สพป. ตาก เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 242 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 3 2
2 244 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 19 66 39
3 245 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 5 8 7
4 246 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1 1 1
5 247 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 3 5 4
6 248 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1 1 1
7 249 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 7 22 12
8 250 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1 3 2
9 251 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 2 6 3
10 252 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1 10 3
11 253 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1 2 2
12 254 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 2 7 4
13 255 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 2 4 3
14 256 โรงเรียนบ้านจกปก 1 3 2
15 257 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1 1 1
16 258 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1 1 1
17 259 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 3 15 7
18 260 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 2 6 4
19 261 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 1 2 2
20 262 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 2 6 4
21 263 โรงเรียนบ้านธงชัย 1 3 2
22 264 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1 1 1
23 265 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1 3 1
24 266 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1 1 1
25 267 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1 1 1
26 268 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 4 9 7
27 269 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1 20 5
28 270 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 5 20 10
29 271 โรงเรียนบ้านพะละ 1 1 1
30 272 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 2 2 2
31 273 โรงเรียนบ้านยะพอ 1 1 1
32 274 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 3 8 6
33 275 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 2 2 2
34 276 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 3 15 7
35 277 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 3 3 3
36 278 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 2 4 4
37 279 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 2 8 4
38 280 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 58 20
39 281 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 2 4 4
40 282 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 2 2 2
41 283 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 5 11 10
42 284 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 2 2 2
43 285 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 11 6
44 286 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1 1 1
45 287 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 12 7
46 288 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 2 5 4
47 289 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 2 4 4
48 290 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 11 33 21
49 291 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1 1 1
50 292 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 2 2 2
51 293 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 4 48 14
52 294 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1 1 1
53 295 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1 10 3
54 296 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 2 4 3
55 297 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 3 2
56 298 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 7 12 9
57 299 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1 1 1
58 300 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1 3 2
59 301 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1 1 1
60 302 โรงเรียนบ้านแม่พลู 1 2 2
61 303 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 3 5 4
62 304 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 6 12 8
63 305 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 2 4 3
64 306 โรงเรียนบ้านแม่สละ 3 7 5
65 307 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 1 3 1
66 308 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 6 11 9
67 309 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 4 6 5
68 310 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 4 4 4
69 311 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 3 6 5
70 312 โรงเรียนบ้านแม่โพ 1 2 2
71 313 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1 5 2
72 315 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1 6 3
73 317 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1 2 2
74 318 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 4 36 13
75 319 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1 35 8
76 320 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 2 2 2
77 321 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 4 8 5
78 323 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 5 4
79 324 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 4 17 10
80 325 โรงเรียนอรุณเมธา 1 1 1
81 328 โรงเรียนแม่สอด 12 27 19
82 329 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1 2 2
83 330 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1 6 3
84 243 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1 1 1
85 314 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1 8 4
86 316 โรงเรียนภัทรวิทยา 3 8 4
87 322 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 3 4 4
88 326 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1 3 2
89 327 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 2 10 2
รวม 235 751 421
1172

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]