สพป. เชียงใหม่ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1875 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1 8 3
2 1876 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 4 35 12
3 1877 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 1 1
4 1878 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 3 4 4
5 1879 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 1 1
6 1880 โรงเรียนบ้านกองลม 2 4 3
7 1881 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 3 8 6
8 1882 โรงเรียนบ้านจอง 4 6 6
9 1883 โรงเรียนบ้านดง 3 6 5
10 1884 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 8 4
11 1885 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1 1 1
12 1886 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1 16 4
13 1887 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 1 3 2
14 1888 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 5 14 9
15 1889 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 1 1
16 1890 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 1 1 1
17 1891 โรงเรียนบ้านนามน 3 8 4
18 1892 โรงเรียนบ้านนาหวาย 7 25 13
19 1893 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1 2 2
20 1894 โรงเรียนบ้านปางปอย 2 3 2
21 1895 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 4 7 6
22 1896 โรงเรียนบ้านปางสัก 1 1 1
23 1897 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1 3 2
24 1898 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 2 21 4
25 1899 โรงเรียนบ้านป่าบง 1 3 2
26 1900 โรงเรียนบ้านป่าแดง 5 6 6
27 1901 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 7 18 10
28 1902 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 7 13 10
29 1903 โรงเรียนบ้านลาน 3 9 6
30 1905 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 2 3 3
31 1906 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 2 7 3
32 1907 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1 2 2
33 1908 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 6 16 10
34 1909 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 1 3 2
35 1910 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 2 6 4
36 1911 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1 3 2
37 1912 โรงเรียนบ้านสินชัย 1 2 2
38 1913 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 3 5 4
39 1914 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1 2 2
40 1915 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 3 6 5
41 1916 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 3 2
42 1917 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 2 7 4
43 1918 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 5 4
44 1919 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 2 3 3
45 1920 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 5 11 8
46 1921 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 3 8 5
47 1922 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 1 1 1
48 1923 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 3 8 6
49 1924 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 6 3
50 1925 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 5 28 12
51 1926 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 2 6 4
52 1927 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 4 17 10
53 1928 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 2 9 4
54 1929 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 9 31 16
55 1930 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 8 19 15
56 1931 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 2 6 3
57 1932 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 1 1 1
58 1933 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1 2 2
59 1934 โรงเรียนบ้านแม่คะ 1 2 1
60 1935 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1 2 2
61 1936 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1 3 2
62 1937 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 1 1 1
63 1938 โรงเรียนบ้านโป่งนก 5 10 8
64 1939 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1 2 2
65 1940 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1 3 2
66 1941 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 10 10 10
67 1942 โรงเรียนม่วงป๊อก 2 11 4
68 1946 โรงเรียนวัดนันทาราม 3 9 6
69 1947 โรงเรียนวัดป่าแดง 1 3 2
70 1948 โรงเรียนวิรุณเทพ 1 1 1
71 1950 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1 1 1
72 1952 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 5 17 8
73 1953 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 9 25 14
74 1954 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 6 16 10
75 1956 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 1 1 1
76 1957 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1 3 2
77 1958 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 9 97 18
78 1874 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 3 3 3
79 1943 โรงเรียนรังษีวิทยา 5 5 5
80 1944 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 2 2 2
81 1949 โรงเรียนศีลรวี 1 2 1
82 1951 โรงเรียนสายอักษร 1 1 1
83 1955 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1 3 2
84 1904 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 1 1 1
85 1945 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1 1 1
รวม 230 697 384
1081

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]