สพป. เชียงราย เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1669 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 11 33 19
2 1671 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 4 8 5
3 1672 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 4 6 5
4 1673 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 1 1
5 1674 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 4 6 6
6 1675 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1 1 1
7 1676 โรงเรียนบ้านกระแล 4 8 5
8 1677 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 6 3
9 1678 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 2 2 2
10 1679 โรงเรียนบ้านชมภู 1 3 2
11 1680 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 1
12 1681 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 2 2 2
13 1682 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 2 2 2
14 1683 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 3 4 4
15 1684 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 20 5
16 1685 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 1 1
17 1686 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 1 2 2
18 1687 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 3 3 3
19 1688 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 15 7
20 1689 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 3 10 3
21 1690 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1 2 2
22 1691 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1 5 2
23 1692 โรงเรียนบ้านบุญนาค 3 5 5
24 1693 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 1 1
25 1694 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 1 1 1
26 1695 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 3 4 4
27 1696 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1 20 6
28 1697 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 2 4 3
29 1698 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 4 16 10
30 1699 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1 1 1
31 1700 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 1 2 2
32 1701 โรงเรียนบ้านหลวง 1 5 2
33 1702 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 4 6 5
34 1703 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1 2 2
35 1704 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 2 2 2
36 1705 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 7 15 13
37 1706 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 2 6 4
38 1707 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 3 7 4
39 1708 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 20 12
40 1709 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 22 71 44
41 1710 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 6 27 14
42 1711 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 1 3 2
43 1712 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 2 7 3
44 1713 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 1 2 2
45 1714 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 1 1 1
46 1715 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 2 2
47 1716 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1 5 2
48 1717 โรงเรียนปอวิทยา 2 2 2
49 1718 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 7 16 12
50 1721 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 1 1
51 1722 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 2 3 3
52 1723 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 1 3 2
53 1724 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 3 4 4
54 1725 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 2 2
55 1726 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 4 6 5
56 1727 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1 3 2
57 1728 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 12 7
58 1729 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 2 4 3
59 1730 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 2 8 4
60 1732 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1 1 1
61 1733 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 26 84 46
62 1734 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 3 6 5
63 1737 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 5 16 10
64 1738 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1 1 1
65 1739 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 6 11 9
66 1668 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 1 1
67 1670 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 1 1 1
68 1719 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 1 1
69 1720 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 2 12 5
70 1731 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 2 2
71 1735 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 4 4 4
72 1736 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 1 1 1
รวม 216 581 364
945

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]