สพป. พิจิตร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2765 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 5 11 8
2 2766 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 3 5 4
3 2767 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1 3 2
4 2768 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 10 3
5 2769 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 2 11 4
6 2770 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 2 2 2
7 2771 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 1
8 2773 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 3 5 4
9 2774 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 3 2
10 2776 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 4 25 10
11 2777 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 1 3 2
12 2778 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 3 20 8
13 2779 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 2 3 3
14 2780 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 5 11 6
15 2781 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 7 14 11
16 2782 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1 1 1
17 2783 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 2 5 4
18 2784 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 2 2 2
19 2785 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 2 5 4
20 2786 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 3 6 5
21 2787 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
22 2788 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 6 4
23 2789 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1 1 1
24 2790 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 3 3 3
25 2791 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1 5 2
26 2792 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 2 6 4
27 2793 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1 3 2
28 2794 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 3 24 8
29 2795 โรงเรียนวังก้านเหลือง 6 13 11
30 2796 โรงเรียนวัดคลองคูณ 2 2 2
31 2797 โรงเรียนวัดชัยศรี 2 4 3
32 2798 โรงเรียนวัดทับปรู 1 2 2
33 2799 โรงเรียนวัดทับหมัน 2 6 4
34 2800 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 2 4 3
35 2801 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 3 6 6
36 2802 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 1 1 1
37 2803 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 3 3 3
38 2804 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 4 8 6
39 2805 โรงเรียนวัดป่าเรไร 6 6 6
40 2806 โรงเรียนวัดป่าแดง 3 6 3
41 2807 โรงเรียนวัดพร้าว 6 15 11
42 2808 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 1 1 1
43 2809 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 1 3 2
44 2810 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 2 6 4
45 2811 โรงเรียนวัดวังสำโรง 4 10 7
46 2812 โรงเรียนวัดวังหว้า 3 9 6
47 2813 โรงเรียนวัดวังเรือน 7 27 14
48 2814 โรงเรียนวัดวังแดง 2 14 6
49 2815 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 2 5 4
50 2816 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 4 6 5
51 2817 โรงเรียนวัดหนองสนวน 2 4 4
52 2818 โรงเรียนวัดเขาทราย 1 3 2
53 2819 โรงเรียนวัดเขารวก 2 11 5
54 2820 โรงเรียนวัดโพทะเล 12 32 17
55 2821 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 2 5 3
56 2822 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 3 13 6
57 2823 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 1 3 2
58 2824 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 4 3
59 2826 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 2 2 2
60 2828 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 2 13 4
61 2829 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 15 29 24
62 2830 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1 1 1
63 2831 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 11 65 26
64 2832 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 5 10 7
65 2772 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1 3 2
66 2775 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 3 2
67 2825 โรงเรียนสิริวัฒนา 2 32 7
68 2827 โรงเรียนหัวเฉียว 1 2 2
69 2833 โรงเรียนเทพประทาน 1 1 1
70 2835 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 2 14 6
71 2836 โรงเรียนโถงจื้อ 1 10 3
72 2834 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 17 69 27
รวม 219 681 377
1058

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]