สพป. เชียงราย เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1536 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 4 9 7
2 1537 โรงเรียนดอยลานพิทยา 2 5 4
3 1538 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 2 4 3
4 1539 โรงเรียนบ้านจะคือ 1 3 2
5 1540 โรงเรียนบ้านช่องลม 2 4 3
6 1541 โรงเรียนบ้านดอน 2 2 2
7 1542 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1 3 2
8 1543 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 10 32 18
9 1544 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 9 24 16
10 1545 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 5 10 8
11 1546 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1 3 2
12 1547 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1 1 1
13 1548 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 2 5 4
14 1549 โรงเรียนบ้านปงเคียน 4 6 5
15 1550 โรงเรียนบ้านปางขอน 6 15 11
16 1551 โรงเรียนบ้านปางคึก 2 2 2
17 1552 โรงเรียนบ้านป่าซาง 2 4 3
18 1553 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 3 25 8
19 1554 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 2 4 3
20 1555 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1 3 2
21 1556 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1 3 2
22 1557 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 24 67 41
23 1558 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 2 3 3
24 1559 โรงเรียนบ้านหัวดง 1 3 2
25 1560 โรงเรียนบ้านหัวดอย 14 34 25
26 1561 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 5 10 7
27 1562 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 5 17 10
28 1563 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1 4 2
29 1564 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1 2 2
30 1565 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1 2 2
31 1566 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 2 2 2
32 1567 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 8 16 10
33 1568 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1 1 1
34 1569 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 2 7 4
35 1570 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 3 2
36 1571 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 1 1 1
37 1572 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 5 12 9
38 1573 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 3 8 6
39 1574 โรงเรียนผาขวางวิทยา 2 6 4
40 1576 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1 3 2
41 1580 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1 1 1
42 1581 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 2 4 3
43 1582 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 13 26 18
44 1583 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 5 28 11
45 1584 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 1 1
46 1588 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 4 8 6
47 1589 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 5 13 9
48 1590 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 8 33 16
49 1535 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 2 2
50 1575 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 2 11 4
51 1577 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1 2 2
52 1578 โรงเรียนสันติวิทยา 3 16 6
53 1585 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1 2 1
54 1587 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 2 3 3
55 1586 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 4 10 7
56 1579 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 9 95 27
รวม 205 623 360
983

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]