน  เฟื่องฟูกิจการ
13. เด็กชายธนภัทร  จันพระยา
14. เด็กชายธนาพล  วีระเดชากุล
15. เด็กชายธาราธร  วงค์ปาลี
16. เด็กชายนิติธร  นาโคศิริ
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปาระมี
18. เด็กชายปรมินทร์  เครือบุญมา
19. เด็กชายพีรภัทร  ทองประเสริฐ
20. เด็กชายภาคิน  พีรกมลเดช
21. เด็กหญิงมาเรีย พัชรา  ดินเก็ล
22. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิลปสิทธิ์
23. เด็กหญิงสิริภาพร  ปราชญ์วงศ์
24. เด็กหญิงสุนีย์  สวัสดิ์
25. เด็กหญิงอภิชญา  ปราชญ์วงศ์
26. เด็กหญิงอัจฉรียาภรณ์  แย้มชู
27. เด็กชายอานนท์  ฮิล
28. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทรายคำ
29. เด็กชายไชยเทพ  ยิ่งเภตรา
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
2. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
3. นายสุเทพ  วรรณศรี
4. นางสาววิภาวี  วิชัยสืบ
5. นางสรัลชนา  ปอสี
6. นายเมธา  พวงพุ่ม
7. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ
 
1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณฐชนม์  อินทพิบูลย์
 
1. นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกรรณรัตน์  กลิ่นขจร
2. นางสาวกานต์ธิดา  หิรัญธนวิวัฒน์
3. นางสาวจิราพันธ์  ใหม่ไชย
4. นางสาวนารีรัตน์  เพิ้งจันทร์
5. นายพัทธดล  เหมฤดี
6. นางสาวลลิตา  ขำอิ่ม
7. นางสาวสุวรรณา  ชังทัด
8. นางสาวอาทิตยา  แม้นอินทร์
9. นายเกียรติศักดิ์  พรมกลิ้ง
10. นายเขมรัตน์  พยม
 
1. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด
2. นายรณชัย  จินาเกตุ
3. นายโอฬาร  จอกทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกรกิตติ  สัมมา
2. นายกิตติภูมิ  เพ็งยิ้ม
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนัชชัย  ทัฬหสิริเวทย์
2. เด็กชายศุภกิตต์  เกตุตะมะ
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายญาณธร  เขียวแก้ว
2. นายสุทธิรักษ์  โชติมน
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพร  เวียงนิล
2. นางสาวศิรดา  จีทา
 
1. นายมณเฑียร  ผาทอง
2. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายพีรวัส  โภคาสุข
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
2. นายคงฤทธิ์  กุมภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีอะนัน
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เดือนดาว
 
1. นางสาวยุวเรศ  กาศเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรพล  คงภิรมย์
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ชาภักดี
2. นายสรัล  ด้วงนวม
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวอภิญญา  ยอดนิล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองน้อย
2. นางสาวนพมาศ  เส็งเมือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  ลงลา
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้วตา  คมปลาด
 
1. นางสาวดวงกมล  สุกกล้า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  เกษรมาลา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เขตรกรรม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสุภะ
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายประทีป  ไผ่เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวกนิษฐา  สุ่มพ่วง
2. นางสาวกันตินันท์  ศรีวันเปีย
3. นางสาวจิรวรรณ  วังจีน
4. นางสาวชลธิชา  พิลึก
5. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร
7. นายทวีศักดิ์  วิรุฬห์หิรัญ
8. เด็กชายทักษิณ  ทองคำ
9. นายธนาธิป  สารคาม
10. เด็กชายธาดา  ปานเงิน
11. นายนทีธร  ปานเงิน
12. นางสาวนิศารัตน์  การภักดี
13. นางสาวมณฑาทิพย์  กันเกษร
14. เด็กหญิงฤทัยชนก  อุณทะวงษ์
15. นายวริช  แก่นกล่ำ
16. เด็กชายศุภวิชญ์  แผ่นทอง
17. เด็กชายสุทัศน์  สิงห์สม
18. นายสุธิมนต์  ครคง
19. เด็กหญิงสุธิษา  บุตรดาวาปี
20. นางสาวสุภารัตน์  มั่นคง
21. นางสาวอรัญญพร  คงศรีสุข
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
2. นางสาวชนธิชา  ปานแดง
3. นางจารึก  แสนพรม
4. นายกรกช  แจงเขตต์การ
5. นางสาวธีรดา  ประทุมพร
6. นายชาญณรงค์  รุ่งแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจนเขตกรณ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทะแสง
3. เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรดี
4. เด็กหญิงมธุมาส  ท้วมศรี
5. เด็กชายรัฐธนนท์กฤช  โคตรคำ
 
1. นายทศพร  เตชะนา
2. นางสาวพิมพ์พา  เยาว์ทุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจอมจิต  สมพันธ์สาทิตย์
2. นางสาวชญานิศ  โพธิพันธ์
3. นายณัฎฐพล  กันทา
4. นายพีรพัฒน์  ดีเทียน
5. นายสุริยา  ฉวีชาติ
 
1. นายทศพร  เตชะนา
2. นางสาวชฏินี  จูเทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายเตชัส  ปานหลุมข้าว
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรีสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธิริ
3. เด็กชายฉัตรมงคล   จาสุทัศน์
4. เด็กชายนพดล  ครุธพันธ์
5. เด็กชายปรเมษฐ์  อ้นแดง
6. เด็กหญิงรัตนาพร  กรหมี
7. เด็กหญิงวาสนา  ช้อยบัวงาม
8. เด็กหญิงอริศรา  ไชยคำมิ่ง
9. เด็กหญิงเดือน  ศิริโยธา
10. เด็กชายเศรษพงศ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นางสาวกุลกัลยา  บูรณภิวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชยุตรา  แจ่มฟ้า
 
1. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  เดชวารี
 
1. นายวัลลภ  มลัยพันธุ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวฉัตรชนก  จิตรชื่น
 
1. นางสุภัทธา  ทองกันทา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อิ่มศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยืนยง
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายธนานนท์  แสงทองทาบ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นผล
2. นางสาวปรายฟ้า  บุญทอง
3. นางสาวรชฎา  พลับพลึง
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. เด็กหญิงอริสรา  ครองสัตย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เกตุประยูร
2. นางสาวชนิดาภา  พวงจำปา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
3. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
5. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
6. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
7. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤตนัย  สหะชาติ
2. เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม
3. เด็กชายนิคคอน  สีลาหอม
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทินรทัศน์  ชัยรัตน์
2. นายยศชิฮิโร่  คำน้อย
3. นายสหรัฐ  ปฏิสนธิ์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อินไชย
2. นางสาวจตุพร  ศรีโสภา
3. นายภานุพงษ์  เทพอาจ
4. เด็กหญิงยมลพร  ธรรมลังกา
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภักดีนอก
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกุล   ภู่ประเสริฐ
2. เด็กชายกันตพงศ์  ยุพเยาว์
3. นายชนกันต์  ศิริเวช
4. เด็กชายณัฐพงษ์  บำเหน็จ
5. นางสาวธนัตดา  ป่าถ่อน
6. นายธนากร  รอบุญ
7. นายธนายุทธ  การกิจ
8. เด็กชายนครินทร์  แสงอินทร์
9. นายนพดล  โต๊ะนาค
10. นายนพดล  ประวิง
11. เด็กหญิงพรนภา  ทะปะสิทธิ์จิตต์
12. นายพายุพัด  พูลล้น
13. เด็กชายภูริพัฒน์  โพล้งอุไร
14. นายสถาปนา  พูลล้น
15. นายสิทธินนท์  ขอบทอง
16. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
17. นายอภิชาติ  อินทนา
18. เด็กชายอรรถพร   เจริญวัย
19. เด็กชายเสรีชน  อินทะโฉม
20. เด็กชายเสรีภาพ  อินทะโฉม
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
2. นายมานพ  ยอดเกตุ
3. นายภานุวัฒน์  แสงตะวัน
4. นายสุรชัย  ไทยสาย
5. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
6. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
2. นายทัชชกร  อารีมิตร
3. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
4. นางสาวปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
5. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
6. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
7. นายภาณุฑัต  สุดทำนอง
8. นางสาวลัลนา  ทองสุข
9. นางสาวอชิรญาณ์  จันทศร
10. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
3. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกันติชา  จำศรี
2. เด็กชายจักรพงศ์  คุ้มเวช
3. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  สุดทะสน
5. นายนิตินัย  คำภูษา
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชาญเขตการ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทุย
8. เด็กชายพิชิต  หอมดี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์พูล
10. เด็กหญิงภคนันท์  ยอดขยัน
11. เด็กหญิงยุวดี  วงศ์อาษา
12. เด็กหญิงรุจิภาส  เรืองทรัพย์
13. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญประดิษฐ์
14. เด็กชายวิสิทธิ์  โคตรหานาม
15. เด็กหญิงสมฤดี  อินดีคำ
16. เด็กชายสุวิทย์  โคตรหานาม
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
3. นายมานะ  บุญเกิด
4. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกานต์สิริ  คำสิงห์นอก
2. นางสาวขวัญภิรมย์  บุญแจ่ม
3. นางสาวจานุวรรณ  ศาสตร์ศิริ
4. นายญาณะพัชญ์  วงศ์เอก
5. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
6. นายทัชชกร  อารีมิตร
7. นายธนโชติ  ยศวิชัย
8. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
9. นางสาวบุศรา  อินดี
10. นางสาวปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
11. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
12. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
13. นายภาณุฑัต  สุดทำนอง
14. นางสาวลัลนา  ทองสุข
15. นางสาวอชิรญาณ์  จันทศร
16. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
3. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
4. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจารุพงษ์  พรมนาม
2. เด็กชายชาญวิทย์   ฉัตรไชยสิทธิกูล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองจันทร์
4. เด็กชายธนพจน์  นวลจีน
5. เด็กชายธนัถต์   เจริญสุข
6. เด็กชายพัทธนันท์  ประประโคน
7. เด็กชายวรากร  ก้อนรัมย์
8. เด็กชายเจษฎาพร  นิลเกษม
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่เอ็ง
2. เด็กหญิงธันยพร  บุรพพงษานนท์
3. เด็กหญิงยลลดา  ถองทอง
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุมี
5. เด็กชายเมฆอนันต์  มีพูล
 
1. นางภาวิณี  จันทร์ทิพย์
2. นางปิยพร  สรรพช่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ยังปัญญาวงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  มัตหลา
3. นายธัญวรัตม์  มงคล
4. นางสาวธิดา  จันเปาว์
5. นางสาวสายธาร  ปานทอง
 
1. นางสาววรางค์สิริ  ฤทธิ์รอด
2. Mrs.GYEYOUNG  JIN
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธเนศ  วันเมฆ
 
1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จันทร์เขียน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  บุญจันทร์เชย
2. นายธราเทพ  ขวัญไร่
3. นายปารเมศร์  ดำรงวิทย์
 
1. นายลิขิตดง  นันตา
2. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงคณิตา  บานชื่น
2. เด็กชายญาณทัศน์  บาลี
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางสาวธิดารัตน์  ใจจันทร์ทรา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายณัฐพงษ์  แซ่ลี
2. นายธนนิตย์  ศศิฉาย
3. นายบรรพต  เกษร
4. นายพิทยาพล  ศูนย์กลางชัย
5. นายมงคล  เขียวสา
6. นายอัครณัฐ์  อินทรัตน์
 
1. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
2. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
3. นางสาวนิตย์นภา  อินทนรลักษณา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวรสสุคนธ์   ต่ายโพ
 
1. นายภราดร  อมรสุทุธิกุลชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวธัญญาเรศ  มีทุน
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายวิทยา  ทองทะจิตร
 
1. นางสาวอภิรดี  ผิวผ่อง
2. นางสาวจิดาภา  ศรีมาพา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมลฤดี  อ่อนเมือง
 
1. นางสาวไพริน  เขื่อนแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  จันต๊ะไพร
2. นายสหวรรษ  ศรีมา
 
1. นายพิบูลย์  แสงทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  หม้อมีสุข
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางลลิตา  แหงมปาน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  หวานดี
2. นางสาวขนิษฐา  หาป้อง
3. นางสาวจิราภรณ์  ภูผิวเมฆ
4. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
5. นางสาวปรียาภรณ์  ทุมสิงห์
6. นางสาวปัณธิมา  สีไสลา
7. นางสาวพรอารักษ์  โกมล
8. นางสาววีรญา  หินพลาย
9. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
10. นางสาวสุกัญญา  สินประเสริฐ
11. นางสาวสุนันท์  จันทาฟ้าเหลื่อม
12. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นายกริชรุ่งโรจน์  ปารมีสี
3. นางอลิสา  วีระน้อย
4. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  ตานวล
2. นางสาวมิรินญา  พรมชัย
 
1. นายปริญญา  อินทยศ
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายเศรฐานุวัฒน์  สุกันอินทร์
 
1. นายวิเชียร  สัมฤทธิตานนท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายสันติชัย  ใจมาตุ่น
 
1. นายวิเชียร  สัมฤทธิตานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกรวิชญ์  อินแถลง
2. นายการุณย์  ควายคณะ
3. นายชญานิน  แซ่หลู่
4. นางสาวนุชนาฏ  เจนปัญญา
5. นายปฎิพล  ไม่มีชื่อสกุล
6. นางสาวรัชนีกร  วันนา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นางสาวชัชว์รวี  พรมพิทักษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกฤตเมธ  พิทักษ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  อุประ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชนาวีร
4. นายชัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
5. นายฌาณทิพย์  ปันทวัง
6. นายทักษ์   อภิวะ
7. นางสาวนวลจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
8. นางสาววีร์วรีย์  แต้มสีคราม
9. นายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวไพรพรรณ   เวทย์นุวงค์
 
1. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายทัตพล  ศรีเมือง
2. เด็กชายนิติกร  สีสงปราบ
3. เด็กชายพิษณุ  บุญช่วย
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิพร  จังแฮ
 
1. นางสาวจิราพรรณ  จินาใหม่
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร   ประไพมาลี
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวรภัส  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวเบญญา  พรหมชัย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แว่นแก้ว
 
1. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายภูมินทร์  ทองอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปารมี  คงศิริ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนุชนาฏ  เหลือล้น
2. นางสาวบุณฑริก  ชวลิตชีวิน
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปานชนก  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวปานชนน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. Miss Kwon Hye  Jin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธัชพร  ตันติอำไพ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์จ้อน
2. นางสาวชนัญธิดา  ม่วงแกม
3. นางสาวนิศาชล  มั่นคง
4. นางสาวปฐมพร  ปมิตต์ธศิล
5. นายศุภชัย  ใจสุทธิ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธัญสุดา  ทองชิต
2. นางสาวสุธิดา  เดชโพธิ์โต
3. นางสาวอภิชญา  ประดิษฐ์
4. นางสาวอังศุมาลี  พฤกษ์อุดม
5. นางสาวอิศริยา  แพ่งสุภา
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฐณิชา  พุ่มอรัญ
2. เด็กหญิงมาริศา  เกิดเจริญ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โนนพยอม
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางสุนันท์  อ่วมแจง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  ศรีสมยา
 
1. นายธรรมรงค์  สองวงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวอรยา  พิมจอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รุทธการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรินทร  อินทโฉม
 
1. นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองบุญ
2. เด็กหญิงนวพร  อบอาย
3. เด็กชายวรเมธ  เกตุสุรินทร์
 
1. นายนิรันดร์  บุญศรี
2. นางสาวโชติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราลี  อุดมสวรรค์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองบุญธรรม
 
1. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
2. นางสาวนภาพร  สืบสายทองดีแท้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายนพเก้า  สุทธินันท์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อนันตผล
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
2. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กิจพาณิชวิเศษ
4. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
5. นายนพเก้า  สุทธินันท์
6. เด็กหญิงปาลิดา  ทรงวารี
7. เด็กชายพีรพล  เเสงเพชร
8. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์พุฒ
9. นายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
10. เด็กชายรณชัย  ฉิมภู่
11. นายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
12. นางสาวอาภัสรา  สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นายนพดล  ขยันการค้า
3. นางวรรณา  พิมพันธุ์
4. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวสิริกร  ดีเพิ่ม
 
1. นางกัญญารัตน์  จำรัส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  เฮงสิ
2. นางสาวภัชริดา  สวนศิลป์พงศ์
 
1. MissMisato  Katsumata
2. นางอานันฑิตา  สแปร์โรว์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายญาณวรรธน์  นิยมสัตย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทนต์
3. เด็กหญิงภูรดา  โพธิ์เกษม
 
1. นายพิชญะ  โชคพล
2. นายชาลี  วงษ์รักษ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภา   คีรีการะเกด
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีธนจิต
3. เด็กหญิงสายสุดา  ปีแจะ
 
1. นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ
2. นางสาวอรทัย  ใจคำฟู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายกฤษดา  การบูรณ์
2. นายพิชญพงษ์  วิญมา
3. นายศิริพงศ์  ใจรังสี
4. นายสุขวิทย์  พรไพรสณฑ์
5. นายอนุสรณ์  พิพัฒนกิจสกุล
6. นายเกษมสันต์  จันต๊ะซาว
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  เสนากุล
 
1. นายคณิน  บุญเสริฐ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์   นันทะชัย
2. นายสหรัฐ  คำมูล
3. นายสิทธา  ตาปิน
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นายชัยยันต์  สุภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวกชนิภา  พูนผล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุ่มเพียร
3. นางสาวจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
4. เด็กหญิงชลนิชา  ธรรมวิไล
5. นายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
6. เด็กชายชากร  วรรณนาค
7. เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญมี
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกิดผล
9. นายดิศพงษ์  กันเจียก
10. เด็กชายต้นตระการ  ดิษสาคร
11. นายทัศนชัย  คำศรี
12. นายธนพล  พัดทอง
13. เด็กชายนนท์ตระการ  ดิษสาคร
14. นายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
15. เด็กหญิงปนัดดา  นาคสมบูรณ์
16. นายปวรุตม์  อินทร์สุข
17. เด็กชายปะกาศิต  วิเวกวรรณ์
18. นายปิยพัทธ์  ติยานันทิ
19. เด็กหญิงพนิดา  ศรีแก่น
20. นายพีรพัฒน์  เทียนหวาน
21. นายพูลศิล  บัวตูม
22. เด็กหญิงภคพร  บัวนารถ
23. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองแท้
24. นายภานุพงษ์  จันทร์แย้ม
25. เด็กชายภูชิต  สนหอม
26. นางสาวมนต์นภา  เกิดผล
27. เด็กชายวรพงษ์  อิทธิไกรวัฒนา
28. เด็กชายวรภพ  วิสิทธิเขต
29. นางสาววลัยกร  เอี่ยมวงษ์
30. นายวีรภัทร  เจริญสาริกันฑ์
31. นายวีรภัทร  เพ็ญภู่
32. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  จุลพันธ์
33. นายศิวกร  สุขขวัญ
34. นายศุภกิจชัย  ยิ้มเจริญ
35. นายอนุชา  ยิ้มละมัย
36. นางสาวเข็มอัปสร  ชีพธรรม
37. นายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
38. เด็กชายเจษฎา  มิ่งขวัญ
39. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
40. นางสาวแก้มกมล  นิลใจพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นายมงคลชัย  ไวกสิกรรม
3. นายศิริชัย  ก้อนจันเทศ
4. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
5. นายสมคิด  เจริญสุข
6. นายภาคินัย  ชัยดี
7. นางณัชฐ์พร  แก้วแดง
8. นางสาวยุวภา  หัดคำหมื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก
2. เด็กชายภัทรพล  กระต่ายทอง
3. เด็กชายสุพพัต  แจ่มจำรัส
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูนชื่น
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุรวัฒน์มนตรี
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิติขวัญ  สหกุลบุญญรักษ์
2. นางสาวพชรวรรณ  สุวรรณศิลป์
3. นายเมธัส  อินทร์ทอง
 
1. นางจันทนา  ศิลปศาสตร์
2. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
3. เด็กหญิงธนพร  วรรณธง
4. นางสาวธนัชพร  ล้อมจันทร์
5. นางสาวธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
6. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
7. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
8. นางสาววรรณกร  คร้ามมี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุทอง
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวพนัสญา  ลูกพลับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกฤศญารัตน์  รื่นถวิล
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  สงมา
3. เด็กหญิงจันทร์นิภา  เปลี่ยนโพธิ์
4. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองแย้ม
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษมรัตน์
7. เด็กหญิงธนพร  วรรณธง
8. เด็กหญิงธนภรณ์  นางาม
9. นางสาวธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
10. เด็กหญิงธิญาดา  พลแก้ว
11. เด็กหญิงประสิตา  มูลหล้า
12. เด็กหญิงปรียาพัชร  จันทร์ทิพย์
13. เด็กหญิงปิยนัดดา  บุศยศักดิ์
14. เด็กหญิงพรณิภา  รอดละม้าย
15. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
16. เด็กหญิงภาสินี  สมบูรณ์หนู
17. เด็กหญิงรสิตา  กิมเส็ง
18. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บุญคุ้ม
19. เด็กหญิงศศินิภา  สิริเมธินธนา
20. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ภิญโญ
21. เด็กหญิงสุไรดา  อยู่จันทร์
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ
3. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
4. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
5. นางสาวพนัสญา  ลูกพลับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาววริศรา  จันทวงษ์
 
1. นางสาวมันตา  อัตตพงษ์ไพบูลย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐณิชา  คุ้มสนิท
2. นางสาวนวพร  ทองเถื่อน
3. นางสาวนันท์นภัส  ฉายอรุณ
4. นางสาวพิมพ์ญาดา  กาวิน
5. นางสาววนภรณ์  ไฉไลพานิช
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุขกมลธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกันต์ชิตา  แสนศิริ
2. นางสาวจิราธิป  เกษามูล
3. นางสาวพิมพ์ชมพู  แก้วสูงเนิน
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นายนิธิกร  แทบศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนนิกานต์  เกตุสกุลณี
2. นางสาวสุภาวดี  คงทิพย์ธีรศรี
3. นางสาวสุรัชนินทร์  ภู่มณี
 
1. นางยุเพียร  อ่อนสี
2. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกุลหญิง  หอมบุปผา
 
1. นายทนง  คงรอด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  นาปรัง
2. เด็กหญิงธุลีพร  ชาวริม
3. เด็กชายยาวาทิต  ดาแว่น
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันระวัง
5. เด็กหญิงสุรัมภา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์
2. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ยารวง
2. นายนสิทธ  ฝ่ายเดช
3. นางสาวนุชราพร  โออิ
4. นางสาวปภาวี  สนม
5. นางสาวภูริชญา  ศรีคำตัน
6. นางสาวลักขณา  สุทธสม
7. นายวรภิมุข  อินต๊ะสาร
8. นางสาวศิกาล  ประชากลาง
9. นางสาวศิรทิพย์  เอกธราเตชะพันธ์
10. นางสาวสวรรยา  สอนเล็ก
 
1. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
2. นายสงกรานต์  แก้วสา
3. นายชยวีร์  กุ่นใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลบุตร  ประทุมมลัย
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายภูเบศ  คำคง
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เสนาธรรม
2. นายนิรวิทย์  สิบหมื่นอาด
3. นายพันโชค  ปวงคำ
4. นายศุภกฤต  ศุภภิญโญ
5. นายสุภิวัฒน์  ปัญญาแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
2. เด็กชายชาติกล้า  แสงศรีจันทร์
3. นายณัฐพล  มังคลาด
4. นางสาวณิชมน  ปั๋นป้อม
5. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
6. นายนรภัทร  วงค์ราษฎร์
7. นางสาวนัชชา  ศิริขวา
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
9. นางสาวปภาวี  ต้นวงค์
10. นายพงค์พล  สนชาวไพร
11. นางสาวพรลภัส  ดอนลาว
12. เด็กชายศักราช  ดาวงษ์
13. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
14. นายอยู่ยงค์  ใจดี
15. นายเอกวัฒน์  หอมนาน
 
1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
4. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  พุทธรุณ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  กิตตินนทวัฒน์
2. นายนัฐวัฒน์  ปัญญากอง
3. นางสาวพรรษพร  ดอนลาว
4. นายพีรภพ  แก้วคำปา
5. นางสาวพีรยา  เกเย็น
 
1. นางสาวกานต์สินี  ณ น่าน
2. นางสุพัตรา  หอมนาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธีรวิทย์  คำยั่งยืน
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีมูล
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญุตม์  บัวจ้อย
2. เด็กหญิงวรัญญา  สองสีใส
3. เด็กหญิงวาโกะ  ฟุรุฮาชิ
4. เด็กหญิงศิรดา  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตวงศนันท์
 
1. นางสาวบงกชวรรณ  มีลือกิจ
2. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวลักษณพร  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวสุภัสสรา  หอมนาน
4. นายอภิศักดิ์  ดวงมาลา
5. นางสาวอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
2. นางรำพึง  ศรชัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายชนากานต์  ขุนนุ
2. นายธนกฤต  ดาวแสง
3. นายพีรภัทร  วารีรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  จองแดง
2. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  พนมเขต
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายดลณฤทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  วงค์แพทย์
2. นายพงศกร  สมัคร
3. นางสาววรรณิศา  ดอนแก้ว
 
1. นางวินนา  เทพคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผ่าว้อ
2. นายคงฤทธิ์  แซ่ลี้
3. นายธีรเมฆ  โวยยือ
4. นางสาวมานี  มาเยอะ
5. นายเฟิร์ส  วีระคำ
 
1. นางยลรวี  อินต๊ะ
2. นางนันทพร  แซ่หว่าง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายปรีชา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงฟ้าใส  เม่นสุวรรณ
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายขุนพล  หมอรักษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุรี
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
2. นางอังคณา  แสนอุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  ข่มอารมณ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  บุรานนท์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซมเขียว
4. เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  เล็กสิงห์โต
6. เด็กหญิงฐิติพร  รอดสการ
7. เด็กหญิงณัฎฐ์ฌา  ประครองใจ
8. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
9. เด็กหญิงธนวดี  อำไพพันธ์ุ
10. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยสุภาพ
11. เด็กหญิงนัชยานันต์  แทนเกษม
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ศรี
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภานุทัต
14. เด็กหญิงปริชตา  เพ็ชรกระต่าย
15. เด็กหญิงปรียาพัศ  คีรีวรรณ
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิตหาญ
17. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมทอง
18. เด็กหญิงปุณย์จรีย์  ราชวงศ์
19. เด็กหญิงพรยมล  เหมือนเงา
20. เด็กหญิงพิชชาภา  นาคคล้าย
21. เด็กหญิงพิรยากร  พงษ์ประเสริฐ
22. เด็กหญิงฟ้าพราว  ไตรณรงค์
23. เด็กหญิงภัคนันทร์  แป้นห้วยไผ่
24. เด็กหญิงภัทราวรรณ  แสงดอกไม้
25. เด็กหญิงรสิกา  รัตนวิฬาร์
26. เด็กหญิงวรัญญา  อุดมวรวุฒิ
27. เด็กหญิงศิริภัสสร  มีกรสม
28. เด็กหญิงสิรัญญาดาล์  สิทธิอัครานนท์
29. เด็กหญิงสุชัญสินี  โหมรันต์สุขศกุณ
30. เด็กหญิงสุธรรมมา  โพธิ์ปฐม
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดุมคำ
32. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มสมบัติ
33. เด็กหญิงอัครณี  สุหร่ายมาตร์
34. เด็กหญิงอังคณา  ตระกูลดี
35. เด็กหญิงอัจฉราพร  จุงวงศ์สุข
36. เด็กหญิงเชษสุดา  เขียวสด
37. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุดเขตร์
38. เด็กหญิงโชตินภา  พุ่มจงกล
 
1. นายภัทรพงศ์  วิจิตรวงศ์
2. นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล
3. นางสาววรรณดี  บังเพลิง
4. นายกมล  ชูเฉลิม
5. นางชุลี  ไพรสันต์
6. นางปราณีต  คูณหอม
7. นางสาวสุกัญญา  สุนามะ
8. นายศิริพงษ์  ชื่นศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวCiara rose  Mc Master
2. นางสาวกมลลักษณ์  น้อยนาง
3. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
4. นายกฤษฎา  นิลเลิศ
5. นางสาวกัลยรัตน์  ปรางวิรุฬห์
6. นางสาวชนัญญา  มีสุวรรณ์
7. นางสาวชนิชา  ตึงทอง
8. นายชัยวัฒน์  คำม่วง
9. นายชาคริต  พลต้น
10. นายชโนทัย  มโนนัย
11. นางสาวญาณินี  สินทูล
12. นางสาวณัฐนรี  แทนนิกร
13. นางสาวธิดารัตน์  เทพบุรี
14. นางสาวปรียาภรณ์  บัวแก้ว
15. นายพศิน  หมั่นมี
16. นางสาวพัชราภรณ์  คงเจริญ
17. นางสาวพัชรี  เมืองมา
18. นางสาวพิมพ์พิศา  มั่นฤทธิ์
19. นายภาคภูมิ  ศิลา
20. นายภานุพงศ์  ชมภูเพชร
21. นางสาวมัศยา  เพชรเกิด
22. นายวรชาติ  ใจดี
23. นางสาววริยา  เจียมประสิทธิ์
24. นายวศิน  สิงห์ชา
25. นายศักดิ์สิทธ์  เรือนแก้ว
26. นางสาวสุพรรษา  อิวชาวนา
27. นางสาวสุภาพร  เพชรทิม
28. นางสาวสุวรญา  ภู่เชย
29. นายสุฬิโญ  คงเมือง
30. นายอชิตะ  สมเพราะ
31. นางสาวอติพร  ยุตติธรรม
32. นางสาวเบญญาภรณ์  ปูนปาน
33. นายเริงชัย  อินสิงห์
 
1. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
2. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
3. นางสุนิศา  ดิษฐ์แก้ว
4. นายวีระชัย  จันทะเสน
5. นายณัฏฐนันท์  โชติณภาลัย
6. นายนัทพงศ์  วังทัน
7. นางวิวัฒนา  วงศ์พุฒิ
8. นางสาวโพยมรัตน์  นพรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวนันทิกานต์  ทานะขันธ์
2. นางสาวปรียานุช  แสงกล้า
3. นางสาววริศรา  ปัญญา
4. นางสาวศศิพิมล  อ้นมอย
5. นางสาวสุดารัตน์  ยิ่งเจริญผล
 
1. นางกฤษณา  ปลิวศรีแก้ว
2. นายชาญชัย  จันเป
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  พรมเพ็ชร
2. นางสาวรพีพร  ทัพหน้า
3. นางสาวอุษณียาภรณ์  จันมา
 
1. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
2. นางพจนีย์  อำนา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สายสร้อย
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  เริงจักร์
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล   เริงจักร
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล   เริงจักร
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายธีรภัทร  สุริย์วงศ์
2. นายภูมิปณิธาน  ขัติยะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  อินต๊ะยศ
2. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ศรีใจวงค์
2. เด็กชายณพวีร์  พัฒน์ธนวัฒน์
3. เด็กหญิงปัณณพร  เลิศรังสรรค์
 
1. นางสาวปิยะพร  สสิพรรณ์
2. นายสุทธิกรณ์   วรรณสมพร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชอบธรรม
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงอรรัมภา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางปรีดาวรรณ  แสงสอาด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวณัฐธิดา   จันทร์คำ
2. นางสาวธนภรณ์  อัตตพงษ์ศักดิ์
3. นายธีรภัทร  ตาดี
4. นางสาววรรณ์กวี  ลือยศ
5. นายอดิเรก  เรือนปิน
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์   มหาวรรณ
2. นางอรทัย  ฟูไฟติ๊บ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายคมกริช  ทันลา
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวจุฑามาศ  ร้ายสม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายสุรพงศ์  สารสี
2. นายโกเมศ  ลาดปะละ
 
1. นายกฤตยศ  วรรณสาร
2. นายจีรเดช  ฟ้าเลิศ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
2. เด็กชายนันทชัย  ชัยชนะ
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ  วงศ์เวียน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวณัฐฐาพร  สายงาม
2. เด็กหญิงพิชยา   อ่องแดง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทนากร
 
1. นางดวงกมล  เรืองเพชร
2. นายคฑาวุฒิ   โพธิ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  เมฆเคลื่อน
 
1. นายชัยยุทธ   กันทะยะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนเทพ  มังกรทอง
2. เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทรพร  สิมทอง
 
1. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
2. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร  ธานีวรรณ
2. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายปริญญา  โสนา
2. นายอานนท์  สีหา
 
1. นางสาวยุพารัตน์  แสนอินทร์
2. MissWu  Jinling
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท้
2. เด็กหญิงณัฐฐา  อินทวงษ์
3. เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทิพาภรณ์  ผองคำ
2. นายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์
3. นายพงศกร  จันทร์หยวก
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางสาววันนิสา   คำอ้าย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  โตมา
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเจนจิรา   แก้วเขียว
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. นางสาวจิรัชยา  ใจปันวงค์
2. นายวีรพัฒน์  กันทะวงค์
 
1. พระนิรันดร์  วงค์ตัน
2. นายอนุชา  ฝ่ายนิพนธ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายอโนชา  มีใย
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  จันทร์สุริยะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายชัยยานัน  แก้วเทพ
2. นายภูริณัฐ  คะเชนมาตย์
3. นายอภิรักษ์  สารธิ
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงกิตติยากร  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  คำรีมา
 
1. นางอรนุช  จูเปีย
2. นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกนกพล  หยูเอียด
2. นายกิตติคุณ  วงค์ตะวัน
3. นายกิตตินันท์  ฟักวงษ์
4. นายคณิศร  พรมหญ้าคา
5. นายคุณานนต์  แก้วประเสริฐ
6. นายจิรานุวัฒน์  เสงี่ยมรัตน์
7. นายชยวัฒน์  วงศ์จันทรมณี
8. นายธีรยุทธ  สายทอง
9. นายนฤนาท  เขียวเมือง
10. นางสาวปนัสยา  กำแพง
11. นายพชร  ขันเงิน
12. นางสาวพัทธมน  มรินทร์พนวัฒน์
13. นางสาวพิมผกา  หนองงอก
14. นายภานุวัตน์  น่วมบาง
15. นายภานุศักดิ์  ญาณปัญญา
16. นางสาวศรุตา  นพเก้า
17. นางสาวสมพร  บัวแผน
18. นางสาวสุพัตรา  แม้นพยัคฆ์
19. นายอรรถพล  เที่ยงตรง
20. นางสาวอุ้มบุญ  พูลน้อย
 
1. นายภาณุพงศ์  ข้างจะงาม
2. นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์
3. นายเดชา  เทพาคำ
4. นายเอกลักษณ์  พลเลิศ
5. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายธนาดล  ลาภเวที
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงอรัญญาณี  ช่วยกล่อม
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยทิพย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เตชนันท์
3. เด็กชายสมภพ  บรรลือ
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายชนะภูมิ  จันพฤกษ์
2. นายยุทธศิลป์  ธัญญะ
3. นางสาวใบเฟิร์น  ปงลังกา
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางยุวรีย์  ใจการณ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันศรี
2. นางสาวจิดาภา  กาธาตุ
3. นางสาวณัฐธิดา  ตาจา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาใจ
5. เด็กหญิงณิชกานต์  ส่วนบุญ
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สีนาคม
7. นายพงศกร  ขันวิเศษ
8. เด็กหญิงพรชิตา  สง่าเมือง
9. เด็กหญิงสิริกานต์  อินแดง
10. เด็กหญิงอรปรียา  วิชาวุฒิพงษ์
 
1. นายสาธิต  ณ ลำพูน
2. นางพรพิมล  บุญสูง
3. นางสาวมัลลิกา  ถิ่นทิพย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ไกรราษฏร์
 
1. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  บุญติ๊บ
2. เด็กชายบรรณทัศน์ฐาน  ดอนลาว
3. เด็กชายอาทิตย์  นามอิน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวมลวิภา  นนทภา
2. นางสาวมัณฑนา  สุดาจันทร์
3. นางสาวอชิตะ  สุขใหญ่
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอมิตา  บ่อแก้ว
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายสมัชญ์  วรานุศาสน์
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เกิดพงษ์
 
1. นางสาวศศิภา  ศรีสม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จีนเพชร
2. เด็กชายจิรพงศ์  ชัยศรี
3. เด็กชายทรงภพ  เกิดเผือก
4. เด็กชายทัตเทพ  มณีเขียว
5. เด็กชายพงศกร  เจริญศิลป์
6. เด็กชายภูวดล  มณีเขียว
7. เด็กชายสุพจน์  ทิพมนต์
8. เด็กชายเอกชัย  ศิรินาค
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายชนะภัย  ศิริเจริญ
3. นายเจษฎา  สุโน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางสาววราภรณ์   เลขา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายจักรพงษ์  เครือจันต๊ะ
2. นายธนวัตร  อึกโท๊ะ
3. นายธรณ์เทพ  ฟูลิ
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางพิสมัย  ศรีสุขา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  กูนโน
 
1. นายธราธร  อุ่นธง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายชนัสพงศ์  พรหมสินธุ์
2. นายอุดมโชค  อุเทียนยอง
3. นายเจตนิพันธ์  ปุกคำ
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายทัศน์พล  โสภาเลิศ
2. นางสาวรุ่งฤดี  ใจวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ
2. นางอัมวรรณ   กนกกังวานโรจน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีเพียร
2. เด็กหญิงพรนภัส  มูลคำ
 
1. นายอรรถพล  ปินคำ
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายนพณรงค์  ปวงคำ
2. เด็กชายศรายุทธ  ธรรมากาศ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางศิริ  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงรัฐพันธ์ศิริ  เขื่อนเเก้ว
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาววนาภรณ์  ยะอินทร์
2. นายวันชนก   ดีติ๊บ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงจารวี   แซ่ก่อ
2. เด็กหญิงนภัทร  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงสีนวล  จั่นตา
 
1. นายวสันต์  หมื่นสอน
2. นางกมลชนก  หมื่นสอน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายซิ่งมิ่ง   แซ่เจอว
2. นางสาวนาจู  สุภาพพจนา
3. นางสาววันเพ็ญ  มาเยอ
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงค์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นายณรงค์ฤษธิ์  เสาร์เจริญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวถิรมน  สุริโน
2. นางสาวธนัชพร  มิฟองฟู
3. นางสาวอาทิตยา  นาคปานเสือ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์คำเรือง
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  ที่รัก
2. นางสาวมัลลิกา  วงศ์นอก
3. นางสาวสมฤทัย  คำเถิง
 
1. นางศิริวรรณ  ทับทิม
2. นางสาวนิตยา  ฮวดนาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวแพชมพู  สายวัน
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  วงศ์งาม
2. นายชนมน  มาประเสริฐ
3. นายชิษณุพงศ์  ก่อกุศล
4. นางสาวณัฎฐา  ก้อนพร
5. นายณัฐพล  สีโสภา
6. นายธวัชชัย  หัสดง
7. นายธีรภัทร  อ้นกลิ้ง
8. นายพงศกร  เรื่อศรีจันทร์
9. เด็กหญิงพิชญานิน  ตรีเดช
10. นายพีรพัฒน์  รอบคอบพรมราช
11. นายภูชิชย์  ศิลาชัย
12. นางสาวรุ่งทิวา  ฮะสม
13. นายวงศธร  ชูขุนทด
14. นางสาวศรินดา  พิมภากรณ์
15. นางสาวศิริลักษณ์  สีหัวโทน
16. เด็กหญิงสิกัญญา  เรือนทะยา
17. นางสาวสุธินี  โกสุมา
18. เด็กหญิงสุธิมนต์  คุ้มนุ่ม
19. นายอุเทน  พึ่งจันทร์
20. นางสาวเกศินี  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  สวัสดี
3. นายกฤษณะ  ไกรสี
4. นางสาวกนกพร  คำลือไชย
5. นายวัชระ  พรมชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  รวมใหม่
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายชยณัฐ  วิศวกลกาล
 
1. นางสาวรำไพ  อุ่นเครือ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวบัวหอม  ดวงแสง
 
1. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กติกาวงศ์
2. เด็กหญิงทิพย์นารี  จินะโกษฐ์
 
1. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
2. นายไพบูลย์  ณ เชียงใหม่
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนคร  พงษ์ประติยานนท์
 
1. นางกาญจนา  หิรัณยะมาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงบุษบา  หมื่อโปกู่
2. เด็กหญิงอรพินท์  พรถาวรกุล
 
1. นางสาววัชราพรรณ  ปราบหงส์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายวสันต์  หน่อคำ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายกรกช   ก่ำแก้ว
2. นางสาวกรรวิภา   ชัยวัง
3. นางสาวกฤษณา   ลามะพรม
4. นางสาวกัญญารัตน์   คำกันทะ
5. นางสาวจุฑาทิพย์   กันยะมี
6. นางสาวชลธาร   ศาสดารัชศาสตร์
7. นายนพรัตน์   นัยโพธิ์
8. นางสาวนัทศนันท์   สิงห์ทอง
9. นางสาวนันทกานต์   คำรินทร์
10. นางสาวพิชญาพร   มูลมินทร์
11. นางสาวพิมพิกา   สุทธดุก
12. นางสาวรัชฏาภรณ์   เขียวใหม่
13. นางสาววรรณวษา   ใจมาคำ
14. นายวรากร   ปวงจันทรา
15. นางสาววัลย์ชาญา   พนาวาส
16. นายศิรากร   เครือพิมาย
17. นางสาวศุชัญญา   มูลกา
18. นายอธิวัฒน์   สล่าปัน
19. นายเธียรนัย   ดวงแก้วเรือน
20. นายเมธาพร   มะโนฟู
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
3. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
4. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
5. นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายจีระเดช  ทองสุข
2. เด็กชายภูริพัฒน์  แสงดี
 
1. นายสันษร  วรรณแก้ว
2. นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ่งเจริญสดใส
2. เด็กหญิงนราพร  ฤาษี
3. เด็กหญิงมธุรดา  ดอยกิ่ง
4. เด็กหญิงอภิญญา  สิงคำ
5. เด็กหญิงอรจิรา  ยะทา
6. เด็กหญิงแอนนา  เลาหมี่
 
1. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
2. นายจิรฤทธี  ศรีพวก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายธันวัฒน์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวประภัสสร  ศรีธิเดช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนันทิดา  เอี่ยมโต
2. เด็กหญิงวิภาดา  ปิยวัฒน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีบุญนาค
 
1. นางบุญช่วย  โดรณ
2. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวนิศารัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวประนอม  ม่วงเชียง
3. นายพีระยุทธ์  ไวทยานนท์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จันทะเสน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิติพันธ์  คำน้อย
2. เด็กหญิงกุลนิดา  อบรม
3. เด็กหญิงวิภาวนี  เทพวรรณ์
 
1. นางเกษิณี  กันน้อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายภราดร  กาละศรี
 
1. นางสาวพัชรพร  ปิ่นสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายอิทธิพัทธ์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผลคำมี
2. เด็กหญิงกิตติมา  ภู่พยอม
3. เด็กหญิงทักษพร  มะโนริน
4. เด็กหญิงพิยดา  พิทักษ์เทียนชัย
5. เด็กหญิงพิรานัย  กิติตาล
6. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ใจลังกา
7. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศรีกุณะ
8. เด็กหญิงรุ้งนภา  หว่อง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
4. นางสุดารัตน์  ไชยเทศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิติพันธ์  ใจปัน
2. นางสาวปิยะพร  มโนวรณ์
3. นางสาวพุทธมาศ  หลวงนวล
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  วาสิการ
2. เด็กหญิงรุจจิรา  ตามัน
3. เด็กหญิงอนันตญา  เตชะวงค์
 
1. นางสาวอัมพิกา  พิมสอน
2. นางสุธินี  ต๊ะแสง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์