งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 13 ธ.ค. 2560 8.30-16.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 13 ธ.ค. 2560 8.30-16.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 14 ธ.ค. 2560 8.30-16.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคารเอนกประสงค์ 13 ธ.ค. 2560 8.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคารเอนกประสงค์ 14 ธ.ค. 2560 8.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (กรุณา) ชั้น 1,2 ห้อง ป.1/2- ป.1/6, ป.2/2-ป.2/5 13 ธ.ค. 2560 8.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (กรุณา) ชั้น 1,2 ห้อง ป.1/2- ป.1/6, ป.2/2-ป.2/5 14 ธ.ค. 2560 8.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1(เมตตา),อาคาร 3 (มุฑิตา) ชั้น 2, 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1, 2 13 ธ.ค. 2560 8.30-12.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1(เมตตา),อาคาร 3 (มุฑิตา) ชั้น 2, 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1, 2 14 ธ.ค. 2560 8.30-12.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 13 ธ.ค. 2560 8.30-12.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 13 ธ.ค. 2560 8.30-12.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 14 ธ.ค. 2560 8.30-12.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 5 (มัชฌิมา) ห้อง โรงอาหารเก่า 13 ธ.ค. 2560 8.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 5 (มัชฌิมา) ห้อง โรงอาหารเก่า 14 ธ.ค. 2560 8.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 13 ธ.ค. 2560 8.30-16.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 14 ธ.ค. 2560 8.30-16.30 รายงานตัว 07.00 -8.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]