เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
8 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
9 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
10 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
11 นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
12 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
13 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
14 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
15 นายกฤษฏิ์อธิป ชุติธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
16 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
17 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
18 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
19 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
20 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
21 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางนัยนา นิลคล้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางสาวจิรพรรณ์ ไกรสรศิวเวท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นายสุวัฒน์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกษธีระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นายคงฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาล นักจัดการทั่วไปชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
34 นางจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
35 นายสถาพร รามสูต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
36 นางสาวสมใจ เหมบุตร นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
37 นางพัชรินทร์ อ่วมสถิตย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
38 นางนารี บดีรัฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
39 นางฐิติกุล อุไรพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
40 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
41 นางธรารัตน์ เย็นไจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
42 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
43 นายคำรณ แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
44 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
45 นางเตือนใจ กุลมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
46 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
47 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
48 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
49 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
50 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นางสาววิลดา หอมจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นางอรัญญา แก้วประไพ นักจัดการงานทั่วไป สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นางสาวจิตติมา แย้มยิน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นางสุภาวดี ระถาพล พนักงานราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นางสาววรรษมน ศรีอำไพ พนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
61 นางสาวอภิญญา สอนใจ ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
62 นางสาวภัคจีรา ทองแจ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
63 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
64 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
65 นายเกชา เดชา ข้าราชการบำนาญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
66 นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นายวิลสันติ์ ฝั้นกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นายชูศิลป์ แย้มโกเมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นายถวิล ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
71 นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
72 นายวุฒิชัย ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
73 นางณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
74 นายฉวี แก้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
75 นายอุดม อินทา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
76 นายสนิท ประหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
77 นายวิมลชัย สิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเมือง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
78 นายอนันต์ นกน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขมงหัก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
79 นายวีระ บัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
80 นายวีระพงษ์ คำกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
81 นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นางสุพัตรา เข็มเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นางอรสา เฉวียงหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นายเพชร ชมพูรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นายสิทธิพงษ์ คัชพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นางสาวฉวีวรรณ แจ้งจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นางนารีรัตน์ เผ่าฟู ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางดวงเดือน มีขันหมาก ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นางสาววัชรี บุญอยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นางณันท์ขจร กันชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นางปรียานาถ สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นางลัดดา สุทธิพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นางเยาวเรศ ปราการชัยนาคร ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายอดิศักดิ์ ขวัญเมือง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นางสาวภัชรา กาบบัวน้อย ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นางสาวนงลักษณ์ กิจชล ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
98 นางสาวพัทธีรา จันทร์รอด ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
99 นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อย ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
100 นายกิตติสุวัฒนา มังกร นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
101 นายพิชิต เอมศิริ ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
102 นายสมควร อ่อนฉาย ครู โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
103 นายปริพนธ์ กรรณิการ์ ครู โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
104 นายวิทยา ทองรวม ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
105 นายสุรชาติ เกิดศรี ครู โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
106 นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์รอด ครู โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
107 นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้า ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
108 นายคงฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาล นักจัดการทั่วไปชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
109 นางเกศกาญจน์ จันปอภาร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
110 นางสาวศรัญญา อิสสะอาด ครู โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
111 นายมงคล รอพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านลำมะโกรก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
112 นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม ครู โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
113 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
114 นางสาวลมัย มีขันหมาก ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
115 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
116 นางสาวจิตติมา แย้มยิน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
117 นางสาววรรษมน ศรีอำไพ พนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
118 นางสาววิชชาพร ศรสาลี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
119 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
124 นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นายไชรัตน์ เนื้อไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
126 นายภูกฤษ สีคำชอน ครู โรงเรียนสาธิตฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
127 นางสาวปณัฏฐา พึ่งพัก ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
128 นางสาวสุพัตรา สังข์พิชัย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
129 นายรณชัย กลึงมั่น เจ้าหน้าที่คุรุสภา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
130 นายฤชากร เย็นศรี เจ้าหน้าที่ประสานงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
131 นายหยก มีผิว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ ครู ช่วยราชการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นางสาวนิสาภรณ์ เรืองศรี พนักงานพิมพ์ดีด สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นายวัชระ ปาวงศ์ พนักงานราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นายสายชล แร่ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
137 นายสุวัฒน์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
138 นางพัชรินทร์ อ่วมสถิตย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 41 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
139 นางสาววิลดา หอมจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
140 นายกฤษฏิ์อธิป ชุติธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
141 นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
142 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
143 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง พจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
144 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
145 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
146 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
147 นางสาวอัชฌานันทน์ ป้องพรมมา ธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
148 นางสาวสุวลี รอดพร้อม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
149 นายนครเรศ เครือเอี่ยม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
150 นายนเรศ สุดไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
151 นายวัชรพันธ์ วัชรนันทวิศาล พนักงานราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
152 นางสาวปาริสา ขาวขำ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
153 นายราชันย์ โนสปริง ครู โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
154 นางสาวศิริพร ศรีวิชา ครู โรงเรียนยอดประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
155 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ครู โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
156 นางสาวศิริวรรณ จันทะจร ครู โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
157 นายทรงศักดิ์ นิมิตธรรมโสภณ ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
158 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
159 นายพรพิชิต จิตสว่าง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
160 นางสาวศมนยพรรษ อุบลสว่างวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
161 นายอรรถวิทย์ รอดพันธุ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
162 นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
163 นางสาววรรธนา ทองมี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
164 นายฉัตรดนัย ใยญาติ ครู โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
165 นางสาวอมรรัตน์ มั่นศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
166 นางสาวเกศริน พูลสมบัติ ธุรการ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
167 นายวรากร น้ำเงินสกุลณี ธุรการ โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
168 นางสาวนัยนา จันธิยะ ธุรการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
169 นางสาวสายฝน แจ้งถิ่นป่า ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
170 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง นรีภัสร์ พันธุ ธุรการ โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
171 นายจักรพันธ์ ทองรักษ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
172 นายพิษณุพงศ์ วิบูลวัชรยกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
173 นางสาวปาริสา ขาวขำ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
174 นางนรีภัสร์ คงสิบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
175 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
176 นางสาวนรมน อารีเอื้อ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
177 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
178 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ สพฐ. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
179 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ครู โรงเรียนวัดคลองเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
180 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
181 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
182 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
183 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
184 นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
185 นายวิสุทธิ์ วิจิตรวงษ์ นักวิชาการพัสดุ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
186 นางศรีวรรณ สืบวงศ์เหรียญ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
187 นางสาวบุญเล็ก เหล่าเขตกิจ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
188 นางวาสนา ขำสกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
189 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
190 นางบัวเรือน พงษ์เสือ นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
191 นางสาวธนพร ครุฑอุ่น นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
192 นางรุ่งทิพย์ ศิรินทรวงศ์ นักวิชาการพัสดุ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
193 นางสาวสุดารัตน์ มาอ่อน พนักงานราชการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
194 นางสาวสุพัตรา มณีอินทร์ พนักงานราชการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
195 นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
196 นางสาวชนิดา ชัยวงค์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
197 นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
198 นางสาวขวัญชนก สิงห์อิศรางค์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
199 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง พรสุดา จูจันทร์ ครูอัตราจ้าง ช่วยปฏิบัติงาน สพม.เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
200 นางสาวเกตุแก้ว เพิ่มธัญกิจ ครูอัตราจ้าง ช่วยปฏิบัติงาน สพม.เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
201 นางสาวจิรพรรณ์ ไกรสรศิวเวท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
202 นางสาวสมคิด ศรีกองหนุน นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
203 นางพรรณี รักษ์ศรีสุข นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
204 นางดวงเดือน ชูโชติ นักวิชาการพัสดุ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
205 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
206 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
207 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
208 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
209 นางฤดี พูลเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
210 นายยุทธนา หงษ์ยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
211 นางสาวประภัสรา ธาราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
212 นางสาวสุวรางค์ บำรุงสุข เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
213 นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
214 นางสาวพรประสิทธิ์ แก่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
215 นางดวงกมล เขตรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
216 นายศิริชัย มิ่งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
217 นางกัลยา พึ่งเจียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
218 นางสาวอรกานต์ กัณหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
219 นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
220 นางสาวสมหญิง เขียวลี พนักงานพิมพ์ดีด สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
221 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกษธีระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
222 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
223 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
224 นางสาวพัชนี อินทรสูต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธ์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
225 นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
226 นายภูวนารถ มัทวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
227 นายสมพงษ์ เกษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
228 นางจินตนา เลิศมธุรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหงษ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
229 นางชนัญพร ชัยอุตม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
230 นายสุขขุมภัณฑ์ ทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทียมเจริญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
231 นายกิตติวัชร์ จันทร์แช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
232 นายอารัญ หนองหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
233 นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
234 นายสมควร อ่อนฉาย ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
235 นายปริพนธ์ กรรณิการ์ ครู โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
236 นายปริพนธ์ กรรณิการ์ ครู โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
237 นายวิทยา ทองรวม ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
238 นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
239 นายจำลอง วัฒนพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
240 นายพงษ์เชษฐ์ พลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านลานไผ่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
241 นางจันทร์แรม เข็มนาจิตร ครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
242 นางสาวจีรวัฒน์ คลองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านลำมะโกรก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
243 นางสาวสมศรี โพธิ์ไกร ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
244 นายจิรพัฒน์ ยืนยง ครู โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
245 นายสุรชาติ เกิดศรี ครู โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
246 นางทาริกา งามประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
247 นายนวรัตน์ ผลาภิรมย์ ครู โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
248 นายโกศล พุทธิวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
249 นายอุดม พลกล้า ครู โรงเรียนบ้านบึงลูกนก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
250 นายอุดม อำนวย ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
251 นายสุธี อินทรสูต ลูกจ้างโรงเรียนบ้านหงษ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
252 นายวีระพงษ์ ศรณ์นาราย ลูกจ้างโรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
253 นายอนุมัตร์ บุญมา ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
254 นายประวิต รวงพันธ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
255 นายสุวรรณ สนใจ ลูกจ้างประจำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
256 นายชัยเลิศฤทธิ์ แก้ววิเศษ ลูกจ้างประจำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
257 นายสมหมาย มากมี ลูกจ้างประจำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
258 นายเสริมศักดิ์ อินทนานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
259 นางวันเพ็ญ จำปาเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
260 นายคงฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาล นักจัดการทั่วไปชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
261 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
262 นายบุญเลิศ เสียงสุขสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ศธจ.กำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
263 นายสมชาย สุขดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
264 นางสนาม ปานชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
265 นายวิชา จันทร์เชื้อ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
266 นายเพทาย สารชาติ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
267 นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
268 นางสาวนิภาพร การกล้า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
269 นางสาวชนากานต์ กันธวัง พนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
270 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีงาม เจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
271 นายสุระพล พิมพ์สอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชวิทยา คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
272 นางศุภชลา เพชรแกมทอง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
273 นางอุไรวรรณ โพธิวงษ์ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
274 นายวสันต์ นาคมูล นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
275 นางจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
276 นางนารี บดีรัฐ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
277 - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
278 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
279 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
280 - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
281 - หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
282 - หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
283 - หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
284 นางสาวสมใจ เหมบุตร นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
285 นางมลวิภา กาศสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กำแพงเพชร เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
286 นางสาววันเพ็ญ กฤติยรังสิต นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
287 นายพิชัยภูษิต กาจธัญกิจ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
288 นายสถาพร รามสูต นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
289 นางนารี บดีรัฐ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 41 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
290 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
291 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
292 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
293 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรงาม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
294 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
295 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
296 นายวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
297 นายเทวัญ สุคนธ์สราญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
298 นางสาวอรกานต์ กัณหา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
299 นางสาวกฤติยาณี จันทร์เดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
300 นางสาวธราภรณ์ ศรีม่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
301 นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์ พนักงานราชการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
302 นางสาวกฤติมา ฟักทอง พนักงานราชการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
303 นายรุ่งกมล พะโยม ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
304 นายเสรี สินสิงห์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
305 นางสาวนุชนาฏ สีเขียว พนักงานพิมพ์ดีด สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
306 นายแสงทอง น้อยเกิด ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
307 นายพรชัย โพธิ์มาก ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
308 ว่าที่ ร้อยตรี โปษัณ หนองหลวง ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
309 นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์ ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
310 นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
311 นายกิตติพัศ เชื้อเขตรกิจ พนักงานราชการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
312 - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
313 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
314 - รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
315 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
316 นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
317 นางณิชากร สุขพิธี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
318 นางวาสนา อินทรสูตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
319 นางสุพัตรา เมืองเงิน นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
320 นายสมชาย ทิมะณี นิติกร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
321 นางสาวณิชาภัทร พุ่มทอง นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
322 นายเมธี ศรีทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
323 นางฐิติกุล อุไรพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
324 นายวิชญ์พนธ์ แก้วแก่น นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
325 นางปทุมรัตน์ สายหยุด นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
326 นางสาวปณิชา ศุภนคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
327 นางสาวโสภาวดี สิงห์อิศรางค์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
328 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
329 นางเรณา สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
330 นางสาวพิชชาพร นันท์ตา นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
331 นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร นักทรัพยากรบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
332 นางรัชฎาธร ครองแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
333 นางสาววรรษิกา รักพ่วง นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
334 นางสาวกฤติยาณี จันทร์เดช นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
335 นางเรณู ชมอุต นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
336 นางสาวอรกานต์ กัณหา นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
337 นายเทวัญ สุคนธ์สราญ นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
338 นางฉัฐวีณ์ ภาวัตํนเศรษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
339 นางสาวเกตุแก้ว เพิ่มธัญกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
340 นางสาวเกตุกนก ม่วงทอง นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
341 นายวสันต์ นาคมูล นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
342 นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
343 นางจรรยา ภู่ทอง เจ้าพนักงานธุรการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
344 นางศุภชลา เพชรแกมทอง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
345 นางสาวทิพวรรณ จาบทอง ครูอัตราจ้าง ช่วยปฏิบัติงาน สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
346 นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
347 นางสาวฐิติมา จุนจันทร์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
348 นายนิวัช คงขุนทด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
349 นางสาวชนาการ ก้อนแก้ว นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
350 นางสาวพัสวี ธีรพงษ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
351 นางสาวน้ำทิพย์ ทุมมี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
352 นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล นักจัดการงานทั่วไป สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
353 นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา ธุรการ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
354 นายธนิตย์ สุขโข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
355 นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
356 นางสาวสมหญิง เขียวลี พนักงานพิมพ์ดีด สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
357 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง กรัณฑรัตน์ ถาวร ธุรการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
358 นางวรรณภา ทัพมงคล นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
359 นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
360 นางสาวปณิตา ปากเกร็ด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
361 นางลัดดาวรรณ แก้วสาคร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
362 นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต 41 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
363 นางกัลยา พึ่งเจียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.เขต 41 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
364 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
365 นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
366 นางอรัญญา แก้วประไพ นักจัดการงานทั่วไป สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
367 นางสาวศุภราภรณ์ ทิมะณี นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
368 นายสุวัฒน์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
369 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการงานทั่วไป สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
370 นายกิตติพงศ์ กุดแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
371 นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ ครู ช่วยราชการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
372 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
373 นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
374 นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
375 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
376 นางกาบแก้ว สวยสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
377 นายสุริเยนทร์ ภูมิการ ครู โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
378 นางสาวรจเลข คำสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
379 นางสาวโสภิศ ใจยวน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
380 นางวิจิตรา ศรสาลี ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
381 นางสาวจิตติมา แย้มยิน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
382 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
383 นางสาวจิตติมา แย้มยิน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
384 นางสุภาวดี ระถาพล พนักงานราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
385 นางสาววรรษมน ศรีอำไพ พนักงานราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตร
386 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
387 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
388 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
389 นางธนพร เอมดี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
390 นางสุนันทา ศรีหิรัญ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
391 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
392 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
393 นางอารีย์ วงษ์มณี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
394 นางณฐพร ชำรวย ครู โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
395 นางสาวพรนภัส จิราพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
396 นางสาวขวัญทิชา เกิดพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
397 นางสาวพัชรี อิ่มเนย ครู โรงเรียนบ้านวังคะเคียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
398 นายบุญส่ง บำรุงสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
399 นางสาวอรสา เนื่องอุต ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
400 นางสาวโสภาวรรณ รอดหิรัญ ครู โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
401 นางสาวศุทธิณี เทพสกุล ครู โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
402 นางพรพิชญาภัทร มนต์จิราพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังทอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
403 นางสาวชัชฎาภรณ์ อร่ามรุณ ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
404 นางสาวนภสร แย้มสอาด ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
405 นางสาวปนัดดา ยอดทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
406 นางสาวกนกวรรณ แย้มสอาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
407 นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภา ครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
408 นางสาวยุภา เงินเมือง ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
409 นางวัฒนาพร สอนคิด ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
410 นางสาวอมรกานต์ นิติเสถียร ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
411 นางสาวจินตนา มารุตรมย์ ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
412 นางสาวนาตยา สุขสังวาล ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
413 นางสาวนภาภรณ์ ขุนพิลึก ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
414 นางสาวอรัญญา พันธ์สิมา ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
415 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
416 นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
417 นายสุวัฒน์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
418 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการงานทั่วไป สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
419 นางบรรเจิด ทองนวม ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
420 นางรัศมี อ่วมน้อย ครู โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
421 นางปรานี พูลพันธ์ชู ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
422 นางธนพร วรเจริญ ครู โรงเรียนวัดคลองเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
423 นางสาวนภาพร ประเสริฐพรศรี ครู โรงเรียนบ้านหัวเสลา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
424 นางสาวสีนวล สินดี ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
425 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
426 นายเสน่ห์ เอี่ยมเจริญ ช่างไม้ ระดับ 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
427 นางอรพินต์ มั่นเขตวิทย์ แม่บ้าน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
428 นายเมธัส เขม้นเขตการ ลูกจ้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
429 นายจรูญ พงษ์ซื่อ ลูกจ้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
430 นางนิยดา แสนวงค์คำ ครูโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
431 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
432 นายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม. เขต 41 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
433 นางนัททิกา แดงชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
434 นางชญาภา นิวาสประกฤติ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
435 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
436 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
437 นางนันทิยา บุตรดี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
438 นายสมควร ภู่ทอง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
439 นางสาวทิวา สุระเดช ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
440 นางโชติกา พัฒนไพศาลวงค์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
441 นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
442 นางปรียาวรรณ ศรีพารา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
443 นางสาวทิพย์วรรณ ศรีคะเรศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
444 นายกิตติพัศ เชื้อเขตรกิจ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
445 สิบเอกสิทธิชัย จันทศรี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
446 นางเสมอ วิมลพันธ์ นักการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
447 นายพุฒ แก้วกระจ่าง นักการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
448 นางนกแก้ว คงรักษา นักการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
449 นางเดือนเพ็ญ อินมั่ง นักการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
450 นางดวงเดือน มีขันหมาก ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
451 ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ ขวัญเมือง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
452 นางสาวภัชรา กาบบัวน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
453 นายวิสิทธิ์ ปันสีทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
454 นางสาวอาจรีย์ เทพรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
455 นางสาวปาริฉัตร ต๊ะสินธุ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
456 นางสาวพรรณธิดา อินตาโน ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
457 นางสาวณัฐชาภา ผือโย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
458 นางสาววรินทร์ธร เปียจันทร์ ครู โรงเรียนวัดคลองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
459 นางสาวอรณี สุขขา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
460 นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรรี่ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
461 นางสาววัชรีพร ไทยปิยะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
462 นางสาวนันทศิริ สนั่นก้อง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
463 นางจิราวรรณ ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
464 นางสาวกุลธรา แก้วติ๊บ ครู โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
465 นางสาววิภาดา คำประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
466 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการ โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
467 นางสาวจิตราภรณ์ ปันวารี ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
468 นางสาวสถิภรณ์ แก้วเกตุ ครู โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
469 นางสาวผการักษ์ อ่องอ้าย ครู โรงเรียนรอดนิลวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
470 นางเพ็ญศรี อินทร์แพง ครู โรงเรียนบ้านป่าเหียง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
471 นางสาวทิพย์วรรณ ศรีคะเรศ ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
472 นางฉายนันท์ อินทรสูต ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
473 นางวาสนา วิชชุวรนันท์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
474 นางสาวพรสุภา อิ่มเนย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
475 นายคุณากร อิ่มเนย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
476 นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.เขต 41 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
477 นางสาวสุวลี รอดพร้อม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระภาษาไทย
478 นางสาวศมนยพรรษ อุบลสว่างวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระภาษาไทย
479 นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
480 นางกาบแก้ว สวยสม รองผู้อำนวยโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
481 นายคมธัช นิลาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
482 นางนิสา แก่งศิริ ครูโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
483 นายเช่นชนก สิ้วอินทร์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
484 นางวรารัตน์ ฉ่ำกระมล ครูโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
485 นางสาวโสพิศ ใจยวน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
486 นางสาววิจิตรา ถมอินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
487 นางสาวยิหวา ศรีกรด ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
488 นางนภิศรา รัตนบดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
489 นางสาววนิดา ทับทิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
490 นายจิรพัฒน์ ยืนยง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
491 นางพรพรรณ จันทร์ต้น ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่น สพ.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
492 นางพรภิวรรณ ไข่มุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
493 นางรุ่งนภา พละทรัพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
494 นายสำราญ จุลมุกสิ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
495 นางสาวสุกัลยา สัปทน ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
496 นางสาวน้ำทิพย์ พะยิ้ม ครูโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
497 นางพัชรินทร์ เอมแย้ม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
498 นายชะอ้อน บดีรัฐ ครูโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
499 นางสาวปัทมา ฉิมพาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
500 นางสาวรัตนา ปิ่นไพบูลย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
501 นางสาวชนัญญา ชัยต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
502 นางพรภวิทย์ แสนศรีสุข อัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
503 นางสาววันทนีย์ สุขเถื่อน อัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
504 นางสาววรางคณา ถมอินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
505 นางสาวเกศริน อุดทา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
506 นางสาวปิยะชนก ปิ่นเกตุ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
507 นางสาวสุคนธนา ชื่นนิรันดร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
508 นางสาวทาริกา ฟักนาค ครูโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
509 นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม ธุรการโรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
510 นายนคเรศ เครือเอี่ยม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
511 นางสาวพัชนันท์ พิทธยะพงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
512 ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
513 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
514 นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่ ครู โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
515 นางจิตราภรณ์ ฝั้นกาศ ครู โรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
516 นางปิ่นรัตน์ คล้ายประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
517 นางนภัสสร พัชนี ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
518 นางสาวสุณี เพ็งพล ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
519 นางนงนุช แก่งศิริ ครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
520 นางสาวรมิดา ต่ายเกิด ครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
521 นางจิราพร พรมจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
522 นางสาวกัญญา บุญแตง ครู โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
523 นางกอบกุล พิพรรธนจินดา ครู โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
524 นางจุฑาภรณ์ พินิจทะ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
525 นางสมพร เก่งกิจการ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
526 นางสาวสุมามาลณ์ ฉลาด ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
527 นายนิติพันธ์ บุตรฉุย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
528 นายขวัญ พิกุลทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
529 นางสีนวล แยบกสิกิจ นักการภารโรง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
530 นางสุวิษา ฉวีพัฒน์ นักการภารโรง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
531 นายประกิต บูชาบุญ ครู โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
532 นายคุณาพจน์ คำบรรลือ ครู โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
533 นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมด ครู โรงเรียนบ้านลานกระทิง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
534 นายบัลลังก์ ฉิมพาลี ครู โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
535 นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตร ครู โรงเรียนบ้านวังทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
536 นายสกรรจ์ มณีเขียว ครู โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
537 นายวิโรจน์ ไชยสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
538 จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านบึงลูกนก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
539 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
540 นางสาวอนันตญา ทองธรรมชาติ ครู โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
541 นางนิศานาถ ทัพวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
542 นางกอบกุล พิพรรธนจินดา ครู โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
543 นางสาวกาญจนา กังพิศดาร ครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
544 นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
545 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
546 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
547 นายทวนชัย ภูนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
548 นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
549 นายนิรัตน์ วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
550 นายยุทธนา จันคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานตาบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
551 นายสังวาล ยะทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือพันไถ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
552 นายภาคภูมิ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
553 นางจีราภา เกตุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
554 นายกิตติพงษ์ เจนจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกศกาสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
555 นายสุวิทย์ บุญปัน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
556 นางสุวิมล ภูนคร ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
557 นายสมาน ปลั่งกลาง ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
558 นางทองสุก ศิลปศาสตร์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
559 นางสาววิลาวรรณ คงสิบ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
560 นางภัทรศยา คำสวัสดิ์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
561 นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
562 นางสาวพรหทัย คงสิบ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
563 นางสาวสายชล โอชะ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
564 นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
565 นางสาวมลทริญา สุจจะชารี ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
566 นายนนทพัทธ์ กุลฉิม ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
567 นางประสพพร ยอดเพชร ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
568 นางสาวสุจิตรา แสงเรือง ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
569 นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
570 นางอัญชลี สุ่มนิล ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
571 นางกชพรรณ ทวีจะกิจ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
572 นางสาวกัลยา รักษาสัตย์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
573 นางธิษณา แย้มฤทธิ์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
574 นางสาวกตวลี คะชา ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
575 นางศมนวรรณ ทองสง ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
576 นางสาวสายยนต์ สีมา ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
577 นางสาววนิดา ยอดฉัตร ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
578 นายวิเชียร แสนซื่อ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
579 นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
580 นายวันพเด็จ โมทะนี ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
581 นายวิโรจน์ ปิติพืช ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
582 นางธนรัตน์ ปิติพืช ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
583 นางแสงเดือน ทองดอนแฝง ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
584 นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
585 นายอุปถัม ปสณะกุล ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
586 นายกิรพัฆน์ บรรพตธรรม ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
587 นางพัชริดา สระทองอินทร์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
588 นางสาวเสาวรี ใจธรรม ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
589 นายนเรศ อินถึก ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
590 นายปิติวัฒน์ ชูชื่น ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
591 นายขรรชัย สารนอก ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
592 นางสาวจันจิรา จูด้วง ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
593 นางสาวชรินทิพย์ วงค์แก้ว ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
594 Mr.Mark L. Cabayao ครูต่างชาติ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
595 Mrs. Shirly T. Cabayao ครูต่างชาติ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
596 นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีเพ็ง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
597 นางสาวกนกวรรณ พิมพ์น้อย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
598 นางสาวสนธยา เจริญเยาว์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
599 นายพีรศักดิ์ กุไธสงค์ ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
600 นางสุธรรมา วงษ์ธนบัตร ครูโรงเรียนบ้านวังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
601 นายปกรณ์ กระบวนศรี ครู โรงเรียนบ้านลานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
602 นายกิตติศักดิ์ ผลไพบูลย์ ครู โรงเรียนยอดประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
603 นางกมลทิพย์ ฉิมมา ครู โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
604 ว่าที่ ร.ต.หญิง นรีภัสร์ คงสิบ ธุรการโรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
605 นายคำรณ แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
606 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
607 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
608 นายโสภณ สุวรรณประทีป นายกเทศบาลตำบลท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
609 นายณรงค์ เกิดสว่าง ครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
610 นายเสรี ยอดฉัตร ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
611 นางสายสมร คชภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
612 นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
613 นางสุนิศา กาจธัญญการ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
614 นายลายุ วรเจริญ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
615 นางสาวอลิตษา กาบดี ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
616 นายณรงค์พล อินทรสูต ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
617 นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
618 นายสายัญ นิลใย ลูกจ้างชั่วคราว เทศบาลตำบลท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
619 นายกามนิด ใจไวย์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
620 นายวิชาญ อนุสรณ์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
621 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
622 นายจักรี คชภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
623 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
624 นายสรวุทธิ พิทธยะพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
625 นายอวยชัย พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
626 นายอรัญ นาคบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
627 นางสาวจิราภรณ์ ยศสาย ธุรการ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
628 นางสาวธาฬินี โยชนะ ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
629 นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มาก ธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
630 นางสาวอัจฉราพรรณ สิทธิราช ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
631 นางสาวเกษริน เกษนาค ธุรการ โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
632 นางสาวฐานิดา พลกล้า ธุรการ โรงเรียนบ้านเทพนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
633 นางสาวเกศวดี แก่งศิริ ธุรการ โรงเรียนสหวิทยาคม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
634 นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
635 นายชูศิลป์ แย้มโกเมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สพป.กำแพงเพชรเขต1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
636 นายยงยุทธ บดีรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร สพป.กำแพงเพชรเขต1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
637 นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กำแพงเพชรเขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
638 นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชรเขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
639 นายณรงค์ บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สพป.กำแพงเพชรเขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
640 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
641 นางสายใจ พวกดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
642 นายบุญเพ็ญ ศรีจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
643 นายเทพพงศ์ ธวัชบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
644 นายดำรงค์ มีขันหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
645 นายมนูญ จีระดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
646 นายพิชิต เอมศิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
647 นายนำพล ธินวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
648 นางกาญจนา อนุเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
649 นางสายฝน ทับยา ครูโรงเรียนบ้านสิริแก้วเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
650 นางศุณัฐชา เกตุเกล้า ครูโรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
651 นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
652 นางสาวพิมพ์วรีย์ โมเทียน ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.เขต41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
653 นายอดิศักดิ์ ขวัญเมือง ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
654 นายพีรชัย เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียนประชาสันติภาพ สพป.กำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
655 ว่าที่ร้อยตรีเกม ศิริสุนทร ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสะแกสพป.กำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
656 นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม ธุรการโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
657 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
658 นางศุณัฐชา เกตุเกล้า ครู โรงเรียนบ้านทรงธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
659 นายชูศิลป์ แย้มโกเมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
660 นายยงยุทธ บดีรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพี คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
661 นายประสิทธิ จิตเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
662 นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
663 นางสาวจิตรา พันพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
664 ว่าที่ร้อยตรีเกม ศิริสุนทร ธุรการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
665 นางจันทร เพชรบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สธจ.กำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
666 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ สธจ.กำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
667 นางสาวอัจฉรา ทองรวม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
668 นางสาวอาณุรัตน์ ผ่อนแก้ว ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
669 นางสาวเจรจา ปรากฏ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
670 นางสาวสมนึก ปานคำ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
671 นางสาวปรารถนา ภูสมศรี ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
672 นายวงศกร แก้วเครือคำ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
673 นางจิดาภา ชัยแสงแก้ว ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
674 นางสาวทิพวัลย์ ยามา ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
675 นางสาวอรพิน จาดเนือง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
676 นางจีราภรณ์ มีขันหมาก ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
677 นางมัลลิกา นาคน้อย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
678 นายทรงยศ ศรีบุญชู ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
679 นางสาวกมลชนก ทรายคำ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
680 นางสาวรุ่งนที กัดโชติ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
681 นางสาวชญานันท์ ธีรเดชานันท์ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
682 นายยงค์ ลาสุขัง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
683 นายอลงกรณ์ ป้อมใย ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
684 นางชวรินีย์ สระทองแร่ ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
685 นางอุไรวรรณ อินทรศรี ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
686 นางสาวอัญมณี ขันกสิกรรม ครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
687 นางสาววาสนา จ้อนแจง ครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
688 นางสุจิตรา สุขทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
689 นางอรวรรณ์ มัทวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
690 นางสาวจารุวรรณ วงษ์จิ๋ว ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
691 นางอัญชรี จันทัน ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
692 นายสุทธิพงษ์ งามรั้ว นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
693 นางสาวกนิษฐา ฦาชา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
694 นางสาวศุภรดา สอนทะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
695 นางสาวมโนชา พัดขำ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
696 นายธนกูล แย้มคราม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
697 นางสาวฉัตรประสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
698 นางสาวฉัตรกฤษ ประสิทธิเขตกิจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
699 นางสาวสุนิษา เกษสายกร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
700 นายชัยญา หงส์ทอง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
701 นางสาวพรชนก โตพุ่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
702 นางสาวกนกพร ทินปาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
703 นายอนาวิน นฤสุข นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
704 นายณัฐพล พุ่มมาลี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
705 นายภาณุวัฒน์ เนื้อไม้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
706 นายมีชัย ทั่งหิรัญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
707 นางสาวปาริฉัตร ขันธหัตถ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
708 นางสาวพรกมล แช่มผักแว่น นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
709 นางสาวศิริลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
710 นางสาวปิยพร หาญพจมาน นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
711 นายมงคล ถาวร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
712 นายธีระวัฒน์ สหชาติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
713 นายนเรศ ทองอยู่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
714 นายปริญญา จบศรี ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
715 นางอุมาพร สมกิจอนันต์สุข ธุรการโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
716 นางสาวจารุวรรณ ถาวร ครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
717 นางสาวภาวินี วงศ์เศรษฐี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
718 นางสาวเมธาวี กระต่ายทอง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
719 นายเมธี กระต่ายทอง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
720 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
721 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
722 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
723 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
724 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
725 นายพายัพ ฟุ้งธีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองลาน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
726 ดร.อุทัย พินิจทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
727 นายพายัพ ฟุ้งธีรกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
728 ดร.อุทัย พินิจทะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองเตย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
729 นางสุฑาภรณ์ พินิจทะ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
730 นางขนิษฐา หลวงพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
731 นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
732 นางจรรยารักษ์ จันธิดา ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
733 นางนฤมล จันทราศรี ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
734 นางสาววิไลวรรณ ดวงอำไพ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
735 นางศศิประภา แก่งอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
736 นายสุรันต์ ทอดเสียง ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
737 นายชัยลพ มระกรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
738 นางศิวพร ประเสริฐสุข ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
739 นางสมใจ กันทะชมพู ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
740 นายสัจจลักษณ์ เนตรทอง ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
741 นายนนทกร บัวหอม ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
742 นางบุณฑริกา พาสุทธิ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
743 นางสาวปรานอม นาวิก ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
744 นางสาวอิสรา วงษ์จีน ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
745 นางสาวน้ำฝน แสงอาวุธ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
746 นางสาวสราณี สมไชยวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
747 นางสาวอัจฉราพร เมทา ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
748 นางสุรินทร์ พรหมมณี ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
749 นางวีณา ฟุ้งธีรกุล ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
750 นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมล ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
751 นางลำดวล เนียมคล้าย ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
752 นางณัฏฐ์ธนัน สว่างดี ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
753 นางสาวอมลวรรณ วงศ์ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
754 นางสาวพรรณธิดา อินตาโน ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
755 นายจักรกฤษณ์ พะโยม ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
756 นางสาวเนตรชนก สวัสดิ์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
757 นางสุฑาภรณ์ พินิจทะ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
758 นางขนิษฐา หลวงพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
759 นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
760 นางจรรยารักษ์ จันธิดา ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
761 นางนฤมล จันทราศรี ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
762 นางสาววิไลวรรณ ดวงอำไพ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
763 นางศศิประภา แก่งอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
764 นายสุรันต์ ทอดเสียง ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
765 นายชัยลพ มระกรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
766 นางศิวพร ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
767 นางสมใจ กันทะชมพู ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
768 นายสัจจลักษม์ เนตรทอง ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
769 นายนนทกร บัวหอม ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
770 นางบุณฑริกา พาสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
771 นางสาวปรานอม นาวิก ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
772 นางสาวอิสรา วงษ์จีน ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
773 นางสาวน้ำฝน แสงอาวุธ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
774 นางสาวสราณี สมไชยวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
775 นางสาวอัจฉราพร เมทา ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
776 นางสุรินทร์ พรหมมณี ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
777 นางวีณา ฟุ้งธีรกุล ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
778 นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมล ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
779 นางลำดวน เนียมคล้าย ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
780 นางณัฏฐ์ธนัน สว่างดี ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
781 นางสาวอมลวรรณ วงศ์ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
782 นางสาวพรรณธิดา อินตาโน ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
783 นายจักรกฤษณ์ พะโยม ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
784 นางสาวเนตรชนก สวัสดิ์รักษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
785 นายอเนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
786 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
787 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
788 นายวิฑูรย์ พานชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
789 ว่าที่ ร.ต.บุญเพชร ด้วงมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
790 นายกัมปนาท อินอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทิศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
791 นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
792 นายชุมพล โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
793 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
794 นายสุธีร์ วิชาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
795 นายสมชาย แรมไธสง ครู โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
796 นางสาวศรีสุดา กิจพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองสีนวล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
797 นางยุวดี แว่นทอง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
798 นางสุวนิชย์ ขอนทอง ครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
799 นางสาวสุนิสา มหายศ ครู โรงเรียนบ้านหนองทราย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
800 นายสุทัน เนยมา ช่างไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
801 นางสาวเอมาพร หวลหอม ครู โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
802 นายสำอางค์ ทองอ้น ครู โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
803 นางนฤมล แฟงอ๊อด นักการภารโรง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
804 นางการเวก พูนผล นักการภารโรง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
805 นางทัศนีย์ ฟุ้งสุข นักการภารโรง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
806 นายคารมย์ แสนแก้ว ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
807 นายรณชต โชคศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโมก สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
808 นายปัญญา เกาะน้ำใส ช่างไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
809 นางบาลใจ อินอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทิศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
810 นางสาวกนกวรรณ เขตกัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทิศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
811 นางสาวศุภานันท์ ศรีประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทิศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
812 นายภานุ กรานต์พรมมา ครู โรงเรียนอุทิศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
813 นางศิริกานต์ สว่างจิตร ครู โรงเรียนอุทิศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
814 นายวัลลภ ใบเนียม นักการภารโรงโรงเรียนอุทิศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
815 นายใหม่ พลายนุ่ม นักการภารโรงโรงเรียนอุทิศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
816 นางสุจินดา เหล่าทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
817 นางสาวนิสานาถ ชูพินิจ ครู โรงเรียนบ้านร้อยไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
818 นางสาวสมประสงค์ เงินเมือง ครู โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
819 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
820 นายสัมฤทธิ์ พินิจชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
821 นายจารึก อัตตะชีวะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
822 นางสาวมารินทร์ ประชาชน ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
823 นางศรีประไพ นิลสุ่ม ครู โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
824 นายลำดวล ร่มโพธิ์ พนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
825 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
826 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
827 นายเดช ประสาททอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
828 นายปัญญา ศรีจิ ช่างปูน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
829 นายไพรัตน์ นิลเกษม ช่างปูน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
830 นางสาววนิดา นิลเศษ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านร้อยไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
831 นายประมนต์ ปะนะตัง ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
832 นายสุทธี ชุดนอก ช่างปูน โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
833 นายนิยม พูลมา ช่างปูน โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
834 นางทิพวัลย์ พงษ์พานิช ครู โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
835 นายชัยพฤกษ์ ครุฑานุช เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
836 นายสิทธิชัย เอี่ยมเลิศ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
837 นางปรียารัตน์ ปุราโน ครู โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
838 นางแสงจันทร์ ศรีมงคล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
839 นายฐิตินันท์ จันทรกุมาร ครู โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
840 นายสุทธา สายทัด ครู โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
841 นางสาวจิรากาญจน์ เนื้อไม้ ครู โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
842 นางสาวอริษา จันทรา ครู โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
843 นายบัวสอน พาภักดี ช่างปูน โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
844 นางณภัทร เอี่ยมเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
845 นางสังวน พุ่มหมอก ครู โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
846 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
847 นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
848 นางสานันท์ น้อยสาย ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
849 นางสาวพัชนีพร อินทรสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
850 นางยุพา กลิ่นชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
851 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครู โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
852 นางเตือนใจ กุลมิ่ง ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
853 นายอุดม อินทา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสันติภาพฯ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
854 นายชัยรัตน์ เสือคำรณ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
855 นายชาติชาย ปิ่นจุลัย ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
856 นายสาธิต โพธิ์ไกร ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
857 นายสันติ กิจพฤกษ์ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
858 นายสุรศักดิ์ สาลีจันทร์ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
859 นายศักดา มาเนตร ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
860 นายปฎิวัฒิ เปรมอยู่ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
861 นายปฐวีกรณ์ เกียรติวัชระโสธร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
862 นายณัฐพงษ์ เสือคำรณ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
863 นางจุฑารัตน์ ปิ่นจุลัย ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
864 นางธันยพร นิ่มช้ำ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
865 นางเกษร ธงทอง ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
866 นางรตวรรณ ทองไมตรี ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
867 นางสันทัศน์ ภู่สงค์ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
868 นางเอื้องไพร อินทนานนท์ แม่บ้าน โรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
869 นางสาวอมรรัตน์ เสหะสิงห์ แม่บ้าน โรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
870 นายเฉลย ประดิษฐ์นุช นักการภารโรง โรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
871 นักเรียน (จำนวน 8 คน) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
872 นายพีรชัย เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
873 นายชัยรัตน์ เสือคำรณ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
874 นายชาติชาย ปิ่นจุลัย ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
875 นายสาธิต โพธิ์ไกร ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
876 นายสันติ กิจพฤกษ์ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
877 นายสุรศักดิ์ สาลีจันทร์ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
878 นางจุฑารัตน์ ปิ่นจุลัย ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
879 นางธันยพร นิ่มช้ำ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
880 นางรตวรรณ ทองไมตรี ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
881 นางสันทัศน์ ภู่สงค์ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
882 นางสาวกนิษฐา โฉมโย้ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพฯ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
883 นายพีระชัย กรณ์เกตุการณ์ ครูธุรการโรงเรียนประชาสันติภาพฯ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
884 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
885 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวด และแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
886 นางราตรี พงษ์เสือ ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
887 นางวิไลวรรณ์ จิตมณี ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
888 นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์ ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
889 นางจันทนา ป้อมลอย ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
890 นายสมนึก มูลกะกุล ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
891 นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
892 นางเตือนตา ยอดนครจง ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
893 นายวุฒิไกร อุยตระกูล ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
894 นางสาวรุ่งรัสมี รุ่งเรือง ครูธุรการ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
895 นายบงการ สิงห์คำ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
896 นายสุเทพ ภูกาม ลูกจ้างประจำ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
897 นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
898 นายกฤษณ์กำพล ยานหงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
899 นางอุดร วิศรี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
900 นางนงค์นุช เนียมคำ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
901 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
902 นายสมพร ปานแสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
903 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
904 นางมารศรี มูลสัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
905 นางมยุรี แผ่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
906 นางสมคิด ผิวลออ ครู โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
907 นางสาวหยาดฝน เผียนอก ครู โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
908 นางสาวรำไพ นาสิลพร้อม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
909 นางชนิกานต์ ชาญเชี่ยว ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
910 นางวัชรี หงส์อนุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเหมือด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
911 นางสกุลรัตน์ พิลึก ครู โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
912 นางสาวอินทิรา อินทร์สุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวเสลา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
913 นางปิยาชนก ผิวลออ ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
914 นายพิเชษฐ์ ศรีระวัตร ครู โรงเรียนบ้านสามขา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
915 นายนรินทร์ ดวงบุบผา ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
916 นางฉันทลักษณ์ ภู่เกตุ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
917 นางอนันตญา สายนาค ครู โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
918 นางวงเดือน ร่มโพธิ์ ครู โรงเรียนมาบคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
919 นางนงนภัส สุวรรณบุต ครู โรงเรียนบ้านถนนงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
920 นางวสุกาญจน์ แซ่จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
921 นางเพ็ญประภา งามสันติชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
922 นางละออง ขันลุย ครู โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
923 นางสาวศิริญญา มหาโพธิ์ ครู โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
924 นางมัจฉา โครวัตร์ ครู โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
925 นางสาวเทพสิริรัตน์ เทพวัง ครู โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
926 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
927 นางสาวศรัณยา วีระบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
928 นางพรณัฐชา อิ่มเนย ครู โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
929 นางสาวสุกานดา หาญสุริย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
930 นางจินดา พุกสุข ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
931 นางสาวกาญจนา แก้วบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองผักนาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
932 นางสาวแคทรียา ณ เชียงใหม่ ครู โรงเรียนบ้านคลองแขยง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
933 นางเสาวพรรณ ราชทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
934 นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึก ครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
935 นางนารีรัตน์ เผ่าฟู ครู โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
936 นางวริญญา นันทโกมล ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
937 นางทิชานนท์ ศรีศิล ครู โรงเรียนบ้านนาป่าแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
938 นางสาวพรหมศิริ วงศ์ธนบัตร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
939 นางสาวจารุวรรณ วงษ์จิ๋ว ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
940 นางสินีนาฏ หอมมาลา ครู โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
941 นางกฤติกา ปาจิตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
942 นางสาวอัญชลี คงเมือง ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
943 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
944 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
945 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
946 นายแก่นกาญจน์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
947 นายสมมาตร พรมมา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
948 นางสุนทร นิริรัติศัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
949 นางศศิวิมล อินมล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
950 นางคัทลียา บัวแย้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
951 นางจินน เสาร์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
952 นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
953 นางนนทยา สุดไทย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
954 นางสุพร อิ่มอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
955 นางสาวรุ้งตะวัน อดิเรกสกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
956 นางอุมาพร นิลชัด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
957 นายสมศักดิ์ รอดสม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
958 นายสมร เกตุสายกรณ์ นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
959 นายอนันต์ ศิริพรม นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
960 นางสาวฐิติมา แก้วกำเนิด ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
961 นางสาวศิริญภรณ์ สิทธิสงคราม ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
962 นางจรรยา วงษ์อยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
963 นางสาวสุวลี กิตติขจร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
964 นางสาวสายฝน มิชพล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
965 นางสาวสุภาวดี มงคลไทร ครูโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
966 นางสาวรัตติญา สอิ้ง ครูโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
967 นางสาวศิริพร ศรีวิชา ครูโรงเรียนยอดประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
968 นายสมชาย โตนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
969 นายโกวิทย์ สุขขา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
970 นายสุบัน พรเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
971 นายขวัญชัย พวงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริแก้วเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
972 นายวีระ บัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
973 นายอุดม ลีลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
974 นายบุญเรือง เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
975 นายสันทัด พัชนี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
976 นางสาวมาลัย เฉิดเจิม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
977 นายมานะ จันทร์ต้น ครูโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
978 นางสายฝน ทับยา ครูโรงเรียนสิริแก้วเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
979 นางสาววาสิฐฐี สมัครราษฎร์ ครูโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
980 นางนวลจันทร์ ชัยรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
981 นางสาวสุพรรณษา สัปทน ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
982 นายอนิรุต ถาวรรุ่งรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
983 นายกลวัชร์ กุลนนท์แดง ครูโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
984 นางณัฐณิชา อึ้งธีรกุล ครูโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
985 นางสาวปณัฏฐา พึ่งพัก ครูโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
986 นางสาวดอกอ้อ วิลันดร ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
987 นางสาวนฤมล แตงงาม ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
988 นายวิทยา หาบุญพาด ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
989 นางสาวกนกวรรณ สายแวว ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
990 นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
991 นางกัญญา บุญหลัง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
992 นางสาวกชพรรณ บุญตาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
993 นางสาวกนกอร บุญยัง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
994 นางชโลมทิพย์ คำเวียง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
995 นางสาวอรกัญญา ช่วงสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
996 นางเพ็ญพักตร์ ทองดอนพุ่ม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
997 นางสาวสุภานันท์ สุขหล่อ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
998 นางจารึก สุขเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
999 นางสุทิน เนียมประยูร ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1000 นายมนูญ จีระดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1001 นางสาวปาริสา ขาวขำ ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1002 นายกฤษณะ เสมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1003 นายสมบัติ รุ่งแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1004 นายสมศักดิ์ ชัยนามน ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1005 นางละออง นันตะเวท ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1006 นางอุมากร ธรรมยา ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1007 นางสาวสุกัลยา สัปทน ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1008 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1009 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1010 นางภัฎรพินท์ ใจเพียรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1011 นายพัฒนา ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1012 นายไพศาล เพียรหล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพขร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1013 นายว่าง แซ่ม้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพขร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1014 นายชาตรี ศรีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1015 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1016 นางนันทะพร ทวยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำซึม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1017 นางครองชนก วงษ์สารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเจ้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1018 นายราเชนต์ รุกชชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1019 นางสาวเบญจมาพร โยกเกณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1020 นางสาวลำเพย แก้วเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1021 นายสุเทพ ทรงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีไพศาล สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1022 นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1023 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1024 นายสุธีร์ วิชาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1025 นายไฉน ขุนไกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1026 นางสุภา อารมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1027 นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทองพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1028 นางเฟื้องฟ้า สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1029 นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติ ครูโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1030 นางพิณทิพา ปัญญาเสน ครูโรงเรียนบ้านนาบ่อคำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1031 นางสาวสมนึก ภัทรรังษี ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1032 นางบุญเกิด คำทูม ครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1033 นางรัตนา ยอดวันดี ครูโรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1034 นายนริศร์ ยอดวันดี ครูโรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1035 นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1036 นางสาวมาลี คล่องธัญกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1037 นายพูนศักดิ์ จิระชีวี ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1038 นายสมชาย ทัศนศร ครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1039 นางสาวรวิชา จันทร์พุ่ม ครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1040 สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1041 นางสาวจิรพร ดาวเรือง ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1042 นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1043 นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1044 นายกิตติกร ด่อนดี ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1045 นางสาวฐิติมา คล้ายสุบรรณ์ ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1046 นายตันติกร อ่อนเงิน ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1047 นายโฆษิต สื่อสาร ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1048 นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวร ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1049 นายเกรียงไกร น่วมเลิศ ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1050 นายศุภรัตน์ สุราย ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1051 นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์ ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1052 นางกรรณิกา ฟักแฟง ครูโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1053 นางพจนี อ่อนน่วม ครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1054 นางสาวจมินพร เริงเขตการ ครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1055 นางสาวพัชญา การเร็ว ครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1056 นางสาวนันทิยาลักษณ์ คงเพชรศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1057 นางวรรณภา กองทุ่งมน ครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1058 นางเบญจมาศ สีขาว ครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1059 นางสาวหทัยชนก มาน้อย ครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1060 นายสมบัติ เวฬุวนารักษ์ นักการภารโรงมะเดือชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1061 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1062 นางสาวดรุณี คันธะชมภู ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1063 นางสาวณัฐกานต์ อยู่รัมย์ ครูโรงเรียนบ้านมะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1064 นางสาวสุนิสา นีระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านมะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1065 นางสาวจุฑามาศ หมื่นวงษ์เทพ ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1066 นางสาวนิธิมล ชัยนันต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1067 นางสุกานต์ดา ชัยมงคล ครูโรงเรียนบ้านชายเคือง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1068 นางสาวกรรณิกา แก่งศิริ ครูโรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1069 นางสุรัตน์ สงฆ์วัฒนะ ครูโรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1070 นางสุวนีย์ บดีรัฐ ครูโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1071 นางสาวสุดารัตน์ พุแค ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1072 นายอธิษฐ์ คำวงษา ครูโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1073 นายศิริชัย มิ่งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1074 นายสถาพร คำเกิด ครูโรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1075 นางสาวกัลยา โสธนะ ครูโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1076 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี ศรีเดช พนักงานราชการโรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1077 นางสาวฐิติวรดา ศิริคง ครูโรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1078 นางสาวดวงใจ เปกไธสง ธุรการโรงเรียนโป่งน้ำร้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1079 นางสาวธัญชนก สมดวงศรี ธุรการโรงเรียนบ้านเพชรนิยม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1080 นางสาวนฤมล ชลนะ ธุรการโรงเรียนบ้านคลองไพร สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1081 นางธารินี ศรีหยวก ครูโรงเรียนบ้านบึงสำราญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1082 นางสาวสุรีย์รัตน์ คงคามี ครูโรงเรียนบ้านบึงสำราญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1083 นายเรียน ศรีชาดา ครูโรงเรียนบ้านโนนพลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1084 นางสาวเกศริน สุวรรณเจริญ ธุรการโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1085 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1086 นางนริศรา เสาแก้ว ศึกษานิเทศน์ ศธจ.กำแพงเพชร เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
1087 นางสาวสกาวเดือน ปิ่นทอง ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ธุรการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1088 นางสาววีรลักษณ์ งามเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ธุรการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1089 นายภาณุวัฒน์ บุญเยีย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
1090 นายธีรพล จาดดำ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองหิน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
1091 นายภาณุวัฒน์ บุญเยีย พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
1092 นายธีรพล จาดดำ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองหิน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
1093 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1094 นางสาวชาคริยา ปฏิภาคสิริ ครู โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1095 นางสาวอัจฉรา รอดประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1096 นายจำนงค์ พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1097 นายประดิษฐ อินทะศร ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1098 นางเบญจวรรณ อินทรเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1099 นายสมคิด แม้นพยัคฆ์ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1100 นางสาวนิภานันท์ จันทน์ต้น ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1101 นางกรุณา สุวรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1102 นางสาวสิริเพ็ญ ฉันทกุลกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1103 นางสาวกนกวรรณ เกตุรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1104 นางธฤษิดา สุขเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1105 ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์ชัย แย้มโกเมน ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1106 นางสาวธัญญาภรณ์ สินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1107 นายณัฐวุฒิ กาหลง ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1108 นายศิวานนท์ โตนาค ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1109 นางสาวธิดารัตน์ วิเศษวงษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1110 นางสาวอาภรณ์ พาชัย ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1111 นางสาวจุฑารัตน์ อินเลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1112 นางสาวชาลิสา มณีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1113 นายประสิทธิ์ พรไธสง ครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1114 นางสาวอมรรัตน์ ขัดหย่อม ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)
1115 นางนัยนา นิลคล้าย ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประะธานคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1116 นางสาวนภัสกร มาตเมฆ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1117 นางสาวธัญลักษณ์ เครือกลางรงค์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1118 นางสาวสุกัญญา กวินวรรณา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1119 นางสาวชมัยพร โตโทน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1120 นายวีระชน เหมยคำ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1121 นายนราวิชญ์ สมศักดิ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1122 นางสาวนุชตา อุทเบ็ญ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1123 นางสาวเครือวัลย์ อินน้อย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1124 นางสาวขวัญแก้ว ทองหล่อ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1125 นายปฏิภาณ วันทองสุข นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1126 นางสาวเกศวรินทร์ เทพาทิพย์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1127 นายธนวัฒน์ นามชุ่ม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1128 นางสาวสายใจ อินทร์กลาง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1129 นายพลวิทย์ คำเมฆ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1130 นางสาวสุวนันท์ แสนเมือง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1131 นางสาวกนกวรรณ สุพบุพร์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1132 นางสาวพัชรีญา ดีสุข นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1133 นางสาวกนกวรรณ รัสมี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กพ. เขต 1 จิตอาสาประจำสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์
1134 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1135 รศ.อรุณรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1136 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1137 นายพีรพล ฮุงหวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1138 นายธนาวุฒิ พูนรอดแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1139 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1140 นายวันชัย หอมรื่น ครูโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1141 นายธรรมประจักษ์ เอื้อทองขาว ครูธุรการโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1142 นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านปากคลองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1143 นายสมชาย โคตรภูงา ครูโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1144 นายภาณุพงศ์ อู่แสนขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1145 นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติ ครูโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1146 นายวัชระ ทับทองหลาง ครูโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1147 นายเสรี ก้อนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านลานไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1148 นางอำพร อ่อนวัน ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1149 นายไพฑูรย์ มะณู ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1150 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]