สพป. พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 903 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1 2 2
2 905 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1 1 1
3 906 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1 10 2
4 907 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1 2 2
5 908 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 2 3 2
6 909 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 13 24 17
7 911 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 3 10 4
8 912 โรงเรียนบางยางพัฒนา 4 11 7
9 913 โรงเรียนบ้านกกม่วง 1 3 2
10 914 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 1 3 2
11 915 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1 1 1
12 916 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1 6 3
13 917 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 9 19 13
14 918 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 5 12 9
15 919 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 5 11 8
16 920 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 1 1 1
17 921 โรงเรียนบ้านนาล้อม 10 36 17
18 922 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 1 1 1
19 923 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 1 1
20 924 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 3 13 5
21 925 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1 3 2
22 926 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1 2 2
23 927 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 2 5 4
24 928 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1 1 1
25 929 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 4 18 8
26 930 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1 16 2
27 931 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1 1 1
28 932 โรงเรียนบ้านป่าแดง 11 53 23
29 933 โรงเรียนบ้านพร้าว 4 23 10
30 934 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1 2 1
31 935 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1 1 1
32 936 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 2 3 3
33 937 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 3 7 6
34 938 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 5 14 8
35 939 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1 1 1
36 940 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1 1 1
37 941 โรงเรียนบ้านหนองหิน 6 13 10
38 942 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 2 5 4
39 943 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 3 2
40 944 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 3 12 3
41 945 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 2 13 5
42 946 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 1 3 2
43 947 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 4 9 7
44 948 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 1 1 1
45 949 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1 1 1
46 950 โรงเรียนบ้านเนินทอง 6 37 14
47 951 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 2 7 3
48 952 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 1 1 1
49 953 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 1 2 2
50 954 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 2 7 4
51 955 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 4 10 8
52 956 โรงเรียนบ้านแยง 1 3 2
53 957 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 7 3
54 958 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1 1 1
55 959 โรงเรียนผดุงวิทยา 2 3 3
56 960 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 8 3
57 961 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 7 28 13
58 962 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 7 8 8
59 963 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 5 11 10
60 964 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 1 1 1
61 965 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 1 5 2
62 966 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 1 2 2
63 967 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 1 1
64 968 โรงเรียนวัดท้องโพลง 3 7 5
65 969 โรงเรียนวัดธรรมาราม 1 5 2
66 970 โรงเรียนวัดนาขุม 2 6 4
67 971 โรงเรียนวัดน้ำคบ 3 13 6
68 972 โรงเรียนวัดบ่อภาค 1 3 2
69 973 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1 1 1
70 974 โรงเรียนวัดวังวน 1 6 1
71 975 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 1 1 1
72 976 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1 1 1
73 977 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 1 1
74 978 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 1 1 1
75 979 โรงเรียนวัดหางไหล 2 7 3
76 980 โรงเรียนวัดหินลาด 2 13 5
77 981 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 4 4 4
78 982 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 2 4 3
79 983 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1 1 1
80 984 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 6 10 8
81 985 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1 1 1
82 986 โรงเรียนวัดโบสถ์ 13 81 30
83 987 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 1 3 2
84 988 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 1 1 1
85 989 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1 5 2
86 990 โรงเรียนห้วยปลาไหล 1 3 2
87 992 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 2 6 4
88 904 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 4 8 5
89 910 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 3 9 6
90 991 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 3 7 5
รวม 235 731 397
1128

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]