สพป. พะเยา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2626 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 4 17 10
2 2627 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 1 1 1
3 2628 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 11 28 18
4 2629 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 5 9 7
5 2630 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1 3 2
6 2631 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 2 5 3
7 2632 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 1 1 1
8 2633 โรงเรียนบ้านจำบอน 5 9 8
9 2634 โรงเรียนบ้านจุน 2 3 3
10 2635 โรงเรียนบ้านดอนมูล 4 24 9
11 2636 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 4 8 7
12 2637 โรงเรียนบ้านดู่ 5 11 8
13 2638 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 1 1 1
14 2639 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 1 1
15 2640 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 3 6 5
16 2641 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1 3 2
17 2642 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 2 20 5
18 2643 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 4 11 7
19 2644 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 4 14 7
20 2645 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 3 2
21 2646 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1 8 4
22 2647 โรงเรียนบ้านปัว 1 1 1
23 2648 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 3 6 5
24 2649 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 1 2 2
25 2650 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1 3 2
26 2651 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 4 7 7
27 2652 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 2 3 2
28 2653 โรงเรียนบ้านม่วง 2 13 5
29 2654 โรงเรียนบ้านยางขาม 3 4 3
30 2655 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1 2 2
31 2656 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 11 42 22
32 3025 โรงเรียนบ้านร่องแมด 1 5 2
33 2657 โรงเรียนบ้านสถาน 6 7 7
34 2658 โรงเรียนบ้านสบขาม 2 6 3
35 2659 โรงเรียนบ้านสบบง 1 3 2
36 2660 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 4 6 5
37 2661 โรงเรียนบ้านสระ 5 22 10
38 2662 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 1 2 2
39 2663 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 1 3 2
40 2664 โรงเรียนบ้านสันติสุข 4 10 8
41 2665 โรงเรียนบ้านสา 2 2 2
42 2666 โรงเรียนบ้านสีพรม 1 1 1
43 2667 โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 3 3 3
44 2668 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 3 6 5
45 2669 โรงเรียนบ้านฮวก 2 3 3
46 2670 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 1 3 2
47 2671 โรงเรียนบ้านแก 1 1 1
48 2672 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 2 2 2
49 2673 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 4 11 6
50 2674 โรงเรียนบ้านแฮะ 1 8 1
51 2675 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1 3 2
52 2676 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 8 12 12
53 2677 โรงเรียนปัวพิทยา 1 2 1
54 2682 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 2 9 5
55 2685 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 5 11 9
56 2686 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 1 1 1
57 2687 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 6 17 11
58 2688 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 14 29 20
59 2678 โรงเรียนปาณัทคุณา 2 4 3
60 2679 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 5 7 6
61 2680 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 1 2 2
62 2683 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 2 3 2
63 2684 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 1 2 1
64 2689 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน 1 1 1
65 2690 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 2 13 5
66 2681 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 7 31 15
รวม 196 520 325
845

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]