สพป. น่าน เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 555 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 6 15 11
2 557 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 2 6 3
3 558 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 2 2 2
4 559 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 2 8 5
5 560 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 2 4 4
6 561 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1 1 1
7 563 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 1 1 1
8 564 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 4 4 4
9 566 โรงเรียนบ้านก้อ 1 2 2
10 567 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 2 7 4
11 568 โรงเรียนบ้านคำเรือง 1 5 2
12 569 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 21 13
13 570 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 5 14 10
14 571 โรงเรียนบ้านตอง 5 6 6
15 572 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 2 8 5
16 573 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 3 6 5
17 574 โรงเรียนบ้านธงหลวง 1 2 2
18 575 โรงเรียนบ้านนา 5 22 10
19 576 โรงเรียนบ้านนาผา 1 1 1
20 577 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 5 25 12
21 578 โรงเรียนบ้านนาไค้ 1 3 2
22 579 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 2 7 4
23 580 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 2 2 2
24 581 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 1 2 2
25 582 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1 3 2
26 583 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 3 8 5
27 584 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 8 46 21
28 585 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 1 40 8
29 586 โรงเรียนบ้านปงสนุก 5 9 9
30 587 โรงเรียนบ้านปางช้าง 1 3 2
31 588 โรงเรียนบ้านปางสา 2 4 3
32 589 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 2 17 6
33 590 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 3 12 6
34 591 โรงเรียนบ้านปิงใน 1 2 2
35 592 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 1 3 2
36 593 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 1 2 2
37 594 โรงเรียนบ้านผาตูบ 1 5 2
38 595 โรงเรียนบ้านพรหม 5 7 7
39 596 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 3 7 5
40 597 โรงเรียนบ้านฟ้า 1 3 2
41 598 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 2 2
42 599 โรงเรียนบ้านวังตาว 1 10 3
43 600 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 11 10
44 601 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 5 30 13
45 602 โรงเรียนบ้านสองแคว 8 34 17
46 603 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 1 1 1
47 604 โรงเรียนบ้านสันทะ 5 11 9
48 605 โรงเรียนบ้านสาลี่ 2 4 3
49 606 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 3 7 4
50 607 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1 1 1
51 608 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 4 11 6
52 609 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1 3 2
53 610 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 3 9 6
54 611 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 1 3 2
55 612 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 4 10 7
56 613 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 1 3 2
57 614 โรงเรียนบ้านเชตวัน 2 4 3
58 615 โรงเรียนบ้านเปา 1 1 1
59 616 โรงเรียนบ้านเรือง 1 3 2
60 617 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 2 3 3
61 618 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 1 1 1
62 619 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 1 1 1
63 620 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา,โรงเรียนวัดท่าข้าม 1 3 2
64 621 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 4 4 4
65 622 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 3 12 5
66 623 โรงเรียนภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) 1 1 1
67 624 โรงเรียนภูสะงืดโมเดล (บ้านเชียงยืน/บ้านม่วงเจริญราษฎร์/บ้านบ่อสวก) 1 3 2
68 625 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1 1 1
69 627 โรงเรียนราชานุบาล 17 29 21
70 628 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 4 19 9
71 629 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 6 12 10
72 631 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 2 5 4
73 632 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1 2 2
74 633 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 2 2 2
75 556 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 10 3
76 562 โรงเรียนซินจง 3 6 6
77 565 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 8 56 16
78 630 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 10 3
79 626 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1 3 2
รวม 218 686 389
1075

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]