สพป. นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 478 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 4 22 8
2 479 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 2 6 3
3 480 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 9 21 15
4 481 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 4 16 7
5 482 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 4 8 5
6 483 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 4 18 9
7 484 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1 1 1
8 485 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 2 15 5
9 486 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 3 3 3
10 487 โรงเรียนบ้านคลองลาน 3 8 4
11 488 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 2 2 2
12 489 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 3 7 6
13 490 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1 5 2
14 491 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 1 3 2
15 492 โรงเรียนบ้านทำนบ 8 16 11
16 493 โรงเรียนบ้านนาขอม 1 1 1
17 494 โรงเรียนบ้านปากดง 2 4 3
18 495 โรงเรียนบ้านพนมรอก 1 2 2
19 496 โรงเรียนบ้านรังงาม 1 10 3
20 497 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1 3 2
21 498 โรงเรียนบ้านร่องหอย 3 24 10
22 499 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 2 4 3
23 500 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 3 8 6
24 501 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 1 3 2
25 502 โรงเรียนบ้านวังคาง 1 2 2
26 503 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1 2 2
27 504 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 3 2
28 505 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 6 3
29 506 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 1 2 2
30 507 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 4 12 8
31 508 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 3 5 5
32 509 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2 2 2
33 510 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 3 2
34 511 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 2 38 10
35 512 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1 2 2
36 513 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 3 6 6
37 514 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1 1 1
38 515 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 1 3 2
39 516 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 2 3 3
40 517 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1 3 2
41 518 โรงเรียนบ้านเขาดิน 4 17 9
42 519 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 4 15 9
43 520 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1 3 2
44 521 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1 1 1
45 522 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 5 17 10
46 523 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1 1 1
47 524 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 22 8
48 525 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1 6 3
49 526 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 1 3 2
50 527 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 5 13 9
51 528 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 1 10 3
52 529 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 1 2 1
53 531 โรงเรียนวังวิทยา 3 6 5
54 532 โรงเรียนวัดช่องแกระ 1 2 2
55 533 โรงเรียนวัดดอนคา 3 7 5
56 534 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 6 7 7
57 535 โรงเรียนวัดพนมเศษ 3 12 5
58 536 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 2 13 4
59 537 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 7 11 8
60 538 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 2 1
61 539 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 1 3 2
62 540 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1 1 1
63 541 โรงเรียนวัดเขาฝา 2 2 2
64 542 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 5 9 7
65 543 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 2 7 4
66 544 โรงเรียนสระงาม 5 13 10
67 545 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1 2 2
68 547 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 1 1 1
69 548 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 2 2 2
70 549 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 7 13 11
71 551 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 21 61 33
72 552 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 1 1
73 553 โรงเรียนอุดมพัฒนา 2 3 3
74 476 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 3 8 6
75 477 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 1 5 2
76 530 โรงเรียนปรียาโชติ 10 51 24
77 546 โรงเรียนสามมิตร 5 7 7
78 550 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 6 9 8
79 554 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 3 5 5
รวม 226 676 395
1071

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]