สพป. นครสวรรค์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 406 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 2 2
2 407 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 2 8 4
3 408 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 12 30 19
4 409 โรงเรียนบ้านคลองไทร 6 13 9
5 410 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 5 13 10
6 411 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1 1 1
7 412 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1 2 2
8 413 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 2 4 3
9 414 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 4 23 9
10 415 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 10 27 18
11 416 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 2 4 4
12 417 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 4 9 6
13 418 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 2 2
14 419 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 3 17 6
15 420 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 1 1
16 421 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 2 2
17 422 โรงเรียนบ้านปางงู 1 2 2
18 423 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 7 22 14
19 424 โรงเรียนบ้านปางสุด 17 49 31
20 425 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 4 14 8
21 426 โรงเรียนบ้านมาบแก 2 4 4
22 427 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1 2 2
23 428 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 3 45 12
24 429 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 4 43 13
25 430 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 10 3
26 431 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 6 3
27 432 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 2 2 2
28 433 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 2 3 3
29 434 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1 3 2
30 435 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1 20 5
31 436 โรงเรียนบ้านหินดาด 4 15 8
32 437 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 2 3 2
33 438 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 1 1 1
34 439 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1 10 3
35 440 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 6 17 11
36 441 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1 1 1
37 442 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 4 5 5
38 443 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1 1 1
39 444 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 1 10 3
40 445 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 1 2 2
41 446 โรงเรียนวัดจิกลาด 2 9 4
42 447 โรงเรียนวัดด่านช้าง 1 3 2
43 448 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 1 3 2
44 449 โรงเรียนวัดบางแก้ว 2 6 4
45 450 โรงเรียนวัดบ้านแดน 1 6 4
46 451 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 3 12 7
47 452 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 1 1
48 453 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 2 2 2
49 454 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 2 4 3
50 455 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1 1 1
51 456 โรงเรียนวัดสวนหลวง 3 7 5
52 457 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 6 16 10
53 458 โรงเรียนวัดหนองกรด 1 3 2
54 459 โรงเรียนวัดหนองตางู 10 31 19
55 460 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 5 18 10
56 461 โรงเรียนวัดหนองไร่ 1 2 2
57 462 โรงเรียนวัดหูกวาง 2 4 3
58 463 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1 5 2
59 464 โรงเรียนวัดเกาะเปา 1 1 1
60 465 โรงเรียนวัดเขาสมุก 2 10 4
61 466 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 1 2 2
62 467 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 5 11 8
63 468 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 5 5 5
64 469 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 21 52 33
65 470 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 3 10 6
66 471 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 6 18 12
67 472 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1 1 1
68 473 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 2 11 3
69 474 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 2 2 2
70 475 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 3 6 5
รวม 222 710 404
1114

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]